ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/86

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας."
1.  
  Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Ευβοίας, που προήλθε από τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Χαλκίδας, Ερέτριας, Αλιβερίου, Κύμης, Στύρων, Μαρμαρίου, Καρύστου, Αιδηψού, Λίμνης, Ωρεών και Σκύρου με τις διατάξεις του Π.Δ. 1100/1980 (Α~ 277) διασπάται στα Λιμενικά Ταμεία Χαλκίδας, Ερέτριας, Αλιβερίου, Κύμης, Στύρων, Μαρμαρίου, Καρύστου, Αιδηψού, Λίμνης, Ωρεών και Σκύρου, με έδρες τις πόλεις της Χαλκίδας, Ερέτριας, Αλιβερίου, Κύμης, Στύρων, Μαρμαρίου, Καρύστου, Αιδηψού, Λίμνης, Ωρεών και Σκύρου αντίστοιχα.
2.  
  Η περιοχή δικαιοδοσίας αυτών των Λιμενικών Ταμείων ορίζεται:
 1. Για το Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας στο από 16.8.1940 Β.Δ. (Α~ 258) και στο Π.Δ. 568/1977 (Α~ 185).
 2. Για το Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας στο από 24.5.1941 διάταγμα (Α~ 208) και στο Β.Δ. 210/1967 (Α~ 39).
 3. Για το Λιμενικό Ταμείο Αλιβερίου στο από 25.8.1934 Π.Δ. (Α~ 299).
 4. Για το Λιμενικό Ταμείο Κύμης στο από 31.3.1941 Β.Δ. (Α~ 98).
 5. Για το Λιμενικό Ταμείο Στύρων στο από 21.3.1941 Β.Δ. (Α~ 97). στο από 9.8.1952 Β.Δ. (Α~ 233) και στο Π.Δ. 567/ 1977 (Α~ 185).
 6. Για το Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου στο από 27.3.1941 Β.Δ. (Α~ 97).
 7. Για το Λιμενικό Ταμείο Καρύστου στο από 5.12.1934 διάταγμα (Α~ 435) και στο από 21.3.1937 Β.Δ. (Α~ 119).
 8. Για το Λιμενικό Ταμείο Αιδηψού στο από 21.3.1941 Β.Δ. (Α~ 97).
 9. Για το Λιμενικό Ταμείο Λίμνης στο από 31.3.1941 Β.Δ. (Α~ 98) και στο Β.Δ. 547/1963 (Α~ 149).
 10. Για το Λιμενικό Ταμείο Ωρεών στο από 13.7.1935 διάταγμα (Α~ 339). στο από 24.3.1936 Β.Δ. (Α~ 153) και στο από 30.8.1937 Β.Δ. (Α~ 356).
 11. Για το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου στο από 21.3.1941 Β.Δ. (Α~ 97).
Άρθρο 2 "Θέματα Λειτουργίας και Προσωπικού Λ.Τ."
1.  
  Για όλα τα θέματα λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων Χαλκίδας, Ερέτριας, Αλιβερίου, Κύμης, Στύρων, Μαρμαρίου, Καρύστου, Αιδηψού, Λίμνης, Ωρεών και Σκύρου ισχύουν οι κείμενες περί λιμενικών ταμείων διατάξεις
2.  
  Τα αρχεία, λοιπά παραστατικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και κινητή και ακίνητη περιουσία καθενός Λιμενικού Ταμείου, όπως έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος αναλαμβάνονται αντίστοιχα από κάθε Λιμενικό Ταμείο. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος επαναφέρεται στη θέση του σε κάθε Λιμενικό Ταμείο αντίστοιχα.
3.  
  Εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος συγκροτούνται οι οικείες Λιμενικές Επιτροπές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων Λιμενικών Επιτροπών λειτουργεί η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ν. Ευβοίας.
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 1100/1980 (Α~ 277).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 1 και 28 του από 14/19 Ιανουαρίου 1939 Κωδ. Διατάγματος «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α~ 24). β) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1302/1949 «Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων» (Α~ 304). γ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς εις το Υπουργείο Δημοσίων Έργων των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, περί εκτελέσεως έργων εις τους λιμένας εν γένει και μεταφοράς εις το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εποπτείας οργανώσεως και λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων» (Α~ 212). δ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). ε) Του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (Α~ 195). στ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων τον Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Λ.Τ. Νομού Ευβοίας.
 • Την 12/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-09 Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1302 1949
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/567 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/567 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/568 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/649 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/547 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/547 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/210 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013