ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιλογή σε θέσεις Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων στα Γενικά, Ειδικά και Θεραπευτικά Καταστήματα Κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η επιλογή σε θέσεις Υπαρχιφυλάκων των Γενικών, Ειδικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων Κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης που κατέχουν τον Α΄ βαθμό. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄ και εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Β΄ ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Γ΄, εφόσον έχουν εξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτό. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιλέγονται υπάλληλοι Γ΄ βαθμού με λιγότερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτό.
Άρθρο 2
1.  
  Η επιλογή σε θέσεις Αρχιφυλάκων των Γενικών, Ειδικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων Κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Υπαρχιφύλακα για μία τουλάχιστον τριετία. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά τουλάχιστον έτη στο βαθμό αυτό. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιλέγονται υπάλληλοι Β΄ βαθμού με λιγότερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτό. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με τη σειρά που αναφέρονται, εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Υπαρχιφύλακα για μία τουλάχιστον τριετία ή αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερα έτη άσκησης καθηκόντων σε θέση Υπαρχιφύλακα. Όσοι έχουν ασκήσει αντίστοιχα καθήκοντα για περισσότερο χρόνο προηγούνται των υπολοίπων.
Άρθρο 3
1.  
  Για την επιλογή Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων που εφαρμόζονται στους δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως Υπαρχιφύλακες ή Αρχιφύλακες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε αντίστοιχες θέσεις για μία τριετία.
Άρθρο 4
1.  
  Ο αριθμός των θέσεων Υπαρχιφυλάκων κατά Κατάστημα Κράτησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 157/1988 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Ανάθεση καθηκόντων υπαρχιφύλακα και αρχιφύλακα στις Φυλακές, στα Σωφρονιστικά και στα Θεραπευτικά Καταστήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης». Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 172 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Δέκατου Τέταρτου Κεφαλαίου του Ν. 1851/1989 (ΦΕΚ 122 Α΄) «Κώδικας Βασικών Κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του Ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ 291 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Την κοινή απόφαση ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Μπίστη» (ΦΕΚ 985 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 409/2003, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1851 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/157 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000