ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υποπεριπτώσεις (2), (7), (8), (9), (10) και (11) της περίπτωσης α του άρθρου 1 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) αντικαθίστανται ως εξής: 1α (2). Πτυχίο ΤΕΙ: 450 μονάδες. 1α (7). Απόφοιτοι Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 10,5 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα). 1α (8). Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): 100 μονάδες. 1α (9). Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): 100 μονάδες. 1α (10). Απόφοιτοι Α΄ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): 95 μονάδες. 1α (11). Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4,5 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής: 1δ. Γνώση ξένων γλωσσών: (1) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο LΟWΕR ή αντίστοιχο: 80 μονάδες. (2) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ ή αντίστοιχο: 160 μονάδες. (3) Σε περίπτωση που για κάποια ξένη γλώσσα έχουν αποκτηθεί πτυχία LΟWΕR και ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ ή αντιστοίχων, μοριοδοτείται μόνο το πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ ή αντίστοιχο..
Άρθρο 3
1.  
  Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης θ του άρθρου 1 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής: 1θ (2). Σχολής ΤΕΙ: 40 μονάδες.
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) προστίθεται περίπτωση ια ως εξής: 1ια. Όσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών θητείας γενικά (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 5.
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής: Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων αφού βαθμολογήσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 του παρόντος, συντάσσει πίνακες βαθμολογίας τους κατά ειδικότητα.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Από τους ανωτέρω πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, οι υποψήφιοι καλούνται για ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις καθώς και για αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το σύστημα επιλογής εκάστου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν τα κριτήρια επιλογής, όπως καθορίσθηκαν αρχικά από τις διατάξεις που αντικαθίστανται. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 2936/2001 Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως τα άρθρα 1 και 2 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3036/2002 Τροποποίηση διατάξεων… και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 171).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 παραγρ. 14 του Ν. 2292/1995 Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Τη γνωμάτευση με αριθμό 1 της 20ής/26 Αυγ. 2002 του Συμβουλίου των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29 Α παραγρ. 2 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τη με Δ576/24.10.2002 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών. 2001/292 2001