Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής, είναι ν.π.δ.δ., ιδρύθηκε με τον Ν. 741/77 (ΦΕΚ 314/Α/14.10.77), εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του Κέντρου είναι: α) Η αναγνώριση πανεπιστημίων της Αλλοδαπής και των τίτλων που απονέμουν αυτά (άρθρο 2 του Ν. 741/77). β) Η έκδοση βεβαιώσεων περί του τόπου πραγματοποίησης σπουδών των δύο πρώτων ετών σπουδών στις περιπτώσεις μετεγγραφών εκ του εξωτερικού (Ν. 1865/89, άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση ιι και ιιι Α΄ 210). γ) Η έκδοση βεβαιώσεων περί συνάφειας τίτλου σπουδών προς συγκεκριμένο πτυχίο ή δίπλωμα στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός τίτλου ως αντιστοίχου προς συγκεκριμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού πανεπιστημίου εφόσον ο κάτοχος του κρινόμενου τίτλου είναι πολιτικός πρόσφυγας ή παλιννοστών (Ν. 1735/87, άρθρο 2 παρ. 6 Α΄ 195). δ) Η αναγνώριση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (Ν. 2327/95, άρθρο 16 Α΄ 156). ε) Η χορήγηση αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών πανεπιστημίων της Αλλοδαπής προς την αντίστοιχη των Ελληνικών πανεπιστημίων (Ν. 2527/97, άρθρο 3 Α΄ 206). στ) Η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων πανεπιστημίων της αλλοδαπής και της ημεδαπής βάσει διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Ν. 2552/97, άρθρο 12 Α΄ 266). ζ) Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τη σύνδεση με τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2 "Βασική διάρθρωση"
1.  
  Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. διαρθρώνονται σε: α) Μία Γενική Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: Ι. Δ/νση Αναγνωρίσεων ΙΙ. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικής Διαχείρισης β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού και γ) Αυτοτελές Νομικό Γραφείο.
Άρθρο 3 "Γενική Διεύθυνση"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση προγραμματίζει τις διοικητικές δραστηριότητες των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων και συντονίζει τη δράση των παραπάνω Διευθύνσεων, με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου τους
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Αναγνωρίσεων"
1.  
  Η Δ/νση Αναγνωρίσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: Ι. Τμήμα Ισοτιμιών ΙΙ. Τμήμα Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών ΙΙΙ. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Αναγνωρίσεων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα Ισοτιμιών:
 2. Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται:
 3. Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για αναγνώριση Ιδρυμάτων, Σχολών, Τμημάτων της Αλλοδαπής και των τίτλων που απονέμονται από αυτά.
 4. Η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων και η προετοιμασία τους προκειμένου να εισηγηθούν τα αρμόδια όργανα.
 5. Οι εισηγήσεις στις Επιτροπές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Η αλληλογραφία προς ενδιαφερόμενους.
 7. Η αλληλογραφία με ξένα ή ημεδαπά Ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού ή με τις Πρεσβείες, για συλλογή πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων.
 8. Η έκδοση των αποφάσεων περί αναγνωρίσεων κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων από τα αρμόδια όργανα.
 9. Η συγκέντρωση και η μελέτη των αποφάσεων των επιτροπών κατά κλάδο καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Η συγκέντρωση των διαφόρων στοιχείων για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα των ξένων χωρών.
 11. Τμήμα Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών:
 12. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται:
 13. Η υποδοχή των πολιτών και παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η παραλαβή των αιτήσεων.
 14. Η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους καθώς επίσης και την πορεία εξέλιξης της διαδικασίας αναγνώρισης.
 15. Η φροντίδα για τη διάθεση εντύπων, υπευθύνων δηλώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
 16. Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητές του με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
 17. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων:
 18. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται:
 19. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 20. Η ενημέρωση του προσωπικού κατά αρμοδιότητα ως προς τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και κάθε άλλης διεθνούς οργάνωσης, που ενδιαφέρει το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η συγκέντρωση των Διεθνών Μορφωτικών Συμφωνιών.
 21. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 22. Η διακίνηση κατά αρμόδιο Τμήμα εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του Κέντρου.
 23. Η οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη συνεδρίων, ημερίδων και γενικά εκδηλώσεων της Υπηρεσίας.
 24. Η επιμέλεια της διοργάνωσης, υποδοχής ξένων αντιπροσωπειών διαφόρων φορέων (ΝΑRΙCS κ.λ.π).
Άρθρο 5 "Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Η Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: Ι. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΙΙ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΙΙΙ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Αρχείων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται κατά τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών:
 2. Το Τμήμα αυτό χειρίζεται τα θέματα που αφορούν:
 3. στο διορισμό ή στην πρόσληψη, μονιμοποίηση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Την έκδοση των σχετικών πράξεων και τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.
 4. Την έκδοση πράξεων για κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια και χορήγηση επιδομάτων, την τήρηση του προσωπικού μητρώου, την τήρηση νομοθεσίας και νομολογίας που αφορούν στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Την παραλαβή και διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την πρωτοκόλληση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
 6. Το Τμήμα αυτό χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στη σύνταξη, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, στη σύνταξη απολογισμού και ισολογισμού, στη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και στη χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου και φορολογικών βεβαιώσεων.
 7. Στην απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.
 8. Στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.
 9. Στην εκκαθάριση των αποδοχών και αποζημιώσεων για την πληρωμή των υπαλλήλων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριμελών επιτροπών.
 10. Στη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας και υλικών.
 11. Στην εκποίηση του άχρηστου υλικού και στην καταστροφή του.
 12. Στη φροντίδα για τη λειτουργία της αποθήκης.
 13. Στη μέριμνα για την ασφάλεια, καθαριότητα και συντήρηση του κτιρίου.
 14. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Αρχείων:
 15. Αντικείμενο του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη και η εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογράφησης, η ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων - φακέλων, η έκδοση στατιστικών δεδομένων, η σύνδεση με εθνικά και διεθνή δίκτυα πληροφοριών, η οργάνωση τράπεζας πληροφοριών και γενικά η εφαρμογή και η επέκταση μηχανογραφικής επεξεργασίας σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, ώστε να γίνεται καλύτερη και ταχύτερη η κάθε εργασία και η εξυπηρέτηση πολιτών.
 16. Στο Τμήμα επίσης ανήκει η συντήρηση και η αναβάθμιση των υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού και η εγκατάσταση νέου λογισμικού (Sοftware).
 17. Η χρήση και η επικοινωνία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 18. Η συγκέντρωση και η μελέτη οδηγών σπουδών Α.Ε.Ι. εσωτερικού και εξωτερικού.
 19. Η προμήθεια βιβλίων, ενημερωτικών οδηγών, εκδόσεων Διεθνών Οργανισμών και αλλοδαπών κέντρων αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
 20. Η ταξινόμηση των φακέλων.
 21. Η μέριμνα για την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου σύμφωνα με τις σχετικές με το θέμα αυτό διατάξεις, (άρθρο 9 του Π.Δ. 162/79, άρθρο 9 του Π.Δ. 768/80 και 9 του Π.Δ. 480/95) σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης.
 22. Η έκδοση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον ανά διετία, καταλόγου με τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
Άρθρο 6 "Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης"
1.  
  Αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή. Η αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας τους, η ρύθμιση των συναντήσεων τους και η τήρηση του ημερολογίου τους. Η συγκέντρωση των εγγράφων προς υπογραφή. Η μέριμνα για την παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο (ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο της συνεδρίασης, διανομή αποφάσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπαραγωγή εισηγήσεων, δακτυλογράφηση πρακτικών και αναπαραγωγή τους). Τέλος κάθε άλλη συναφής αρμοδιότητα που ανατίθεται από τα όργανα του Κέντρου.
Άρθρο 7 "Αυτοτελές Νομικό Γραφείο"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Νομικού Γραφείου υπάγονται:
 1. η γνωμοδότηση σε θέματα νομικής φύσης και γενικά η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων στην Υπηρεσία
 2. η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ενώπιον όλων των δικαστηρίων, η νομική επεξεργασία των συμβάσεων και των συμφωνιών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και γενικά η παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
 3. η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης συναφούς με τα καθήκοντά του εντολής, η οποία θα του ανατεθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Οι θέσεις του Αυτοτελούς Νομικού Γραφείου ορίζονται σε:
 1. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου και
 2. Μία (1) θέση δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής
3.  
 1. Για τη θέση του Νομικού συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ενώ για τη θέση δικηγόρου, δικηγόρος με διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
 2. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας και της περατώσεως των κάθε μορφής υποθέσεών της, ασκεί το γνωμοδοτικό έργο, βοηθούμενος από τον δικηγόρο και παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή αρχής, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ή μετά από ειδική εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η πρόσληψη του Νομικού Συμβούλου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, τα οποία έχουν νομική κατάρτιση και ανάλογη δικαστηριακή πείρα.
 4. Για τη θέση δικηγόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/ 1986 (Α΄ 149), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 5. Ο Δικηγόρος συνεργάζεται με το Νομικό Σύμβουλο επί νομικών θεμάτων και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων και εκπροσωπεί το Κέντρο, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών) και Αρχών μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επέχει θέση πληρεξουσίου

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μόνιμο Προσωπικό
Άρθρο 8 "Κατηγορίες - Κλάδοι"
1.  
  Οι τριάντα εννέα (39) θέσεις του μόνιμου διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. κατανέμονται κατά κατηγορίες ως εξής:.
 1. Κατηγορία Θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
 2. Κατηγορία Θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
 3. Κατηγορία Θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
 4. Κατηγορία Θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
2.  
  Οι Κλάδοι για κάθε κατηγορία ορίζονται ως εξής:
 1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ Διοικ/κός - Οικον/κός Κλάδος ΠΕ Οικονομικός Κλάδος ΠΕ Φιλολόγων Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
 2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
 3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
 4. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Άρθρο 9 "Θέσεις - Προσόντα"
1.  
  Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., κατατάσσονται σε κλάδους και βαθμούς ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
 2. Δύο (2) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) προσωρινή Ν. 2190/1994 ειδικότητας Μηχανολογίας, με βαθμούς Δ΄ - Α΄.
 3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ:
 4. Δύο (2) θέσεις από τις οποίες μία (1) προσωρινή (Ν.2738/1999), με βαθμούς Δ΄ - Α΄.
 5. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών:
 6. Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄ Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Μία (1) θέση με βαθμούς Ε΄ - Β΄.
 8. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής:
 9. Μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ - Α΄ Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Οι προσωρινές θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο
3.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω κλάδων, είναι τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 89) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Για τον κλάδο ΠΕ Διοικ/κού - Οικον/κού απαιτείται επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Ως πρόσθετο προσόν διορισμού θεωρείται η γνώση χειρισμού Η/Υ. Για τους κλάδους των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ απαιτείται επιπλέον η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις παραπάνω γλώσσες και ως πρόσθετο προσόν διορισμού η γνώση χειρισμού Η/Υ.
Άρθρο 10 "Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο"
1.  
  Συγκροτείται στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το οποίο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο. Τα μέλη του συμβουλίου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2683/99.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 11 "Προσωπικό με σχέση Εργασίας"
1.  
  Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής: Μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού καθαριότητος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Άρθρο 12 "Προαγωγή - Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Οι Προαγωγές των υπαλλήλων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. έως το βαθμό του Διευθυντή γίνονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και για το βαθμό του Γενικού Διευθυντή από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82-85 του Ν. 2683/99 (Α΄ 19).
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Των υπηρεσιών του ΔΙΚΑΤΣΑ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικ/κού - Οικον/κού με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν. 2683/99.
2.  
  Της Δ/νσης Αναγνωρίσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικ/κού - Οικον/κού, με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 2683/99.
3.  
  Της Δ/νσης Διοικ/κής Υποστήριξης και Οικον/κής Διαχείρισης, προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικ/κού - Οικον/κού με βαθμό Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 2683/99.
4.  
  Του Τμήματος Ισοτιμιών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φιλολόγων
5.  
  Του Τμήματος Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε Διοικ/κού - Οικον/κού και εν ελλείψει υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
6.  
  Του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικ/κού - Οικον/κού και εν ελλείψει, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φιλολόγων.
7.  
  Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
8.  
  Του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
9.  
  Του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Αρχείων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
10.  
  Του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και εν ελλείψει υπάλληλος ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 11.Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου των ανωτέρω παραγράφων 4-10, ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 3 και 4 του Ν. 2683/99.
Άρθρο 14 "Καθήκοντα Προϊσταμένων"
1.  
  Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΙΚΑΤΣΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει και ελέγχει τις διοικητικές υπηρεσίες του Κέντρου και την εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων
 2. Καταρτίζει προγράμματα διοικητικής δράσης των υπηρεσιακών μονάδων σε συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους προϊσταμένους
 3. Επιμελείται την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιολόγησή του με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και την επαγγελματική του κατάρτιση
 4. Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες του ΔΙΚΑΤΣΑ ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι στόχοι και οι κατά περίπτωση αποφάσεις της υπηρεσίας
 5. Αποτελεί το όργανο διοικητικής εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και παρίσταται ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Υπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα εντάλματα πληρωμών.
 7. Υπογράφει τα έγγραφα του ΔΙΚΑΤΣΑ κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου
 8. Υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση πεπραγμένων ετησίως και εγκρίνει δαπάνες για διάφορες προμήθειες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., μέχρι ποσού που δεν απαιτείται διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
 9. Θεωρεί προ πάσης χρήσεως τα οικονομικά βιβλία, τα διπλότυπα γραμματίων εισπράξεως
2.  
  Διευθυντές Οι Διευθυντές προΐστανται και κατευθύνουν τα Τμήματά τους, εισηγούνται τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και ασκούν τις κατά νόμο και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες. Ελέγχουν και θεωρούν τα έγγραφα των υφισταμένων τους και μεριμνούν και είναι υπεύθυνοι για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους. Εισηγούνται τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσής τους.
Άρθρο 15 "Αναπλήρωση Προϊσταμένων"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές και οι προϊστάμενοι Τμημάτων που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 2683/99 (Α 19) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 2738/99 (Α΄ 180).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις, εφόσον έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται αυτοδίκαια σε ομοιόβαθμες θέσεις στους προβλεπόμενους από τον παρόντα οργανισμό αντίστοιχους κλάδους.
Άρθρο 17 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργείται το Π.Δ. 498/1979 (Α΄ 152) περί οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). γ) Του άρθρου 6 του Ν. 741/1977 (Α΄ 314) και 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). δ) Των άρθρων 77, 79 και 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2683/99 (Α΄ 19). ε) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α~ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). στ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (συνεδρίαση 6.10.2000 και 28.6.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δαπάνη ύψους 228.600 ΕΥΡΩ κατά το οικονομικό έτος 2003 και 198.600 ΕΥΡΩ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ΚΑΕ ομάδων 0200 και 0300, καθώς και ΚΑΕ ομάδας 9740 μόνο κατά το έτος 2003).
 • Την 647/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/162 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/498 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/768 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/768 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/480 1995
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία