ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "1.Συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθ. 4 του Π.Δ. 327/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/2001 (ΦΕΚ 33 Α), ως ακολούθως: Μετά τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθ [...]"
3.  
    Όπου στις διατάξεις του ΠΔ 47/2001 προβλέπεται για τη συγκρότηση των ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και ανά Επαρχείο ένας αρχιτέκτονας με βαθμό Α΄ ή Β΄, τα όργανα αυτά μπορούν να συγκροτηθούν και από αρχιτέκτονες κατωτέρων βαθμών, σε περίπτωση έλλειψης αρχιτεκτόνων Α΄ ή Β΄ βαθμού
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄). β) Του άρθρου 3 του Ν. 51/1975 (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ Α΄ 237), 12 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65) και 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄). γ) Του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύει. δ) Του Π.Δ. 326/2000 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 267 Α΄). ε) Του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221 Α΄ ) όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 47/2001 (ΦΕΚ 33 Α΄). στ) Των άρθρων 19 (παρ. 5) και 25 (παρ. 9 εδ. β΄) του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας .........» (ΦΕΚ 124/Α΄). ζ) Του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως ισχύει. η) Του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση Μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α΄). θ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α ΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄). ι) Του ΠΔ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 1480).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1485).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (Φορέας 27-100).
  • Την αριθ. 42/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1981/1199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1199 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/326 2000
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία