ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/78

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσόντα Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων και τυφλών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα Σχολικών Συμβουλών ειδικότητας Κωφών-Βαρηκόων και Τυφλών"
1.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών- βαρήκοων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα επιλογής σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και επιπλέον γνώση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας. Από την υπηρεσία των οκτώ ετών, των γενικών προσόντων επιλογής, επτά έτη τουλάχιστον, πρέπει να έχουν διανυθεί σε ΣΜΕΑ κωφών-βαρηκόων μαθητών.
2.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας τυφλών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα επιλογής σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και επιπλέον γνώση της γραφής Βraille κινητικότητας και προσανατολισμού των τυφλών. Από την υπηρεσία των οκτώ ετών των γενικών προσόντων επιλογής, επτά έτη, τουλάχιστον, πρέπει να έχουν διανυθεί σε ΣΜΕΑ τυφλών μαθητών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α~) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β του ΠΔ 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α’) «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών».
 • Την αριθ. 3/2002 Πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) κι αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~).
 • Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α~) Περί συγχωνεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την αριθμ. 1100383/133010006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β~) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων, των Υφυπουργών» Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 609/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-02 Προσόντα Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων και τυφλών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/77
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/133010006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_133010006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός Προσόντων Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών-βαρήκοων και τυφλών. 2004/226 2004