ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη Λιμενικών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Λιμεναρχείο Λαυρίου μετατάσσεται σε Κεντρικό Λιμεναρχείο
2.  
    Τα Υπολιμεναρχεία Πόρου, Σκιάθου, Μυκόνου, Ύδρας, Λευκάδας και Κυλλήνης μετατάσσονται σε Λιμεναρχεία
3.  
    Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας των μετατασσομένων Λιμενικών Αρχών δεν μεταβάλλονται. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.α) Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α’ 235). β) Την διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261). γ) Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ) Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄247). ε) Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485). στ) Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (88.200) ευρώ περίπου για το Οικονομικό έτος 2003 και είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων (21.700) ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2004 - 2007. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2003 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0899, 0824, 0831, 0832 για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0899, 0824, 0831, 0832).
  • Την1222.2/78/2002/16.7.2002 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
  • Την 5/13.1.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-04 Μετάταξη Λιμενικών Αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία