ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/1.6.1999).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/1.6.1999) Για την δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν σχέση με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους μεταλλαξιγόνους παράγοντες.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του π.δ. 399/94 (221/Α) Το π.δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) όπως τροποποιήθηκε [...]"
1.  
  Στο άρθρο 1 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Όσον αφορά:.
 1. τον αμίαντο για τον οποίο ισχύει και το π.δ. 70α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97, (150/Α) και το π.δ. 159/99 (157/Α) καθώς και.
 2. το βενζόλιο για το οποίο ισχύουν και ο Ν. 61/75 Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο (132/Α), ο Ν. 492/76 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ΄ αριθμόν 136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζόλιον (332/Α) και η ΥΑ 130879/87 Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας (341/Β), οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται όταν αυτές ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία..
2.  
  Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 1α ως εξής: 1α. Μεταλλαξιγόνος παράγοντας σημαίνει:.
 1. Ουσία η οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος VΙ της ΚΥΑ 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ (705/Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατατάσσεται στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2
 2. Παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο α, στο οποίο η συγκέντρωση μίας ή περισσότερων επιμέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την ταξινόμηση του παρασκευάσματος στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται:
 3. - στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 (705/Β), - στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή αναγράφονται σ αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι όροι: Έκθεση σε χημικό παράγοντα, Οριακή τιμή έκθεσης, Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης, Ένδειξη Δέρμα προσδιορίζονται στο π.δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α), το π.δ. 90/99 (94/Α) και το π.δ. 339/2001 (227/Α)..
4.  
  Στο παράρτημα Ι του άρθρου 16 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 5. Εργασίες που περιλαμβάνουν έκθεση σε σκόνες σκληρών ξύλων (1).
5.  
  Το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οριακές τιμές έκθεσης Χημικός Χημικός Νο CΑS (1) Σημείωση Οριακή Τιμή Έκθεσης Ανώτατη Παράγοντας (Μοριακός) Τύπος Οριακή Τιμή Έκθεσης ppm(3) mg/m3 (4) ppm mg/m3 Βενζόλιο C6Η6 71-43-2 Δ(2) 1,00 3,19 Μονομερέςβινυλοχλωρίδιο - 75-01-4 - 3,00 7,64 Σκόνησκληρών ξύλων - 4,92(5) (1) CΑS: Αριθμός Chemical Αbstract Serνice (2) Δ: Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώματος λόγω δερματικής έκθεσης (3) ppm: Μέρη ανά εκατομμύριο κατ όγκο στον αέρα (ml/m3) (4) mg/m3: Χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 25ΟC και πίεση 760 mm Υδραργύρου. (5) Εισπνεύσιμο κλάσμα: αν σκόνες σκληρών ξύλων έχουν αναμειχθεί με άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιμή αφορά όλες τις σκόνες ξύλου που περιέχονται στο μείγμα. Μεταβατικά μέτρα: Έως την 27.6.2003 η οριακή τιμή έκθεσης σε βενζόλιο είναι 3 ppm (= 9,57 mg/m3 )..
6.  
  Οι όροι: καρκινογόνος παράγοντας καρκινογόνου παράγοντα καρκινογόνοι παράγοντες καρκινογόνων παραγόντων των άρθρων: 1 παράγραφος 1, 2 παράγραφοι 3 και 4, 4 παράγραφος 1, 5 παράγραφοι 2, 4 και 5 (εδάφια εισαγωγικό, α, γ, δ, ε και ι), 6 παράγραφοι 1 και 2, 10 εισαγωγικό εδάφιο και παράγραφος 1, 11 παράγραφος 3, 14 παράγραφος 2, 16 παράγραφος 3, αντικαθίστανται αντίστοιχα από τους παρακάτω όρους: καρκινογόνος παράγοντας ή μεταλλαξιγόνος παράγοντας καρκινογόνου παράγοντα ή μεταλλαξιγόνου παράγοντα καρκινογόνοι παράγοντες ή μεταλλαξιγόνοι παράγοντες καρκινογόνων παραγόντων ή μεταλλαξιγόνων παραγόντων
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 1179/1980 Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το μονομερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρμογήν της οδηγίας 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78) (302/Α).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 29 Απριλίου 2003. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος .
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του Ν. 1338/83 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (70/Α) με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 Για το εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (101/Α) και με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (21/Α) και β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (136/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (79/Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόμου 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (177/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ. (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (38/Α).
 • Την με αριθμό 2/26.4.2002 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ).
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ.
 • Την με αριθμό 513/05.9.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/130879 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/130879 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/378 1994
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/38/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/38_ΕΕ 1999
ΝΟΜΟΣ 1975/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/61 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/492 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1197 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1179 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/307 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/307 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/70Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/70Α 1988
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993
Τροποποίηση π.δ. 70α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία (31 /Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91 /382/ΕΟΚ 1997/175 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»(11/Α) και του Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κα[...]" 1999/159 1999
Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεση των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση [...]" 1999/90 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 2001/339 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006