ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3.1993), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 (L. 60/ 1.3.1997)» σε εναρμόνιση και με την Οδηγία 2001/38/Ε.Κ (L. 187/10.7.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους-μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997» και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/38/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001.
Άρθρο 2
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 4 του Π.Δ. 133/1998 (Α΄ 106) τροποποιείται ως εξής: ΄Αρθρο 4 ( άρθρο 5 Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ)
2.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 133/1998 τροποποιείται, ως εξής:.
 1. Ο τίτλος του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
 2. ΄Αρθρο 6 ( άρθρα 7, 8 οδηγίας 93/7/ΕΟΚ)
 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Αν όμως το αγαθό αποτελεί τμήμα δημόσιας συλλογής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, ή εκκλησιαστικό αγαθό και υπόκειται σε ειδικό σύστημα προστασίας στα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η αγωγή για επιστροφή παραγράφεται μετά από παρέλευση 75 ετών, εκτός εάν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών που ορίζουν προθεσμία μεγαλύτερη των 75 ετών, ή εάν πρόκειται για κράτη μέλη, όπου η αγωγή είναι απαράγραπτη
 5. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
 6. 4 Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η επιστροφή του συγκεκριμένου πολιτιστικού αγαθού διατάσσεται από το μονομελές πρωτοδικείο, εάν αποδειχθεί ότι εμπίπτει στην έννοια του πολιτιστικού αγαθού του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος και ότι απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 133/1998 τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του άρθρου 9 του Π.Δ. 133/1998 τροποποιείται ως εξής: ΄Αρθρο 9 (άρθρο 12 οδηγίας 93/7/ΕΟΚ) » β)«Η κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή διέπεται από το δίκαιο του αιτούντος κράτους-μέλους
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 10 του Π.Δ. 133/1998, τροποποιείται ως εξής: « ΄.
Άρθρο 5 "( άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/38/Ε.Κ) Το άρθρο 11 του Π.Δ. 133/98, τροποποιείται στο τμήμα Β΄ του προσαρτημένου σε αυτό, παραρτήματος, ως εξής:"
1.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο του Β τμήματος, οι λέξεις που απαρτίζουν τον τίτλο: <<ΑΞΙΕΣ: 0 (μηδέν) » αντικαθίσταται από τις λέξεις:«ΑΞΙΕΣ: ανεξαρτήτως αξίας »
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο του τμήματος Β΄του παραρτήματος, αντικαθίσταται ως εξής: Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ στο παράρτημα, μετατρέπονται και εκφράζονται στα εθνικά νομίσματα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 31ης Δεκεμβρίου 2001 που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η ισοτιμία στα εθνικά νομίσματα αναθεωρείται ανά διετία, με ισχύ από τη 31η Δεκεμβρίου 2001 Ο υπολογισμός της εν λόγω ισοτιμίας βασίζεται στο μέσο όρο της καθημερινής αξίας αυτών των νομισμάτων, εκφρασμένων σε ευρώ, κατά το εικοσιτετράμηνο που λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός Αυγούστου ο οποίος προηγείται της αναθεώρησης η οποία αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου Η εν λόγω μέθοδος υπολογισμού επανεξετάζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτιστικών Αγαθών κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, κατ’ αρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της Για κάθε αναθεώρηση, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ και οι ισοτιμίες στα εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται περιοδικώς στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήδη από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου ο οποίος προηγείται της ημερομηνίας από την οποία οι αναθεωρημένες τιμές τίθενται σε ισχύ
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο10 "( άρθρα 13, 14, 15 οδηγίας 93/7/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τα πολιτιστικά αγαθά που απομακρύνονται παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά, καθώς και στις αιτήσεις επιστροφής πολιτιστικών αγαθών που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος άλλων κρατών μελών πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993
2.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει την δυνατότητα άσκησης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αγωγών και ποινικών διώξεων εκ μέρους της Ελλάδας ή και του κυρίου κλαπέντος πολιτιστικού αγαθού»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 19 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101).
 • Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση» και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (ΦΕΚ Α΄ 136/92).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002» Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 57)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 629/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν[...]" 1998/133 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002