ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σκοπέλου. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σκοπέλου και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκιάθου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1.- Ο Λιμενικός Σταθμός Σκοπέλου καταργείται. 2.- Ιδρύεται Υπολιμεναρχείο Σκοπέλου με έδρα την νήσο Σκόπελο του νομού Μαγνησίας. 3.- Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκοπέλου ορίζονται στις νήσους Σκόπελο, Αλόνησο, τις νησίδες Αδελφοί, Σκάντζουρα, Περιστέρια, Κυρά Παναγιά, Πράσσο, Πιπέρι, Γιούρα, Ψαθούρα με τις παρακείμενες σ’ αυτές βραχονησίδες και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τα παράλια γενικά, με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. 4.- Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκιάθου (π.δ. 136/1982-Α’ 20, «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σκιάθου και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου»), τροποποιούνται αναλόγως και ορίζονται στη νήσο Σκιάθο, τη νησίδα Τσουγγριά , τις παρακείμενες σ’ αυτές βραχονησίδες και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
  • Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λ.π.» (Α’ 247).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β’ 1485). 2.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 και τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ευρώ περίπου για καθ’ ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0899, 0824, 0831, 0832) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0899, 0824, 0831, 0832). 3.- Την αριθμ. 1222.2/ 79 /2002/12 -7-2002 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. 4.- Την 14/20-1-2003 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία