ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αναφερόμενη στο άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του Ν. 1404/ 1983, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος και πραγματοποίησης δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά για την κατάληψη θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) σε ΤΕΙ δεν ισχύει στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής ή δεν είναι συνήθεις οι δημοσιεύσεις και, ειδικότερα, εφόσον πρόκειται: (Ι) για θέσεις του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και των Τμημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών με ένα ή και περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής, της γραφιστικής, της φωτογραφίας, της τεχνολογίας κινηματογράφου, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων, του σχεδιασμού (design) και παραγωγής ενδύματος, επίπλου και λοιπών αντικειμένων καθώς και των μνημειακών και διακοσμητικών τεχνών. (ΙΙ) για θέσεις των Τμημάτων της Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων σε ένα ή και περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της Αρμονίας, της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, της Δεξιοτεχνίας εκτέλεσης Μουσικών Οργάνων (πιάνου, εγχόρδων, πνευστών και ξύλινων).
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη, ανάλογα με την περίπτωση, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, ή Καθηγητή αποτελούν, αθροιστικά:"
1.  
  Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου εξωτερικού της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο, σε κάθε περίπτωση
2.  
  Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές τουλάχιστον ενός (1) έτους σε σχετική με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστική περιοχή
3.  
  Τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού ή ελλείψει αυτής, στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
4.  
  Αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης στη γνωστική περιοχή της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως αυτό εξειδικεύεται, κατά περίπτωση, στο επόμενο άρθρο
Άρθρο 3
1.  
  Ως αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης χαρακτηρίζεται αυτό που ικανοποιεί τα εξής κριτήρια: Α. Για τις θέσεις της περίπτωσης (Ι) του άρθρου 1 του παρόντος:.
 1. Πραγματοποίηση ατομικών εκθέσεων σε γκαλερί αναγνωρισμένου κύρους ή συμμετοχή σε διεθνείς ή αξιόλογες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή βραβεία σε επίσημους διαγωνισμούς
 2. Αναφορές στο καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου σε λεξικά, περιοδικά, λευκώματα ή στήλες εφημερίδων με πολιτιστικό περιεχόμενο ή κριτικές και αφιερώματα από έγκριτους κριτικούς ή ιστορικούς τέχνης ή δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε έγκυρα περιοδικά ή αυτοτελές βιβλίο ή δημοσιεύσεις σε γενικότερα καλλιτεχνικά θέματα
 3. Αξιόλογο εφαρμοσμένο καλλιτεχνικό έργο, συναφές προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αποδεικνυόμενο από ανάλογα υψηλής στάθμης έργα, πρωτότυπα και αυτοδύναμα, (μνημειακής Τέχνης έργα, εικονογράφηση και επιμέλεια βιβλίων και περιοδικών, έργα με τη χρήση πολυμέσων και της τελευταίας τεχνολογίας όπως CD.RΟΜ, DVD, ιστοσελίδες του internet κ.λ.π.) που έχουν πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο για οργανισμούς, εταιρίες και ιδρύματα κύρους ή έργα του υποψήφιου να βρίσκονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές συλλογές ή σε Εθνικά μουσεία ή Πινακοθήκες.
 4. Σε κάθε περίπτωση των ανωτέρω κριτηρίων α,β και γ θεωρείται απαραίτητη η έκθεση ενδεικτικού μέρους από το έργο της τελευταίας πενταετίας των υποψηφίων, για να μπορέσει το εκλεκτορικό σώμα να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα.
 5. Β. Για τις θέσεις της περίπτωσης (ΙΙ) του άρθρου 1 του παρόντος:.
2.  
  Για το διορισμό ή εξέλιξη σε θέση των βαθμίδων Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή πρέπει να ικανοποιείται ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια κάθε περιοχής α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου και για τις δύο περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ)
3.  
  Για την κατάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή απαιτείται να ικανοποιείται ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που βρίσκονται στην περιοχή α, ενώ συνεκτιμώνται τα κριτήρια που βρίσκονται στις περιοχές β και γ και για τις δύο περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ)
4.  
  Ειδικότερα, προκειμένου για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση της βαθμίδας Καθηγητή, θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για τη συμβολή του στην τέχνη ή την επιστήμη. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983(ΦΕΚ 173 τ. Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2916/ 2001(ΦΕΚ 114 τ.Α΄). β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α΄) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄). γ) της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας: 1/28.2.2002 Διακοσμητικής, 1/28.2.2002 και 2/5.3.2002 Γραφιστικής, 1/8.3.2002 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, 2/26.3.2002 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 1/26.2.2002 Φωτογραφίας.
 • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία έκφρασης γνώμης των οικείων οργάνων των τμημάτων Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ηπείρου, του τμήματος Σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας.
 • Από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 579/24.10.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία