ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/50

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 50 ΚW της Α΄ ειδικότητας που ορίζεται στο άρθρο 3 του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/1988 ( ΦΕΚ 106/Α΄), αυξάνεται δια του παρόντος σε 65 ΚW. β) Το όριο ισχύος των 55 ΚW για εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως που ορίζεται στο άρθρο 3 του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ 59/Α΄), αυξάνεται δια του παρόντος σε 65 ΚW. γ) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 100 ΚW της Α΄ ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 4 του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α΄), αυξάνεται δια του παρόντος σε 125 ΚW. δ) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 75 ΚW της Γ΄ ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 3 του από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α΄/8.12.1972), αυξάνεται δια του παρόντος σε 125 ΚW. ε) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 100 ΚW της Γ΄ ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 4 του από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α΄/8.12.1972), αυξάνεται δια του παρόντος σε 150 ΚW.
Άρθρο 2
1.  
  α) Το όριο της ισχύος των 10 ΚW για τις απλές εγκαταστάσεις Γ΄ ειδικότητας που ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο 2 του Π. Δ/τος 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) για τους κατόχους άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας, αυξάνεται δια του παρόντος σε 15 ΚW. β. Το όριο της ισχύος των 15 ΚW για τις απλές εγκαταστάσεις Α΄ ειδικότητας φωτισμού που ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο 3 του Π. Δ/τος 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) για τους κατόχους άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας, αυξάνεται δια του παρόντος σε 25 ΚW.
Άρθρο 3 "α) Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ 59/Α΄) και 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α΄), οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας 1ης Κατηγορίας οι οποίοι είναι [...]"
1.  
  Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου που καλύπτει τον κλάδο ή της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ» (ΠΟΣΕΗ) ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη θεώρηση της επαγγελματικής άδειας του συγκεκριμένου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ώστε αυτή να ισχύει για τα όρια ισχύος που ορίζονται στις παρ. α΄ ή β΄ κατά περίπτωση.
2.  
  Αντίγραφα Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Φόρου Εισοδήματος της οικείας Δ.Ο.Υ από τα οποία να προκύπτει ότι για μια εξαετία υπάρχουν εισοδήματα από ηλεκτρικές εργασίες.
3.  
  Αριθμός τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών για κάθε χρόνο
 1. Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες των παραπάνω περιπτώσεων χάνουν το δικαίωμα να θεωρήσουν εκ νέου την άδειά τους με τα αυξημένα όρια ισχύος, εφόσον τουλάχιστον επί μια τριετία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ως ελεύθεροι επαγγελματίες και η άδειά τους θεωρείται για τα όρια ισχύος της 1ης κατηγορίας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 252/1988.
 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης της επαγγελματικής άδειας λόγω απώλειας ή φθοράς ή συμπλήρωσης των φύλλων θεώρησης τα απαραίτητα στοιχεία λαμβάνονται όπως προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που διατηρείται στο αρχείο της αρμοδίας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Βιομηχανίας
Άρθρο 4
1.  
  α) Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας 1ης, 2ης Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού διπλάσιας ισχύος από αυτές που έχουν το δικαίωμα να εκτελούν σύμφωνα με την άδεια που κατέχουν. β) Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας 3ης Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, θεάτρων, μεγάλων ξενοδοχείων, μεγάλων νοσοκομείων, κοινόχρηστων χώρων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε εγκαταστημένης ισχύος.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου του Ηλεκτρολόγου του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1150/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου...» (ΦΕΚ 249/Α΄).
 • Τις διατάξεις του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος περί συμπληρώσεως Δ/τος «Περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Τις διατάξεις του από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ ειδικότητας» (ΦΕΚ 112/Α΄).
 • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1671/1951 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/Α΄) και κυρίως το άρθρο 14, παράγραφος 5.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 396/ 1989 και 189/1995.
 • Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 481/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1671 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/329 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/252 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/532 1989
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1936/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/13 1936
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1938/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/19 1938
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/766 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία