Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε), συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για τη γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εν λόγω εταιρείας. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόλις αποχωρήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος έχει ορισθεί με την κατ άρθρο 16 παραγρ. 1 του ν. 2938/2001 υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
1.  
  Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΕΟ Α.Ε , χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΕΟ Α.Ε που το προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.
Άρθρο 3
1.  
  Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄28), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2738/99 (Α΄180).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2938/2001 «Συγχώνευση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιϊας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία» σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο Α.Ε.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α΄137), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν 2081/1992 (Α΄154), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την Υ6/31.10.01 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (Β΄1484).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΤΕΟ Α.Ε και δεν μπορεί να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο.
 • Την Δ25/27.1.03 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2938 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία» σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το[...]" 2001/2938 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία