΄Ιδρυση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αγγειοχειρουργική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αγγειοχειρουργικής και στα πλαίσια ερεύνης, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των παθήσεων του Αγγειακού Συστήματος
2.  
  Στα γνωστικά αντικείμενα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα αγγειακής χειρουργικής με την οργάνωση και λειτουργία στην Κλινική αυτή των αντίστοιχων μονάδων ως ακολούθως:
 1. Μονάδα Εκπαίδευσης και Έρευνας
 2. Μονάδα Ενδαγγειακής Χειρουργικής
 3. Μονάδα Ανευρυσμάτων
 4. Μονάδα Εγκεφαλικής Ισχαιμίας
 5. Μονάδα Οξείας και Χρόνιας Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
 6. Μονάδα Φλεβών και Λεμφαγγείων
 7. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 8. Μονάδα Συντηρητικής Θεραπείας και Αγγειογραφιών
 9. Εργαστηριακή Μονάδα Αιμοδυναμικής Μελέτης
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Η Αγγειοχειρουργική Κλινική με τις μονάδες της έχει ως σκοπό:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει σε θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής
 5. Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής
 6. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και λοιπούς επιστημονικούς φορείς εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους της Κλινικής με στόχο ειδικότερα την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και την πραγματοποίηση ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικά δραστηριοτήτων συναφών με τα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής
 7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
2.  
  Ειδικότερα το έργο της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και των μονάδων αυτής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
 1. Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Ιατρικού Τμήματος και κατά δεύτερο λόγο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής
 3. Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται για εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική
 4. Την εκπαίδευση ειδικευμένων Αγγειοχειρουργών αλλά και ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 5. Την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτών.
 6. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού της έργου, η Κλινική:.
 7. διοργανώνει μαθήματα, διαλέξεις και εκπαιδευτικά συμπόσια ή σεμινάρια ή συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις
  • εφαρμόζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και για τους ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους στην Αγγειοχειρουργική και σε άλλες συναφείς ειδικότητες ιιι) εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα ή βιβλία ή εκπαιδευτικά εγχειρίδια και φυλλάδια
  • συνεργάζεται με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ή κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
4.  
  Το ερευνητικό έργο συνίσταται στη διερεύνηση νόσων και κακώσεων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής, με σκοπό την αναζήτηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχουσών τεχνικών ή θεραπευτικών μεθόδων ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη και θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου, η Κλινική:.
 1. Διενεργεί η ίδια πειραματικές ή κλινικές μελέτες
 2. Καταρτίζει και εκτελεί η ίδια ερευνητικά προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 3. Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών
5.  
  Το κλινικό έργο συνίσταται στην προεγχειρητική αξιολόγηση, εγχειρητική αντιμετώπιση και μετεγχειρητική φροντίδα των αγγειακών παθήσεων, συγγενούς ή επικτήτου προελεύσεως. Περιλαμβάνει, με εξαίρεση την καρδιακή χώρα, και ενδοκρανιακή περιοχή, το σύνολο των παθήσεων και των τριών συστημάτων (Αρτηρίες, Φλέβες, Λεμφαγγεία) από άκρους πόδες μέχρι και τις κροταφικές αρτηρίες. Επίσης η Κλινική εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες σχετιζόμενες με την αποστολή της εφόσον αυτό ζητηθεί από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από την Πολιτεία.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Αγγειοχειρουργική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής του ανωτέρω Ιδρύματος που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που οι τελευταίοι αποσπώνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ωράριο εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Αγγειοχειρουργική Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής και για τη στελέχωση αυτής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων στις μονάδες και στις επιτροπές, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των μονάδων και των μελών των επιτροπών αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά του στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα και επιτροπή όπου αυτό απαιτείται. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας στα πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.1397/1983 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.
5.  
 1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της Κλινικής, είναι δυνατόν να συνιστώνται με την διαδικασία της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, οι παρακάτω αναφερόμενες μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές:
 2. Επιτροπή Εκπαίδευσης Φοιτητών
  • Επιτροπή Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γιατρών ιιι) Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικευμένων Γιατρών και λοιπών κλάδων λειτουργών υγείας
  • Επιτροπή Έρευνας ν) Επιτροπή Επιστημονικών Συγγραμμάτων
  • Επιτροπή Περιουσιακών Στοιχείων της Κλινικής νιι) Επιτροπή Οικονομικών νιιι) Επιτροπή Προσωπικού της Κλινικής, που ασχολείται με την κατανομή και τις μεταβολές του προσωπικού νιιιι) Επιτροπή Χειρουργείου, που ασχολείται με τη διακίνηση των ασθενών του Χειρουργείου, τα πρακτικά των επεμβάσεων, τη διακίνηση των ιστολογικών παρασκευασμάτων κ.λπ. χ) Επιτροπή Αρχείου και Πιστοποιητικών.
  • Επιτροπή Χωροταξίας και Εγκαταστάσεων χιι) Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
 3. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής που υπογράφεται από τον Δ/ντή της Κλινικής, ορίζονται τα μέλη αυτής που προέρχονται από το προσωπικό του άρθρου 3 του παρόντος ή από άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής ή από άλλους, κατά περίπτωση, ειδικούς επιστήμονες. ο Πρόεδρος αυτής και καθορίζεται αναλυτικά το έργο που κάθε μία επιτελεί.
 4. Με την ίδια διαδικασία καταργούνται οι ανωτέρω επιτροπές ή αντικαθίστανται τα μέλη αυτών οποτεδήποτε.
6.  
  Η κλινική επίσης συνεργάζεται με τα λοιπά Τμήματα, Κλινικές και Μονάδες του νοσοκομείου όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού της έργου, όπως τις μονάδες εντατικής θεραπείας, Αναισθησιολογικού, Αιμοδοσίας, Ακτινολογικού (Αγγειογραφικό, Ενδαγγειακό, Αξονικό, Μαγνητικό Τομογράφο, Ραδιοϊσότοπα) Δερματολογικού, Ορθοπεδικού, Ρευματολογικού, Πειραματικού, Καρδιολογικού, χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία κ.λπ.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων γ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας Βαθμολογία φοιτητών Αρχείο ασθενών Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Βιβλίο μεταβολής προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 8 "Τίτλος - Σφραγίδα"
1.  
  Ο τίτλος της κλινικής είναι: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική.
2.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και στον εσωτερικό ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για τη ξενόγλωσση αλληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: και ανάλογη σφραγίδα UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΑΤΗΕΝS - DΕΡΑRΤΜΕΝΤ ΟF VΑSCULΑR SURGΕRΥ
Άρθρο 9 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6.2.2002) καθώς και της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (συνεδρίαση 25.7.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την 44/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία