ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και των υπαγομένων σ΄ αυτές επιχειρησιακών μέσων, που έχει ως ακολούθως: «Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)» Κεφάλαιο Α΄ Σκοπός Κανονισμού- Ορισμοί Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμού Σκοπός του Κανονισμού είναι ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Λ.Σ., της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και των υπαγομένων σ΄ αυτές επιχειρησιακών μέσων. Άρθρο 2 Ορισμοί1.Υπηρεσίας πέραν του πενθημέρου: Είναι εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή στην Κυριακή. 2.Υπηρεσία κατά την ημέρα αργίας: Είναι εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στην ημέρα της αργίας. 3.Νυκτερινή Υπηρεσία: Είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 6.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής. 4.Επιφυλακή:Είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Υπηρεσία του, για την άμεση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη . Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας. 5.Η ημερήσια ανάπαυση (ρεπό): Είναι η απουσία που αρχίζει από την 6.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστόν 24 ώρες. Το προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην Υπηρεσία του, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης. Κεφάλαιο Β΄ Ωράριο εργασίας - Υποχρεωτική - Πρόσθετη εργασία Άρθρο 3 Ωράριο εργασίας 1.Ωράριο εργασίας του προσωπικού του Λ.Σ. ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι το ακόλουθο: Α. Για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΕΝ το ωράριο που εφαρμόζεται, κάθε φορά, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Το ωράριο αυτό κατανέμεται είτε σε πρωινή είτε σε απογευματινή αλλαγή, αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας, μέσα στα προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα. Εξαιρετικά και για περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών το προαναφερθέν ωράριο δύναται να κατανέμεται και σε νυκτερινή εργασία, στα πλαίσια κάλυψης τακτικών υπηρεσιών φυλακών Αξιωματικού Επιφυλακής, Αξιωματικού Γενικών Καθηκόντων, Αξιωματικού Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Βοηθού Αξιωματικού Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Αξιωματικού Φυλακής, Βοηθού Αξιωματικού Φυλακής, Υπαξιωματικού Φυλακής ή εκτάκτων περιστατικών, λαμβανομένου υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση ο συνολικός υποχρεωτικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις προβλεπόμενες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ώρες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5. Β. Κατ΄ εξαίρεση των παραπάνω το ωράριο εργασίας του πιο κάτω προσωπικό Λ.Σ. ορίζεται το ακόλουθο: 1)Τριάντα δύο ώρες (32) οι σκοποί λιμενικών καταστημάτων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΕΝ, σκοποί λιμένος, οδηγοί και μόνιμα πληρώματα εν γένει περιπολικών οχημάτων και μοτοσικλετών, διαβιβαστές, τηλεφωνητές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών κέντρων, τηλετύπων, το προσωπικό που εκτελεί περιπολίες, ελέγχους, συνοδείες και γενικά κάθε άλλη συναφή υπηρεσία που αφορά την αποστολή του Λ.Σ. 2)Τριάντα ώρες (30) τα πληρώματα των περιπολικών σκαφών, όταν εκτελούν πλόες, και εναερίων μέσων και το προσωπικό της Μονάδος Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), όταν επιχειρούν. Διαφορετικά εφαρμόζεται το ωράριο του εδαφίου (Α) του παρόντος άρθρου. 2.Οι ώρες εργασίας κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας του, καθορίζει τα συστήματα εργασίας. Στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση στο προσωπικό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας. 3.Για το προσωπικό του Λ.Σ., που υπηρετεί σε Υπηρεσίες πέρα των αναφερομένων στη παραγρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον ωράριο της Υπηρεσίας που υπηρετεί. Άρθρο 4 Υποχρεωτική παροχή εργασίας 1.Στο προσωπικό του Λ.Σ. δύναται να επιβληθεί κατ’ εξαίρεση όσων καθορίζονται στο άρθρο 3, υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση των προϊσταμένων των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην περίπτωση αυτή αυξάνεται αντίστοιχα των ωρών του άρθρου 3 ως ακολούθως: 1)Για το προσωπικό του άρθρου 3 παραγρ. 1 Α κατά 7,5 ώρες 2)Για το προσωπικό του άρθρου 3 παραγρ. 1 Β (α) κατά 8 ώρες 3)Για το προσωπικό του άρθρου 3 παραγρ. 1 Β (β) κατά 6 ώρες 2.Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγηση δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ίδιου δεκαπενθημέρου, το στέλεχος του Λ.Σ. διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ώρου που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόμενων ημερήσιων αναπαύσεων. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. 3.Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερήσιων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων, οι οποίες χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης . 4.Στο προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγήσει τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών αυτές χορηγούνται οπωσδήποτε την τρίτη εβδομάδα. 5.Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών κάνουν χρήση ημερήσιας ανάπαυσης αφού αναφέρουν στο άμεσα υπερκείμενο υπηρεσιακό κλιμάκιο, το οποίο δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής, μόνον όταν τούτο επιβάλλεται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απροβλέπτων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν και την Υπηρεσία εκείνου που ζήτησε την ημέρα ανάπαυσης. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης, το αργότερο εντός εβδομάδος από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου προϊστάμενού του. 6.Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της είτε από τις ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Άρθρο 5 Πρόσθετη εργασία 1.Πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παραγρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να επιβληθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)Με διαταγή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας για αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας, ναυτικών ατυχημάτων, παράνομης εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών και λοιπών κατά περίπτωση αναγκών, ύστερα από εκτίμηση της σοβαρότητας τους και έγκριση της αμέσως προϊσταμένης Υπηρεσίας. 2)Όταν το προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2.Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας. Άρθρο 6 Ωράριο εργασίας γυναικείου προσωπικού που είναι μητέρες 1.Το ωράριο εργασίας του γυναικείου προσωπικού Λ.Σ., που είναι μητέρες, οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι τεσσάρων ετών. 2.Αντί της χρήσης του μειωμένου ωραρίου οι μητέρες δικαιούνται να λάβουν την άδεια μητρότητος, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά Π.Δ. «Άδειες προσωπικού Λ.Σ.». 3.Αν για τις μητέρες υπαλλήλους του Δημοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο, αυτό εφαρμόζεται και στις μητέρες που είναι στελέχη του Λ.Σ. Κεφάλαιο Γ΄ Καταγραφή - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Άρθρο 7 Καταγραφή υπηρεσιών και ημερών ανάπαυσης Με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ανακοινώνονται έγκαιρα οι υπηρεσίες του προσωπικού και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε υπηρεσία: α) Οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το προσωπικό Λ.Σ., ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης που υπηρετεί, καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτών. β) Οι εκτός έδρας υπηρεσίες, με την ώρα αναχώρησης και επανόδου του προσωπικού. γ) Οι χορηγούμενες και οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης, για τις οποίες λαμβάνει το προσωπικό ενυπόγραφα γνώση. Άρθρο 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις 1.Η διάθεση του προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολόγιο 24ωρο, δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 2, της παραγρ. 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 5. 2.Το προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία: 1)Ενημερώνει τους αρμόδιους της υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2)Σπεύδει στην Υπηρεσία του όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά, που επιβάλλουν την παρουσία του. 3)Παρέχει τη συνδρομή του, όταν αυτή θεωρείται αναγκαία. 4)Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας του, που γίνονται, κατά την κρίση του προϊσταμένου αυτής. Ο χρόνος συμμετοχής στις εν λόγω συγκεντρώσεις δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο εργασίας. 5)Λαμβάνει με προσωπική του ευθύνη γνώση των υπηρεσιών που έχει ορισθεί να εκτελέσει. 3.Η Υπηρεσία υποχρεούται για κάθε αλλαγή υπηρεσιών να ενημερώνει άμεσα το προσωπικό που αφορούν οι αλλαγές αυτές.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 46 παραγρ. 1 του Ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162), η οποία αυτούσια συμπεριελήφθη ως άρθρο 126 παράγρ. 1 στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», που κυρώθηκε με το Ν. 3079/2002 (Α΄ 311).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των Δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (Α΄ 126).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α του Ν. 2469/1977 (Α΄ 38).
  • Οι διατάξεις των 80015/127/23.1.1981 (Β΄ 109), 122004/38/1.7.1981 (Β΄ 426) και 10195/82/8.1.1982 (Β΄ 28) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις οποίες καθιερώθηκε, αντίστοιχα, πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και στο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 399/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-03-21 Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/71
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2469 1977
ΝΟΜΟΣ 1981/1157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1157 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία