ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/72

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Γαυρίου Άνδρου. Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Άνδρου, καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άνδρου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  1.- Ο Λιμενικός Σταθμός Γαυρίου Άνδρου καταργείται. 2.- Ιδρύεται Α΄ Λιμενικό Τμήμα Λιμεναρχείου Άνδρου με έδρα το ομώνυμο λιμάνι της νήσου Άνδρου. 3.- Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Άνδρου ορίζονται στις βόρειες ακτές της νήσου Άνδρου από τον όρμο Στιβάρι (φ= 37ο 50΄ 55΄΄Β και λ = 24ο 47΄Α) μέχρι τον όρμο Λεύκα (φ= 37ο 54΄ 10΄΄Β και λ= 24ο 51΄ 10΄΄Α) και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
Άρθρο 2
1.  
  1.- Η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος περιλαμβάνει : α. Όλες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνόμευσης, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41, 42, 43, 44, 45, 88, 89, 91 και 92 του ΝΔ 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261). Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από το Λιμεναρχείο Άνδρου. β. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.). γ. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών. δ. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων. ε. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών. στ. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών. ζ. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών. η. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και τη θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία. θ. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά. ι. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση. ια. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης. ιβ. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος. ιγ. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.- Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου. 3.- Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Λιμεναρχείου Άνδρου.
Άρθρο 3
1.  
  1.- Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Άνδρου υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Άνδρου, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή. 2.- Το Λιμενικό Τμήμα εξαρτάται οικονομικά από τη Λιμενική Αρχή Άνδρου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής. 3.- Η τοποθέτηση προσωπικού στο Λιμενικό Τμήμα γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
Άρθρο 4
1.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Άνδρου ορίζονται στο υπόλοιπο τμήμα της νήσου Άνδρου συμπεριλαμβανομένων των βραχονησίδων Καλόγεροι και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα 17 Μαρτίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (2).
 • Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λ.π. (Α΄ 247).
 • Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261).
 • Τη διάταξη του άρθρου 45 παραγρ. 7 του Ν. 2935/2001 Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις (Α΄ 162).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2504/1953 Περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν ταις περιφερείαις της δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων (Α΄ 208), όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57). 2.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (15.400) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 και πέντε χιλιάδων τρακοσίων (5.300) ευρώ περίπου για καθ΄ ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0899, 0824, 0831, 0832) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0899, 0824, 0831, 0832) 3.- Την αριθμ. 1222.2/ 77/2002/ 16 -7-2002 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. 4.- Την 592/31-10-2002 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία