ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του ΠΔ 86/2001(ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2002 (ΦΕΚ 21-Α΄) ως ακολούθως:"
1.  
  Από το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 86/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, διαγράφεται η φράση «του Ιουνίου».
2.  
  Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, η φράση «Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και δέκα πέντε (15) μέλη και είναι» αντικαθίσταται από τη φράση «Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη και είναι».
3.  
  Στην περίπτωση iii) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, η φράση της δεύτερης περιόδου «και δυο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «και δυο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση με βαθμό Α΄».
4.  
 1. Μετά την παραγράφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
 2. 3 Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων Την εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας έχει ο Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων Χρέη Περιφερειακού Επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος συγκροτεί με απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων Για τις Διευθύνσεις Δ.Ε. που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε., για την μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», συντονίζει τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
5.  
  Η φράση της περίπτωσης iii της παραγράφου 4 πρώην 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002 «Τα μέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Δ/νσης Δ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης».
6.  
  Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 5 πρώην 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, μετά τη φράση «αποτελούμενη από τον Διευθυντή του οικείου Λυκείου» προστίθεται η φράση «και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α΄».
7.  
  Η δεύτερη υποπαράγραφος «Στα ιδιωτικά λύκεια η λυκειακή επιτροπή………οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου» της παραγράφου 5 πρώην 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ειδικά στα ιδιωτικά λύκεια η τριμελής επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δημοσίων Ενιαίων Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Λυκείου Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημοσίων Ενιαίων Λυκείων Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 8 Το εδάφιο Ι 3 της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 86/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, καταργείται. 9 Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης για τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα Για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης, με αλφαβητική σειρά, γίνεται με την ευθύνη του Διευθυντή του οικείου Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
10.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blancο), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ ή ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων, αν πρόκειται για εξέταση μαθήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
11.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Π.Δ.26/2002 και μετά τη φράση «με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής» προστίθεται η φράση «ή προκειμένου για μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα ή με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο».
12.  
  Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται περίοδος ως εξής: Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης όπου αναφέρεται Λυκειακή Επιτροπή νοείται ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα ή η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για απολυτήριες εξετάσεις ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου.
13.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 86/2001 ,όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθενται δύο περίοδοι ως ακολούθως: Μετά το τέλος των εξετάσεων αυτών, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Ενιαίου Λυκείου, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων, στην οποία αναγράφεται η γραπτή βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας Οι καταστάσεις αυτές επικυρώνονται από το Διευθυντή του Ενιαίου Λυκείου και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
14.  
  Ο τίτλος του άρθρου 23 του Π.Δ. 86/2001 «Διαφορά μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών».
15.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίστανται ως εξής: 2 Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσμάτων προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών μετά την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του διατάγματος αυτού. 3 Αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου των μαθητών με τον τελικό προφορικό και γραπτό βαθμό και την τελική βαθμολογία κατά μάθημα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε.
16.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται περίοδος ως ακολούθως: Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε .
17.  
  Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Π.Δ86/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.
18.  
  Μετά το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 86/2001,όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Οι μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγματος, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.
19.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του Π.Δ. 86/2001,όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αναριθμείται σε 7.
20.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται εδάφιο γ ως ακολούθως: γ.i Οι μαθητές της Β΄ τάξης οι οποίοι - λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν Για τους μαθητές αυτούς ο σύλλογος διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές αν είναι ενήλικοι ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο Δ/ντη του οικείου Λυκείου εντός τριών ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5. ii Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφομένης διαδικασίας, ο Δ/ντης του Λυκείου αποστέλλει στην οικεία Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή με τα ονόματα των μαθητών της Β΄ τάξης που οφείλουν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου καθώς και με τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν.
21.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου 1 δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. 2 άλλα δικαιολογητικά που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους .
22.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
23.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 32 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, καταργούνται. Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 2 και αντικαθίσταται ως εξής: 2α Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος διατάγματος είναι μικρότερος του 9,5. 1 Αν πρόκειται για μαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες i Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα. ii Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα της ίδιας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων Οι μαθητές αυτοί, εφόσον προσέλθουν το αμέσως επόμενο από αυτό της αποφοίτησής τους σχολικό έτος, εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονταν κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στην τάξη αυτή και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν, για τα οποία εξετάζονται στην ύλη που είχε καθορισθεί το σχολικό έτος της αποφοίτησής τους Αν δεν απολυθούν ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν είτε να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος Οι μαθητές αυτοί, σε περίπτωση που είχαν ως μάθημα επιλογής το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξετασθούν το μάθημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το είχαν εξετασθεί την προηγούμενη φορά Η δήλωση αυτή κατατίθεται την ίδια χρονική περίοδο που ορίζεται και για τους μαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου. 2 Οι μαθητές του εδαφίου β της παραγράφου αυτής δηλώνουν την επιλογή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που καταθέτουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Δ/νση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν Η δήλωση αυτή μπορεί να ανακληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου.
24.  
  Στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Π.Δ. 86/2001, η φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος Π.Δ.» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος Π.Δ.».
25.  
  α.Μετά το άρθρο 37 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, προστίθεται άρθρο 38 ως ακολούθως:.
Άρθρο 2
1.  
  Από το σχολικό έτος 2002 - 2003 και εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 19, 20, 21 και 22 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, η πιστοποίηση ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας, γίνεται από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί στην περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία Δε λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους, που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή η ειδική διαγνωστική έκθεση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002. Τυχόν ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 38
1.  
  «Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.» β. Το άρθρο 38 του Π.Δ. 86/2001 αναριθμείται σε 39.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄ /23.9.97) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄ /2.5.2001).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 περιπτώσεις α, β, ζ, του άρθρου 8 παράγραφος 9 περιπτώσεις α,στ,ζ και του άρθρου 32 παράγραφος 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2717/2000 (ΦΕΚ 78 Α) «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ110 Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~)
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2001 (ΦΕΚ 21 Α~).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις υπ αριθ. 3/2002 και 3/2003 πράξεις του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τις υπ αριθ. 45/2003 και 87/2003 γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2717 2000
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/26 2001
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2001/86 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2002/26 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄). 2005/64 2005