ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/99

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αλιεία Αθερίνας σε λίμνες."
1.  
  Η αλιεία αθερίνας (Αtherina bοyeri) σε όλες τις λίμνες της Επικράτειας διενεργείται με δίκτυα απλά, μήκους μέχρι διακόσια (200) μέτρα ανά επαγγελματικό σκάφος αλιείας και με ελάχιστο άνοιγμα ματιού οκτώ χιλιοστά (8 mm), σε βάθη μεγαλύτερα των δώδεκα μέτρων (12 μ.).
2.  
  Στη λίμνη Τριχωνίδα η αλιεία της αθερίνας (Αtherina bοyeri) διενεργείται και με κυκλικά δίκτυα και χρήση φωτός, μέγιστο μήκος κυκλικού δικτύου μέχρι εκατόν πενήντα μέτρα (150 μ.), ύψος μικρότερο των τριάντα μέτρων (30 μ.), ελάχιστο άνοιγμα ματιού έξι χιλιοστά (6 mm) και μέχρι τρεις λάμπες μέγιστης έντασης φωτός χιλίων πεντακοσίων (1.500) κηρίων ανά λάμπα, σε βάθη μεγαλύτερα των τριάντα πέντε μέτρων (35 μ.). Για την αλιεία με κυκλικά δίκτυα χορηγείται ειδική άδεια σε τρία το πολύ επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που εργάζονται αποκλειστικά στην λίμνη Τριχωνίδα και είναι διάρκειας μέχρι δύο έτη. Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται σε μηνιαία δήλωση της αλιευόμενης παραγωγής. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη αλιείας εσωτερικών νερών και κατά προτεραιότητα σε σκάφη που ανήκουν σε περισσότερους από έναν πλοιοκτήτες (συλλογικό ενδιαφέρον). Επιπλέον οι συμπλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτες των σκαφών αλιείας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τέσσερις από τις παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραλίμνιων περιοχών της λίμνης Τριχωνίδας
 2. Ασκούν επαγγελματική αλιεία την τελευταία πενταετία
 3. Δεν έχουν στην πλοιοκτησία τους άλλο σκάφος ούτε και σε ποσοστό
 4. Είναι ηλικίας μέχρι 60 ετών
 5. Είναι πολύτεκνοι.
 6. Η ειδική άδεια ανακαλείται σε περίπτωση επιβολής προστίμου για αλιευτική παράβαση του σκάφους καθώς και όταν παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης.
 7. Η έγκριση για τη χορήγηση των αδειών στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος με απόφασή του καθορίζει και τις λεπτομέρειες εφαρμογής.
3.  
  Απαγορεύεται:
 1. Η χρήση των εργαλείων των παρ. 1 και 2 ως συρόμενων καθώς και η αντικατάσταση ή τροποποίησή τους ή η χρήση άλλου τρόπου αλιείας.
 2. Η αλιεία αθερίνας τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο και από 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτους
 3. Η αλιεία αθερίνας μεγέθους μικρότερου των πέντε εκατοστών (5 cm)
4.  
  Επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία αθερίνας λιμνών, μόνο εφόσον έχει αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 2 "Αλιεία στη Λίμνη Κερκίνη."
1.  
  Η αλιεία στη λίμνη Κερκίνη απαγορεύεται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, με τα εξής αλιευτικά εργαλεία:
 1. συρόμενα από την ξηρά ή από πλωτό μέσο,
 2. πεζόβολο,
 3. καμάκι
2.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/1974 (Α΄/15) καταργείται.
Άρθρο 3 "Γενικές διατάξεις."
1.  
  Στις παραμεθόριες λίμνες της χώρας, η τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων επιτρέπεται μόνο κάθετα στη συνοριακή γραμμή και καθ όλο το μήκος αυτής. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εργαλείων ορίζεται σε πενήντα μέτρα.
2.  
  Όλα τα αλιευτικά εργαλεία και μέσα που τοποθετούνται στις λίμνες σημαίνονται, με μέριμνα των ιδιοκτητών τους
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εγκρίνεται η χορήγηση αδειών για την αλιεία μη εμπορεύσιμων ή επιβλαβών για το οικοσύστημα πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα εσωτερικά νερά, με σκοπό την προστασία των υδάτινων βιολογικών πόρων. Στις ανωτέρω άδειες ορίζονται ο σκοπός της αλιείας, τα είδη, τα ελάχιστα αλιευόμενα μεγέθη, οι ποσότητες, οι μέθοδοι, τα εργαλεία, ο χρόνος, η περιοχή αλιείας και οι λοιποί απαιτούμενοι όροι ανάλογα με τις συνθήκες κάθε οικοσυστήματος.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στα εσωτερικά νερά με Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ - Λ), που έχουν λήξει ανανεώνονται και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003
Άρθρο 4
1.  
  Ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/85 «Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία» (131/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών), επιτρέπεται, χωρίς πλωτό μέσο, από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κ.λπ. εκτός από παραγάδια Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών νερών.
Άρθρο 5
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (27/Α΄), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (221/Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (70/Α΄). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1995 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα « (137/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (38/Α΄).
 • Την 485/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (Β΄/ 1484).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 221/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Την 645/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-22 Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/94
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/40 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/373 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία