ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/98

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αυξομείωση οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1 "Αυξομείωση οργανικών θέσεων"
1.  
    Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/1995 (Α΄ 36) οργανικές θέσεις Επιπυραγού (παραγωγικής σχολής) Γενικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, μειώνονται κατά δύο (2) και αυξάνονται αντίστοιχα ισάριθμες θέσεις Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών.
2.  
    Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του ιδίου ως άνω διατάγματος ενιαίες θέσεις Πυράρχων - Αντιπυράρχων - Επιπυραγών - Πυραγών Υγειονομικών Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών μειώνονται κατά μία (1) θέση και ταυτόχρονα συστήνεται μια (1) θέση Υποστρατήγου Υγειονομικού
Άρθρο Άρθρο2
1.  
    Τιμητικές διακρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Π.Σ. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 254/1991 (Α΄ 95) που κωδικοποιήθηκε ως παρ. 1 του άρθρου 96 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Της ανωτέρω τιμής της διατήρησης του τίτλου της θέσης τους και μετά την αποστρατεία τους, απολαμβάνουν με τις αυτές προϋποθέσεις και οι Υποστράτηγοι εφ όσον προήχθησαν σε Αντιστράτηγους εν αποστρατεία». Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (β) και (γ), και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 151). στ) Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 182). ζ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). η) Της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού: για το έτος 2003 8.000 Ευρώ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υ.Δ.Τ. Ε.Φ. 43.120 έτους 2003 και υπό ΚΑΕ ομάδος 0400. Για τα λοιπά έτη η ετήσια επιβάρυνση θα είναι 12.000 Ευρώ και θα προϋπολογίζεται στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του ανωτέρω Π/Υ.
  • Την 105/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/254 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/254 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία