Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας και καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλη αρμοδιότητάς του. Καθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αστακού και του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στο λιμάνι Πλατυγιαλίου Αιτωλοακαρνανίας
2.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πλατυγιαλίου ορίζονται από το άκρο « Καρλόγλωσσα» της Αιτωλοακαρνανίας μέχρι τις εκβολές, μη συμπεριλαμβανόμενες, του Αχελώου ποταμού και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ΄ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Πλατυγιαλίου υπάγεται διοικητικά στο Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής
3.  
  Η τοποθέτηση προσωπικού στον Λιμενικό Σταθμό γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
Άρθρο 4
1.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αστακού Αιτωλοακαρνανίας (11068/14/72/12.10.1972 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών - Β΄ 919 - «Περί συστάσεως και καταργήσεως Λιμενικών Σταθμών»), ορίζονται από το άκρο «Καρλόγλωσσα « Αιτωλοακαρνανίας μέχρι το νοτιοδυτικό άκρο του όρμου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας (Ακρωτήριο Αστακός) συμπεριλαμβανομένων των νήσων Εχινάδων και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου (Π.Δ. 318/1985 - Α΄ 114, «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στο Μεσολόγγι, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών»), ορίζονται ανατολικά επί της Στερεάς Ελλάδας από το ακρωτήριο «Χαλκίς» του Πατραϊκού κόλπου και δυτικά μέχρι τις εκβολές συμπεριλαμβανομένων, του Αχελώου ποταμού και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες,τις νησίδες τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α. Την διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 172). β. Την διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261). γ. Την διάταξη του άρθρου 45 παραγρ. 7 του Ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162). δ. Την διάταξη του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε. Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λ.π.» (Α΄ 247). στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). ζ. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4000) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 ενώ δεν θα υπάρξει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη, για το έτος 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722).
 • Την 3/13.1.2003 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/318 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002