ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 263)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τα εδάφια δ και γ των παρ. 10 και 11, αντίστοιχα, του άρθρου 43 του π.δ. 293/1999, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 100/2002 (Α’86), αντικαθίστανται ως ακολούθως: δ. Τμήμα Επιτήρησης και Ελέγχου Ραδιοεκπομπών Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών ή Π.Ε. Πληροφορικής». «γ Τμήμα Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών ή Π. Ε. Πληροφορικής .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α¨ 107). β) Του άρθρου 29 Α~ του ν. 1558/1985 (Α~ 37), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΔΙΔΚ/Φ1/22875/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 1480).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α~ 57)».
  • Την 53/17.2.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). 2002/100 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011