Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Σκοπός - Νομικό καθεστώς"
1.  
  Ιδρύονται Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
2.  
  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας είναι Ιδρύματα που ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενα υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Ο σκοπός και η αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν. 1268/1982 και το άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 κατά τα ισχύοντα περί Πανεπιστημίων, η δε ίδρυσή τους αποσκοπεί, αφ ενός μεν στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 στοιχείο (i) του Ν. 1268/1982, αφ ετέρου δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντιστοίχως, οι οποίες συνδέονται με τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:.
 1. Κοινωνικές επιστήμες
 2. Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες
 3. Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
 4. Τεχνολογικές επιστήμες
 5. Επιστήμες της φύσης, της γης και της ζωής
 6. Επιστήμες συναφείς με την παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη
4.  
  Το νομικό καθεστώς των ανωτέρω Πανεπιστημίων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1268/1982, του Ν. 2083/ 1992 και συμπληρωματικά από τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 2 "Έδρα"
1.  
  Έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται η Κοζάνη και έδρα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ορίζεται η Λαμία
2.  
  Με την ίδρυση των Σχολών, των Τμημάτων και λοιπών παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να καθορίζονται έδρες αυτών και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3.  
  Με την ίδρυση των Σχολών, των Τμημάτων και λοιπών παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται έδρες αυτών και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άρθρο 3 "Διοίκηση"
1.  
 1. Μέχρι την έναρξη της κατά το άρθρο 15 του Ν. 2454/1997 (Φ.Ε.Κ. 7 Α΄) αυτοδύναμης λειτουργίας των, η διοίκηση και η διαχείριση των ανωτέρω Πανεπιστημίων ασκείται, για το κάθε ένα, από αντίστοιχη εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).
 2. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:
 3. i) μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή ii) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, ή iii) πρόσωπα με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανάλογα, ή iν) πρόσωπα με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Πανεπιστημίων, ή ν) πρόσωπα με γνώσεις και πείρα σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης.
 4. Ο ορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών κάθε Δ.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και τα σχετικά με την αρχική διοικητική υποστήριξη κάθε Δ.Ε. Για τη λειτουργία των Δ.Ε. εφαρμόζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
 6. Μέχρι να διορισθεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο, καθήκοντα Γραμματέα της Δ.Ε. ασκεί μόνιμος υπάλληλος του δημόσιου τομέα που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.
 7. Η Δ.Ε. επικουρείται στο έργο της από νομικό σύμβουλο, δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω ή Εφετείω, που προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία.
 8. Μέχρι να προσληφθεί νομικός σύμβουλος, είναι δυνατή η πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικηγόρου με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
2.  
  Κάθε Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στην ΚΑ/679/1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826/Β΄), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει
3.  
 1. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Ιδρυμάτων, τα Πανεπιστήμια εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Δ.Ε. και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο.
 2. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες του Πρύτανη, του Κοσμήτορα της Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος.
 3. Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά της ή την εξουσία λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέματα στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη της.
4.  
 1. Έδρα της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται η Κοζάνη.
 2. Η ανωτέρω Δ.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
 3. Έδρα της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ορίζεται η Λαμία.
 4. Η ανωτέρω Δ.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και στην Αθήνα.
 5. Ύστερα από σχετική απόφαση της οικείας Δ.Ε. ορισμένες από τις διοικητικές υπηρεσίες των ανωτέρω Πανεπιστημίων μπορούν να λειτουργούν στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη εφόσον πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή στην Αθήνα εφόσον πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
 6. Οι δαπάνες των ανωτέρω Πανεπιστημίων ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται στις έδρες τους.
 7. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση, κατά την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο διαδικασία, ορισμένων από τις διοικητικές λειτουργίες των Ιδρυμάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
5.  
 1. Στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους, στα μέλη και στους Γραμματείς των Δ.Ε. καταβάλλονται κατ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση και επιπλέον οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2/54786/0022/2001 (ΦΕΚ 1595/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η χορήγηση οδοιπορικών εξόδων και η αποζημίωση εκτός έδρας στο απασχολούμενο από τη Δ.Ε. προσωπικό ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες και για τα λοιπά Πανεπιστήμια διατάξεις. 6.Έργο των δύο Διοικουσών Επιτροπών είναι επίσης η επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένων σχεδίων ίδρυσης ακαδημαϊκών μονάδων οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και χωροθέτησης των αντίστοιχων ιδρυμάτων, καθώς και η διατύπωση εισήγησης για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, την υποδομή και τη διαδικασία στελέχωσης του Ιδρύματος.
 3. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν τα ανωτέρω σχέδια στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται στις κατά το εδ.β΄της παρ.1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις ορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών κάθε Δ.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Διοικητική υποστήριξη των Δ.Ε. α) Με σκοπό την εξασφάλιση της άρτιας διοικητικής υποστήριξης κάθε Διοικούσας Επιτροπής, επιτρέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως επίσης και οι προσλήψεις διοικητικού, τεχνικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ανάθεση έργου. β) Οι αποσπάσεις αφορούν υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα με ειδικά προσόντα ή πείρα και πραγματοποιούνται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού για ένα χρόνο με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Η απόσπαση αυτή είναι υποχρεωτική και για τους υπαλλήλους και για την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ο φορέας που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Η μετάταξη υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δ) Η πρόσληψη διοικητικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ανάθεση έργου, είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Άρθρο 5 "Πόροι των Πανεπιστημίων"
1.  
  Πόροι των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας είναι: α) η ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών, β) η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ, γ) κληρονομίες, κληροδοτήματα, δωρεές, όπως και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας τους, και ε) κάθε άλλη εθνική, διεθνής ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Άρθρο 6 "Απαλλοτριώσεις - Παραχωρήσεις"
1.  
  Το δημόσιο, οι δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κλπ.) για τις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως του φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά. Η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων διενεργείται σύ μφωνα με τον δημοτικό κώδικα, η παραχώρηση εκκλησιαστικών ακινήτων διενεργείται ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η παραχώρηση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β, παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152). β) Του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87 και του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. 67947α/Β1/26.7.2002 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 130.600 ΕΥΡΩ που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19-250, ΚΑΕ ομ. 0200 και ΚΑΕ 0515). Επίσης προκαλείται ετήσια δαπάνη από: ι) την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) εκάστου εκ των ιδρυομένων Πανεπιστημίων και ιι) την επιχορήγηση των ιδρυομένων Πανεπιστημίων τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.Π.Ε.Π.Θ. όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ιδίου Υπουργείου. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται στην μεν πρώτη περίπτωση από πραγματικά γεγονότα, στη δε δεύτερη, από την ανάπτυξη και οργάνωση των συνιστώμενων Πανεπιστημίων. Τέλος, ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη από τυχόν καταβολή της μισθοδοσίας υπαλλήλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην του δημοσίου, που αποσπώνται για τη διοικητική υποστήριξη των Διοικουσών Επιτροπών των ανωτέρω Πανεπιστημίων.
 • Την αριθμ. 81/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-11 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/83
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΚΑ/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΚΑ_679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2/54786/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2_54786_0022 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 2006/191 2006
Κατάργηση Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2013/99 2013