ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 373/1998 (Α΄ 254) Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση Στο Π.Δ. 373/1998 (Α΄ 254) Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:"
1.  
  Το άρθρο 1 του ανωτέρω Π.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ κατά τις διατάξεις του Β.Δ. 577/1965 (Α^ 128) Κλινική Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει κατανεμηθεί στον Τομέα Χειρουργικής με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Β1/832/1985 (Β΄ 597) εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες με τις επιμέρους ειδικές μονάδες αυτής οι οποίες είναι οι εξής: 1) γενική χειρουργική, 2) χειρουργική ενδοκρινών αδένων, 3) λαπαροσκοπική χειρουργικής, 4) χειρουργικής μεταμοσχεύσεων, 5) ενδοσκοπήσεις, 6) χειρουργική πεπτικού σωλήνα, 7) χειρουργική ήπατος - χοληφόρων, 8) χειρουργική μαστού, 9) πλαστική χειρουργική, 10) χειρουργική θώρακος 11) αγγειακή χειρουργική. Η Κλινική συγκροτείται από την κυρίως κλινική με τις ως άνω ειδικές μονάδες και τα εξωτερικά ιατρεία.
2.  
  Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.
3.  
  Το εδάφιο θ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ. καταργείται.
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ανωτέρω Π.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3) Ειδικότερα οι επιστημονικοί υπεύθυνοι ασκούν τα εξής καθήκοντα:.
 1. μεριμνούν για την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού
 2. συντονίζουν το διδακτικό ερευνητικό και ιατρικό προσωπικό της μονάδας
 3. φροντίζουν για την εκπλήρωση της αποστολής της μονάδας. δ είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών και για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας στο πλαίσιο της κλινικής και του Νοσοκομείου, όπου λειτουργούν.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 6η/26.6.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την 35/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/577 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία