ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/74

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ερμιόνης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1.- Ο Λιμενικός Σταθμός Ερμιόνης καταργείται. 2.- Ιδρύεται Υπολιμεναρχείο Ερμιόνης με έδρα τον ομώνυμο Δήμο του Νομού Αργολίδας. 3.- Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης ορίζονται στην Αργολική Χερσόνησο από τις εκβολές του χειμάρρου «Ξεροπόταμος» Δισκουρίου, συμπεριλαμβανόμενες, μέχρι το άκρο «Σκύλλαιο» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. 4.- Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου ορίζονται στην Αργολική Χερσόνησο από του άκρου «Βουρλιάς» του Αργολικού Κόλπου μέχρι τις εκβολές, μη συμπεριλαμβανόμενες, του χειμάρρου «Ξεροπόταμος» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Ι.α Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α’ 235), όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 172). β.Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261). γ. Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38). δ. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λ.π.» (Α’ 247). ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α’57).
  • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β’ 1485). 3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 και τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ευρώ περίπου για καθ’ ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0899, 0824, 0831, 0832) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0899, 0824, 0831, 0832). 4.- Την αριθμ. 1222.2/ 81/2002/ 12 -7-2002 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. 5.- Την 593/31-10-2002 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία