ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L. 201/31.7.99 σελ. 77). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής (΄Αρθρο 1 της Οδηγίας 1999/42/ΕΚ) 1.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις ή εταιρείες που αναφέρονται στον τίτλο Ι των γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελευθερία εγκαταστάσεως (ΕΕΕΚ Ειδική έκδοση κατηγορία 06 τόμος 001), σε ότι αφορά στην εγκατάσταση και στην παροχή υπηρεσιών, που επιθυμούν να ασκήσουν τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή εταιρείες καλούνται εφεξής «δικαιούχοι». 2.Οι δραστηριότητες στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν Προεδρικό Διάταγμα είναι αυτές που παρατίθενται στο παράρτημα Α, τις οποίες επιθυμούν να ασκήσουν υπήκοοι κρατών μελών, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί. Άρθρο 3 Αναγνώριση τυπικών προσόντων που χορηγούνται από άλλο κράτος μέλος (Άρθρο 3 της Οδηγίας 1999/42/ΕΚ) 1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε υπήκοο κράτους μέλους, για λόγους ανεπάρκειας προσόντων, την πρόσβαση σε μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος Α ή την άσκηση της δραστηριότητας αυτής υπό τους ίδιους όρους με τους έλληνες υπηκόους, χωρίς να έχει προβεί προηγουμένως σε συγκριτική εξέταση μεταξύ, αφενός, των γνώσεων και ικανοτήτων που πιστοποιούνται από τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχει αποκτήσει ο δικαιούχος με σκοπό να ασκήσει την ίδια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, και, αφετέρου, των ικανοτήτων που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία. Εάν από την εν λόγω συγκριτική εξέταση προκύψει ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες οι οποίες πιστοποιούνται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος αντιστοιχούν στις γνώσεις και στις ικανότητες που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν μπορεί να αρνηθεί στον (στην) κάτοχό του το δικαίωμα να ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα. Εάν, όμως η σύγκριση δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά, η αρμόδια αρχή παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που έλειπαν. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή αφήνει στον αιτούντα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας, κατ αναλογία προς τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 165/ 2000 (Φ.Ε.Κ. 149/Α΄) και 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά παρέκκλιση αυτού του κανόνα, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας όταν ο ενδιαφερόμενος για εγκατάσταση προτίθεται να ασκήσει, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο τμήμα του παραρτήματος Α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων ειδικών εθνικών κανόνων, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών αυτών κανόνων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές για την πρόσβαση των Ελλήνων στη σχετική δραστηριότητα. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος λαμβάνει υπόψη κατά το δυνατόν την εναλλακτική δυνατότητα που προτιμά ο δικαιούχος. 2.Η διαδικασία εξέτασης μιας αίτησης αναγνώρισης κατά την έννοια της παραγράφου 1 πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αιτιολογεί την απόφασή της, η οποία λαμβάνεται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης και του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου. Η ανωτέρω απόφαση ή η μη έκδοση απόφασης προσβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 4 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος (Άρθρο 4 της Οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Όταν, η πρόσβαση σε οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή η άσκησή της εξαρτάται από την κατοχή γενικών, εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των ανωτέρω γνώσεων και ικανοτήτων την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος Α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η άσκηση αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: 1.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου Ι: 1)είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης· 2)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 3)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, εφόσον ο (η) δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη· 4)είτε επί πέντε συναπτά έτη σε θέση με διευθυντικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε θέση με τεχνικές αρμοδιότητες που συνεπάγεται την ευθύνη ενός η περισσοτέρων τμημάτων της επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙ: 1)είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης: 2)- είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, - είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 3)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη· 4)- είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, - είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙΙ: 1)είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης· 2)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 3)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 4.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙV: 1)είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης· 2)είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 3)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 4)είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη· 5)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 5.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου V στοιχεία α) και β): 1)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν έπαυσε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν έπαυσε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8. Σε περίπτωση που η ελληνική νομοθεσία, η οποία διέπει συγκεκριμένο επάγγελμα, προβλέπει ότι η διακοπή ασκήσεως του επαγγέλματος αυτού μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η σχετική ρύθμιση ισχύει και για τους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών. 6.στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου VΙ: 1)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης· 2)είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο (η) δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 3)είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο (η) δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη· 4)είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Όταν ο δικαιούχος διαθέτει εθνικώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποκτήθηκε σε κράτος μέλος και με το οποίο βεβαιώνονται γνώσεις και ικανότητα όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που ισοδυναμούν, κατά περίπτωση, με δύο ή τρία χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον, το πιστοποιητικό αυτό είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όπως και το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την διάρκεια της κατάρτισης, η οποία απαιτείται από το άρθρο 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχεία β), γ) και ε). Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Όταν η διάρκεια της κατάρτισης του δικαιούχου είναι μεταξύ δύο και τριών ετών, οι όροι του άρθρου 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος πληρούνται, εάν η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση, παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχείο β) ή με την ιδιότητα του μισθωτού όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, επεκτείνεται κατά την ίδια αναλογία για να καλύψει τη διαφορά της διάρκειας της κατάρτισης. Άρθρο 7 (Άρθρο 7 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Θεωρείται ότι ένα πρόσωπο έχει ασκήσει δραστηριότητα ως διευθυντής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου: α) είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή διευθυντή υποκαταστήματος μιας επιχείρησης· β) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης· γ) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με εμπορικά και/ή τεχνικά θέματα και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. Άρθρο 8 (Άρθρα 8 και 10 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) 1.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, παρέχεται από βεβαίωση, όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, την οποία ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει για να στηρίξει την αίτηση για άσκηση της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 2.Στην Ελλάδα αρμόδια αρχή για την έκδοση και χορήγηση της ανωτέρω σχετικής βεβαίωσης ορίζεται ο Νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας ή ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου, ο οποίος καθορίζει και την υπηρεσία που μεριμνά για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών. 3.Για την έκδοση βεβαιώσεως ασκήσεως δραστηριότητας υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελματία απαιτείται ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1)βεβαίωση ενάρξεως επαγγέλματος της οικείας οικονομικής εφορίας, 2)πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου 3)άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άδεια εγκαταστάσεως εργαστηρίου εκδοθείσα παρά αρμοδίας αρχής 4)Ένορκη βεβαίωση του αιτούντος ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως εφόσον ο δικαιούχος επικαλείται και προηγούμενη σχετική εκπαίδευση, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω, πιστοποιητικό αναγνωρισμένης από την Ελλάδα η το κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής, σχολής. Εφόσον για την έκδοση της ανωτέρω βεβαιώσεως ο δικαιούχος επικαλείται επαγγελματική πείρα την οποία απέκτησε κατά την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας (σχέση εξαρτημένης εργασίας), απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο παρείχε υπηρεσίες και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και/ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου. Άρθρο 9 Αναγνώριση άλλων επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος (Άρθρο 9 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) 1. 1)Όταν στην Ελλάδα για την άσκηση μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη κηρύξεως σε πτώχευση ή πιστοποιητικού περί μη αναστολής ή μη απαγορεύσεως ασκήσεως νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, αποτελούν επαρκή απόδειξη τα οικεία έγγραφα τα σχετικά με την εντιμότητα και το ήθος του αιτούντος, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του. 2)Εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει ένορκη δήλωσή του ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή, αν στο κράτος μέλος δεν υπάρχει όρκος αυτού του είδους, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε επίσημη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργανώσεως του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, η οποία χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει αυτόν τον όρκο ή την επίσημη δήλωση. 2.Όταν στην Ελλάδα απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θεωρούν τα πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή το κράτος μέλος προέλευσης του ενδιαφερομένου, ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στην Ελλάδα. 3.Όταν στην Ελλάδα για την άσκηση μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του επαγγέλματός τους, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δέχονται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά αυτά βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής τηρεί τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά στους όρους και στην έκταση της κάλυψης. 4.Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία προσκόμισής τους. 5.Για τους ΄Ελληνες υπηκόους που θα ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΄Οργανα - Διαδικασία Άρθρο 10 (Άρθρο 2 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο, για την χορήγηση της άδειας άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, Υπουργείο. Αρμόδια αρχή για να υποδεικνύει στον ενδιαφερόμενο το προανεφερθέν κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την ενημέρωσή του όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία ενόψη του επαγγέλματος που προτίθεται να ασκήσει στην Ελλάδα, είναι η Δ/νση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών της Κ.Υ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Άρθρο 11 Η εξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και η διατύπωση γνώμης προς το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο ανατίθεται στο Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Άρθρο 12 1.Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να τύχει αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 10 αίτηση συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος, αφού εξετασθεί από την ανωτέρω αρχή, διαβιβάζεται με τη σχετική εισήγηση στο Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. εντός ενός (1) μηνός. 2.Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και η έκδοση της αιτιολογημένης απόφασης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Τελικές διατάξεις Άρθρο 13 (Αρθρο 11 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 29/1992 (Φ.Ε.Κ. 15/Α΄), η περίπτωση α του άρθρου 1 του Π.Δ. 33/1993 (Φ.Ε.Κ. 13/Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Άρθρο 14 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα, τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Δραστηριότητες συνδεόμενες με τις κατηγορίες επαγγελματικής εμπειρίας Κατάλογος Ι Κλάσεις συμπεριλαμβανόμενες στην οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, και στις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ και 75/369/ΕΟΚΟδηγία 64/427/ΕΟΚ (Οδηγία ελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ) Ονοματολογία ΟΒΕΚ (αντιστοιχεί στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ) Κλάση 23 Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 232 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από έριο 233 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από βάμβακα 234 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από μετάξι 235 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από λινό και κάνναβη 236 Βιομηχανία άλλων κλωστοϋφαντικών ινών (ινδική κάνναβις, σκληρές ίνες κ.λπ.), σχοινοποιία 237 Πιλοποιία 238 Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισμα) 239 Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες Κλάση 24 Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων 241 Μηχανική κατασκευή υποδημάτων (εξαιρέσει υποδημάτων εκ καουτσούκ και ξύλου) 242 Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδημάτων 243 Κατασκευή ειδών ιματισμού (εκτός από γούνες) 244 Κατασκευή στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων 245 Βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών Κλάση 25 Βιομηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιομηχανιών ξυλίνων επίπλων 251 Πριόνισμα και βιομηχανική παρασκευή ξύλου 252 Κατασκευή ημι-ετοίμων προϊόντων ξύλου 253 Κατασκευή σειράς ξυλίνων οικοδομικών στοιχείων και δαπέδων 254 Κατασκευή ξυλίνων συσκευασιών 255 Κατασκευή άλλων έργων εκ ξύλου (εκτός από έπιπλα) 259 Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών Κλάση 26 260 Βιομηχανία ξυλίνων επίπλων Κλάση 27 Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή χαρτίνων αντικειμένων 271 Κατασκευή χαρτομάζης, χάρτου και χαρτονιού 272 Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειμένων εκ χαρτομάζης Κλάση 28 280 Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόμενες βιομηχανίες Κλάση 29 Βιομηχανία δερμάτων 291 Βυρσοδεψεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρματος 292 Κατασκευή δερματίνων ειδών και άλλων παρομοίων ex Κλάση 30 Βιομηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών και αμυλωδών προϊόντων 301 Επεξεργασία καουτσούκ και αμιάντου 302 Επεξεργασία πλαστικών υλών 303 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών ex Κλάση 31 Χημική βιομηχανία 311 Κατασκευή βασικών χημικών προϊόντων και κατασκευή με περαιτέρω πλέον ή μη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων 312 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για γεωργική χρήση (περιλαμβάνεται η κατασκευή βιομηχανικών λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία περιλαμβάνεται στην ομάδα 312 ΔΤΤΒ) 313 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για οικιακή και διοικητική χρήση (εκτός από τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα (ex ομάδα 319 ΔΤΤΒ) Κλάση 32 320 Βιομηχανία πετρελαίου Κλάση 33 Βιομηχανία προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων 331 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως εξ οπτής γης 332 Υαλουργία 333 Κατασκευή κεραμικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυρίμαχων υλικών 334 Κατασκευή τσιμέντου, ασβέστου και γύψου 335 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως από μπετόν, τσιμέντο και γύψο 339 Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων Κλάση 34 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων 341 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγμένων σε χαλυβουργείο) 342 Κατασκευή ατσαλίνων σωλήνων 343 Συρματουργία, ψυχρή έλασις, κατεργασία εν ψυχρώ 344 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 345 Χυτήρια σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων Κλάση 35 Κατασκευή έργων εκ μετάλλου (εκτός από μηχανές και μηχανήματα μεταφορών) 351 Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια μήτρας, βαρεία πίεση 352 Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των μετάλλων 353 Μεταλλικές κατασκευές 354 Κατασκευή λεβήτων δεξαμενών και άλλων ειδών φανοποιίας 355 Κατασκευή εργαλείων και ετοίμων ειδών εκ μετάλλου εκτός ηλεκτρικού εξοπλισμού 359 Βοηθητικές μηχανολογικές δραστηριότητες Κλάση 36 Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων 361 Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων 362 Κατασκευή μηχανών γραφείου 363 Κατασκευή εργαλειομηχανών για την επεξεργασία των μετάλλων, των εργαλείων και των εργαλείων για μηχανές 364 Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και των εξαρτημάτων των, κατασκευή ραπτομηχανών 365 Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφών, για τις χημικές βιομηχανίες και για τις συνδεδεμένες με αυτές 366 Κατασκευή εξοπλισμού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για την βιομηχανία δομικών κατασκευών Κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και διεκπεραιώσεως εμπορευμάτων 367 Κατασκευή οργάνων μεταδόσεως 368 Κατασκευή άλλων ειδικών μηχανημάτων 369 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Κλάση 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρολογικά 371 Κατασκευή ηλεκτρικών συρμάτων και καλοδίων 372 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού (κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, διακοπτών, συσκευών βιομηχανικής χρήσεως κ.λ.π.) 373 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για άμεση χρήση 374 Κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, μετρητών και άλλων οργάνων μετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού 375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ηλεκτροακουστικών ειδών 376 Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως 377 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών 378 Κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών 379 Επισκευή, συναρμολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση ηλεκτρικών μηχανών) ex Κλάση 38 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 383 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 384 Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων 385 Κατασκευή μοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών των 389 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών μη αλλαχού ταξινομουμένη Κλάση 39 Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες 391 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου 392 Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρμογών (εκτός από ορθοπεδικά παπούτσια) 393 Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 394 Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου 395 Κοσμηματοποιία, χρυσοχοΐα και κατεργασία πολυτίμων λίθων 396 Κατασκευή και επισκευή μουσικών οργάνων 397 Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών 399 Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες Κλάση 40 Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 400 Οικοδόμηση (μη ειδικευμένη), κατεδάφιση 401 Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων) 402 Έργα πολιτικού μηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροτροχών κ.λ.π. 403 Εγκαταστάσεις 404 Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρωνΟδηγία 68/366/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/365/ΕΟΚ) Ονοματολογία ΟΒΕΚ Κλάση 20 Α 200 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών 20 Β Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρασκευής ποτών) 201 Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος 202 Βιομηχανία γάλακτος 203 Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών 204 Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων 205 Επεξεργασία σπόρων 206 Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική εργοστάσια παξιμαδιών και μπισκότων 207 Βιομηχανία ζάχαρης 208 Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισμάτων 209 Παρασκευή διαφόρων τροφίμων Κλάση 21 Βιομηχανία παρασκευής ποτών 211 Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως, μαγιάς και οινοπνευματωδών ποτών 212 Βιομηχανία οίνου και παρομοίων οινοπνευματωδών χωρίς βύνη 213 Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας 214 Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων ex 30 Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλώδη προϊόντα 304 Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντωνΟδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 1) Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex 04 Αλιεία 043 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων ex 38 Κατασκευή υλικού μεταφορών 381 Ναυπηγική και επισκευή πλοίων 382 Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού 386 Κατασκευή αεροπλάνων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής διαστημικού υλικού) ex 71 Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών και δραστηριότητες διάφοροι των μεταφορών που υπάγονται στις ομάδες ex 711 Εκμετάλλευση κλιναμαξών (wagοns-lits) και βαγονιών - εστιατορίων (wagοns-restaurants). Συντήρηση σιδηροδρομικού υλικού εντός εργαστηριών επισκευής, καθαρισμός βαγονιών. ex 712 Συντήρηση υλικού αστικής, ημιαστικής και υπεραστικής μεταφοράς ταξιδιωτών ex 713 Συντήρηση άλλου υλικού οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών (όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί) ex 714 Εκμετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών μεταφορών (όπως οδοί, σήραγγες και οδογέφυρες με διόδια, οδικοί σταθμοί, χώροι σταθμεύσεως, σταθμοί λεωφορείων και τραμ) ex 716 Βοηθητικές δραστηριότητες και εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως εκμετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυμούλκηση και πλοήγηση στους λιμένες, επισήμανση, φόρτωση και εκφόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες, όπως διάσωση πλοίων, ρυμούλκηση, εκμετάλλευση αγκυροβολίων για λέμβους)Επικοινωνίες: ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες 854 Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εμπορική φωτογραφία, εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου φωτογράφου ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλού ταξινομημένες (μόνο συντήρηση και καθαρισμός ακινήτων ή χώρων)Οδηγία 75/369/ΕΟΚ άρθρο 6: (όταν η δραστηριότητα θεωρείται βιομηχανική ή βιοτεχνική) Ονοματολογία ΔΤΤΒ ΄Ασκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων: α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων: - από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ), - στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές· β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν. Κατάλογος ΙΙ Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 3) Ομάδες 718 και της Ονοματολογίας ΔΤΤΒ Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: - στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ αποκοπή ή με προμήθεια, των μεμονωμένων ή συνδυασμένων τμημάτων ενός ταξιδίου ή μιας διαμονής (μεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, εκδρομές κλπ.), ανεξαρτήτως της αιτίας της μετακινήσεως [άρθρο 2 (Β), (α)]. Κατάλογος ΙΙΙ Οδηγία 82/489/ΕΟΚ ex 855 Κομμωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου (pedicure) και των επαγγελματικών σχολών αισθητικής και κομμωτικής Κατάλογος ΙV Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 1) Ομάδες 718 και 720 ονοματολογία ΔΤΤΒ: Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται ιδίως: - στη διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ των ασκούντων επιχειρήσεις παντός είδους μεταφορών και των ατόμων που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων, καθώς και στην πραγματοποίηση διαφόρων συναφών εργασιών: αα) με τη σύναψη συμβάσεων με τους επιχειρηματίες μεταφορών για λογαριασμό των εντολέων τους· ββ) με την επιλογή του είδους της μεταφοράς, της επιχειρήσεως και του δρομολογίου, που θεωρούνται συμφερότεροι για τον εντολέα· γγ) με την προετοιμασία της μεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευασία απαραίτητη για τη μεταφορά), με την πραγματοποίηση διαφόρων δευτερευουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών)· δδ) με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται με τη μεταφορά, όπως η σύνταξη της φορτωτικής με το συνδυασμό ή το διαχωρισμό των αποστολών· εε) με το συντονισμό των διαφόρων φάσεων μιας μεταφοράς, εξασφαλίζοντας τη διαμετακόμιση, την επαναποστολή, τη μεταφόρτωση και τις διάφορες τερματικές εργασίες· στ) με την παροχή φορτίου στους μεταφορείς και μεταφορικών δυνατοτήτων στα άτομα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων, - στον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων, και τον έλεγχο του λογαριασμού των εξόδων, - στην πραγματοποίηση ορισμένων διαβημάτων μόνιμου ή ευκαιριακού χαρακτήρα, εξ ονόματος και για λογαριασμό εφοπλιστή ή θαλάσσιου μεταφορέα (προς τις λιμενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού του πλοίου κ.λ.π.). Δραστηριότητες του άρθρου 2 σημείο Α στοιχεία), β) ή δ). Κατάλογος V Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ και 70/523/ΕΟΚ α) Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Οδηγία 64/222/ΕΟΚ (οδηγίες ελευθέρωσης 64/223/ΕΟΚ και 64/224/ΕΟΚ) 0. Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο, με εξαίρεση το χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακος. 1.Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού εξουσιοδοτημένου δυνάμει μιας ή περισσοτέρων εντολών να προετοιμάζει ή να προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές επ ονόματι και για λογαριασμό τρίτου. 2.Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος χωρίς να έχει διαρκή εξουσιοδότηση, φέρει σ επαφή πρόσωπα, που επιθυμούν να συμβληθούν απ ευθείας ή προετοιμάζει τις εμπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθεί τη σύναψή τους. 3.Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος προβαίνει επ ονόματί του σ εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου. 4.Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος πραγματοποιεί χονδρικές πωλήσεις με πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου. 5.Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητών που ζητούν παραγγελίες μεταβαίνοντες από οικία σε οικία. 6.Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατ επάγγελμα από μισθωτό διαμεσολαβητή στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 1)Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Οδηγία 70/523/ΕΟΚ Μη μισθωτές δραστηριότητες υπαγόμενες στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και δραστηριότητες διαμεσολαβητού στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112, ονοματολογία ΔΤΤΒ) Κατάλογος VΙ Οδηγίες 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ, 82/470/ΕΟΚΟδηγία 68/364/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/363/ΕΟΚ) ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ Λιανικό Εμπόριο Εξαιρούμενες δραστηριότητες 012 Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων 640 Συναλλαγές επί ακινήτων, εκμισθώσεις 713 Εκμίσθωση αυτοκινήτων, αμαξών και αλόγων 718 Εκμίσθωση αμαξοστοιχιών και βαγονιών 839 Εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων 841 Κρατήσεις θέσεων κινηματογράφου και εκμίσθωση κινηματογραφικών ταινιών 842 Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκμίσθωση θεατρικού εξοπλισμού 843 Εκμίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και μηχανημάτων τυχερών με κερματοδέκτη 853 Εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων 854 Εκμίσθωση οικιακού ρουχισμού 859 Εκμίσθωση ρουχισμούΟδηγία 68/368/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/367/ΕΟΚ) Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex κλάση 85 ΔΤΤΒ: 1.Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ) 2.Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ)Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (άρθρο 7) Όλες οι δραστηριότητες του παραρτήματος της οδηγίας 75/368/ΕΟΚ, εκτός των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας (κατάλογος Ι αριθ. 3 του παρόντος παραρτήματος). Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex 62 Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ex 620 Πρακτορεία επί θεμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανομής τελών ex 71 Μεταφορές ex 713 Ομαδική μεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγματοποιουμένων με αυτοκίνητα-οχήματα ex 719 Εκμετάλλευση αγωγών προοριζομένων για μεταφορά υγρών υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χημικών προϊόντων ex 82 Υπηρεσίες παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο 827 Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι ex 84 Υπηρεσίες αναψυχής 843 Υπηρεσίες αναψυχής μη αλλού ταξινομημένες: - αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών συναντήσεων κ.λ.π.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδασκάλων - δραστηριότητα παιγνίων (στάβλοι ιπποδρομιών, παιγνίων, ιπποδρόμια κ.λ.π.) - άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, άλλες διασκεδάσεις κ.λ.π.) ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες ex 851 Οικιακές υπηρεσίες ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόμου (manicure), εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου (pedicure), επαγγελματικές σχολές αισθητικής κομμωτικής ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.π. εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών και παραϊατρικών μασέρ και οδηγών των ορέων, κατατασσομένων ως ακολούθως: - απολύμανση και καταπολέμηση των βλαβερών ζώων - ενοικίαση ενδυμάτων και φύλαξη αντικειμένων - γραφείο συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες - δραστηριότητες μαντικής και εικασιών - υγειονομικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες - γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων - οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερμηνείςΟδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 5) Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακολούθων δραστηριοτήτων: 1)αγορά και πώληση εμπορευμάτων: - από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ), - στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές· 2)οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν.Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 2) Δραστηριότητες αναφερόμενες στο άρθρο 2 σημείο Α στοιχεία γ) και ε), σημείο Β στοιχείο β), Γ και Δ Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται, ιδίως: - στη μίσθωση βαγονιών ή αμαξών σιδηροδρόμου για τη μεταφορά ατόμων ή εμπορευμάτων, - στη μεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων, - στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων για τη μεταφορά μεταναστών, - στην παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή εμπορεύματος για αποθήκευση, για λογαριασμό του καταθέτη, υπό τελωνειακό καθεστώς, σε αποθήκες, γενικές αποθήκες, χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάμους αποθηκεύσεως, σιρούς κ.λ.π., - στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντικείμενο ή το εμπόρευμα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση, - στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, είτε κατά τη μετακόμιση προς ή από την αγορά, - στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης των αυτοκινήτων, - στη μέτρηση, ζύγιση, ογκομετρική εκτίμηση των εμπορευμάτων. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Δραστηριότητες άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο πρώτο τμήμα Οδηγίες 63/261/ΕΟΚ, 63/262/ΕΟΚ, 65/1/ΕΟΚ, 67/530/ΕΟΚ, 67/531/ΕΟΚ, 67/532/ΕΟΚ, 68/192/ΕΟΚ, 68/415/ΕΟΚ και 71/18/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ Κλάση ex 01 Γεωργία Ιδίως: 1)η γενική γεωργία, περιλαμβανομένης και της αμπελοκαλλιεργείας, της οπωροκαλλιεργείας, της παραγωγής σπόρων προς σπορά, της καλλιεργείας λαχανικών, ανθέων και διακοσμητικών ανθέων, ακόμη και σε θερμοκήπια· 2)η εκτροφή ζώων, πουλερικών, κονίκλων, γουνοφόρων ή άλλων ζώων, η μελισσοκομία, η παραγωγή κρέατος, γάλακτος, ερίου, δερμάτων και γουνών, αυγών, μελιού· 5)οι γεωργικές εργασίες, οι εργασίες εκτροφής ζώων και κηποκομίας, που εκτελούνται κατ αποκοπή ή βάσει συμβάσεως.Οδηγία 63/607/ΕΟΚ (Κινηματογραφικές ταινίες)Οδηγία 64/223/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex ομάδα 611 Χονδρικό εμπόριο (με εξαίρεση το χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακος)Οδηγία 64/428/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ Ομάδα Κλάση 11 Εξόρυξη και προετοιμασία των στερεών καυσίμων υλών 111 Εξόρυξη και προετοιμασία γαιάνθρακος 112 Εξόρυξη και προετοιμασία λιγνίτη Κλάση 12 Εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών 121 Εξόρυξη σιδήρου μεταλλεύματος 122 Εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών μη περιεχόντων ex 130 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (εκτός από τη μεταλλοδίφηση και τη γεώτρηση) Κλάση 14 140 Εξόρυξη οικοδομικών υλικών και πυριμάχων γαιών Κλάση 19 190 Εξόρυξη άλλων ορυκτών, ορυχεία γαιάνθρακοςΟδηγία 65/264/ΕΟΚ (Κινηματογράφος)Οδηγία 66/162/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ Κλάδος 5 Ηλεκτρισμός, αέριο, ύδωρ και υγειονομικές υπηρεσίεςΟδηγία 67/43/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex ομάδα 640 Συναλλαγές επί ακινήτων (εκτός 6401) Ομάδα 839 Υπηρεσίες παρεχόμενες σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού (με εξαίρεση τις δραστηριότητες στον τομέα του τύπου, του τελωνειακού πράκτορα, του συμβούλου σε οικονομικά, χρηματοδοτικά, εμπορικά και στατιστικά θέματα καθώς και σε θέματα εργασίας, των υπηρεσιών καλύψεως απαιτήσεων)Οδηγία 67/654/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ Κλάση 02 Δασοκομία και δασική εκμετάλλευση 021 Δασοκομία 022 Δασική εκμετάλλευσηΟδηγίες 68/369/ΕΟΚ και 70/451/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex ομάδα 841 Παραγωγή, διανομή και προβολή κινηματογραφικών ταινιώνΟδηγία 69/82/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex Κλάση 13 ex 130 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο (μεταλλοδίφηση και γεώτρηση)Οδηγία 70/522/ΕΟΚ Ονοματολογία ΔΤΤΒ ex ομάδα 6112 Άνθρακας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 63/261/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1963, περί καθορισμού του τρόπου πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως στον τομέα της γεωργίας στην επικράτεια κράτους μέλους των υπηκόων άλλων χωρών της Κοινότητας οι οποίοι έχουν εργασθεί ως μισθωτοί αγρεργάτες στο κράτος μέλος αυτό επί δύο συνεχή έτη 63/262/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1963, περί καθορισμού του τρόπου πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εγκαταλελειμμένες ή ακαλλιέργητες επί δύο τουλάχιστον έτη 63/607/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1963, περί της θέσεως σε εφαρμογή των διατάξεων του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κινηματογραφίας 64/223/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο 64/224/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 64/428/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις εξορυκτικές βιομηχανίες (κλάσεις 11-19 ΔΤΤΒ) 64/429/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ (βιομηχανία και βιοτεχνία) 65/1/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1964, περί καθορισμού του τρόπου πραγματοποιήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις δραστηριότητες της γεωργίας και της κηπευτικής 65/264/ΕΟΚ: Δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου, της 13ης Μαϊου 1965, περί της θέσεως σε εφαρμογή των διατάξεων των γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κινηματογραφίας 66/162/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 1966, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στους κλάδους ηλεκτρισμού, αερίου, ύδατος και υγειονομικών υπηρεσιών (κλάδος 5 ΔΤΤΒ) 67/43/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1967, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται: 1. στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων (εκτός 6401) (ομάδα ex 640 ΔΤΤΒ), 2. στον τομέα ορισμένων υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού (ομάδα 839 ΔΤΤΒ) 67/530/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του δικαιώματος μετακινήσεως των γεωργών, που είναι υπήκοοι κράτους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, από μία γεωργική εκμετάλλευση σε άλλη 67/531/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί εφαρμογής της νομοθεσίας των κρατών μελών στον τομέα των αγροτικών μισθώσεων στους γεωργούς οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών 67/532/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του δικαιώματος προσβάσεως σε συνεταιρισμούς γεωργών υπηκόων κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 67/654/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1967, περί καθορισμού του τρόπου πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις μη δραστηριότητες της δασοκομίας και της δασικής εκμεταλλεύσεως 68/192/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1968, περί του δικαιώματος προσβάσεως στις διάφορες μορφές πιστώσεων των γεωργών που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και είναι εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 68/363/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex 612 ΔΤΤΕ) 68/365/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ) 68/367/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 κλάση ΔΤΤΒ): 1. εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ), 2. ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ) 68/369/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως για τις μη μισθωτές δραστηριότητες διαθέσεως κινηματογραφικών ταινιών 68/415/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1968, περί του δικαιώματος προσβάσεως στις διάφορες μορφές ενισχύσεων των γεωργών οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 69/82/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1969, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας (μεταλλοδίφηση και γεώτρηση) του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (ex κλάση 13 ΔΤΤΒ) 70/451/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες στον τομέα παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 70/522/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 1970, περί της πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες που αφορούν τον άνθρακα (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ) 71/18/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1970, περί του τρόπου πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως στις μη μισθωτές δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες με τη γεωργία και την κηπευτική ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 64/222/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 64/427/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ (βιομηχανία και βιοτεχνία), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 69/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1969 68/364/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) 68/366/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ) 68/368/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες ( ex κλάση ΔΤΤΒ): 1. εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ), 2. ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ) 70/523/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 1970, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακος (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ) 75/368/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για διάφορες δραστηριότητες (ex κλάση 01 έως κλάση 85 ΔΤΤΒ), και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές 75/369/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο, και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές 82/470/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1982, για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολουμένων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ΔΤΤΕ), καθώς και τα των εναποθηκευτών (ομάδα 720 ΔΤΤΒ) 82/489/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1982, για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών Άρθρο 15 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄), και του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/ Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με το άρθρο 7 του Ν. 1775/ 1988 (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄), το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Φ.Ε.Κ. 130/Α΄), το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄) και το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την οδηγία 98/261/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων κ.α. διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 18/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.).
  • Την 57/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1338 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία