ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χαρακτηρισμός ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος, εκτάσεως του Δημοσίου στην περιοχή «Άλιμος» (πλαζ Αλίμου) Ν. Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Χαρακτηρίζουμε ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα την παραλιακή έκταση στην περιοχή «Άλιμος» Ν. Αττικής, συνολικού εμβαδού 31.400 τ.μ., η οποία προήλθε από επιχωματώσεις και αποτελεί συνέχεια της αρχικής έκτασης της οποίας ο Ε.Ο.Τ. είχε τη διοίκηση και διαχείριση και εμφαίνεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Α στο με αριθμό 55/15 5 2002 Τοπογραφικό Διάγραμμα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12α παρ. 1 του Ν.Δ. 180/ 1946, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 827/48 (ΦΕΚ 258/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 εδάφιο 1 περίπτωση γ και δ του Ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α΄).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ( ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄).
 • Την 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β΄).
 • Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β΄).
 • Την 501630/11.11.2001 γνώμη του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την Δ 385/17.7.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία