ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/100

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) και του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.146/2000 (Α΄- 127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001."
1.  
  Στο άρθρο 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄-1), μετά το εδάφιο δ΄ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : ε. Στο Τμήμα 5ο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την, εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο ή με τη χρήση αυτού. Επίσης είναι αρμόδιο για την, επί 24ώρου βάσεως, παρακολούθηση του διαδικτύου προς διαπίστωση εγκληματικών πράξεων που τελούνται στη Χώρα και τη διαβίβαση όλων των απαραιτήτων συναφών στοιχείων στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
2.  
  Το εδάφιο ε΄ του άρθρου 17 του ιδίου Π.Δ. αναριθμείται σε στ΄ .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ.161/1988 όπως συμπληρώθηκε με Π.Δ.146/2000."
1.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄ - 74) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.146/2000 (Α΄ - 127), μετά το εδάφιο δ΄ προστίθεται νέο εδάφιο ε΄ ως εξής : ε. Στο Τμήμα 5ο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την, εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο ή με τη χρήση αυτού.
2.  
  Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ιδίου Π.Δ. αναριθμείται σε στ΄ .
Άρθρο 3
1.  
  Αρμοδιότητες Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας (άρθρο 42 παρ. 2 εδάφ. στ΄ του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74). Τα Αστυνομικά Τμήματα Περιφέρειας ΄Αρτας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Καλαμάτας, Μυτιλήνης, Βόλου, Κατερίνης, Σερρών, Σπάρτης, Τρικάλων και Χίου, ασκούν το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 8 του Ν. 2800/2000 στην περιοχή των Αστυνομικών Σταθμών δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 4
1.  
  Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος Ωρωπού. Το εδάφιο λε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 7 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) αντικαθίσταται ως εξής : λε. Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπίων.
Άρθρο 5
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄ και β΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Την 69/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε :
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄- 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗ (Β΄- 999).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 245.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004, 150.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 165.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και 125.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φορέας 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΕ 0712, 0824, 0861, 0869, 1111, 1321, 1329, 1511, 1691, 1699, 1711, 1712, 0823, 1231, 1211, 1713, 1723, 1725, 1729) που θα εγγράφονται κάθε φορά για το σκοπό αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία