ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/85

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση τριών κατευθύνσεων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύσταση μιας νέας κατεύθυνσης της «Φυτικής παραγωγής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι τρεις κατευθύνσεις 1) Φυτών μεγάλης Καλλιέργειας, 2) Οπωροκηπευτικών και 3) Φυτοπροστασίας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες καθορίστηκαν με το Π.Δ. 108/1992 (Α~ 48) καταργούνται. Οι εν λόγω κατευθύνσεις εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών που τις έχουν επιλέξει.
2.  
  Στο ίδιο Τμήμα συστήνεται, πέραν των ήδη λειτουργουσών, νέα κατεύθυνση της «Φυτικής παραγωγής», του ενιαίου πτυχίου, που χορηγεί το Τμήμα
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 50 παρ. 3 και 6 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 87), όπως η τελευταία παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (ε) του Ν. 1404/ 1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173).
 • Του άρθρου 15 (παρ. 2 (θ) του Ν. 2817/2000 (Α~ 78).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αρ. 475/25.4.2002).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το έγγραφο Β1/ 63991/19.7.2002 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Την 22/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Τροποποίηση του Π.Διατάγματος 4/1987 (ΦΕΚ 3 Α) «καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί το τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης». 1992/108 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία