Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
    Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του Π.Δ.141/1991 αντικαθίσταται ως εξής : ε. Συντάσσει και παραδίδει στην Υπηρεσία το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με διαταγή της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. στ. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται με τρόπο σαφή, συνοπτικό και περιεκτικό, χωρίς γνώμη, κρίσεις ή σχόλια για τα αίτια του ατυχήματος και την υπαιτιότητα των οδηγών, όλες, οι σχετικές με το ατύχημα, ενέργειες και διαπιστώσεις του αστυνομικού, ο οποίος έχει επιληφθεί και ιδίως : (1) Το είδος του ατυχήματος, ο ακριβής τόπος και χρόνος επέλευσής του, το Αστυνομικό Τμήμα και ο οικείος Δήμος στην περιοχή των οποίων έλαβε χώρα και ο χρόνος ενημέρωσης και μετάβασης του Αστυνομικού. (2) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των οδηγών των εμπλεκομένων, στο ατύχημα οχημάτων και τα προσδιοριστικά τους στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη. (3) Ο ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένο κάθε όχημα και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για όχημα που φέρει πινακίδες άλλης χώρας αναγράφεται, επιπλέον, η χώρα προέλευσης, η ασφαλιστική εταιρεία και ο αριθμός πράσινης κάρτας ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όταν το όχημα είναι ανασφάλιστο γίνεται μνεία της διαπίστωσης αυτής και των περαιτέρω συναφών ενεργειών του αστυνομικού. (4) Η κατοχή ή μη αδειών ικανότητας από τους οδηγούς των οχημάτων, ο αριθμός και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτών. (5) Ο χρόνος, ο τόπος και ο λόγος ακινητοποίησης του οχήματος. (6) Η βεβαίωση Παράβασης και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, ο λόγος και η διάρκεια αφαίρεσης και μνεία της Υπηρεσίας από την οποία θα παραλειφθεί. (7) Η διενέργεια ή μη ελέγχου μέθης (alcοtest) και σε θετική περίπτωση η εφαρμοζόμενη μέθοδος, το αποτέλεσμα αυτού και οι επιβληθείσες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. (8) Τα σημεία σύγκρουσης των επιφανειών των οχημάτων, οι προκληθείσες φθορές σε οχήματα ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων, ο τρόπος ενημέρωσής τους, η υπάρχουσα σήμανση των οδών, οι κατευθύνσεις των οχημάτων εφόσον προκύπτουν ή σύμφωνα με τις δηλώσεις των οδηγών. (9) Η διενέργεια προανάκρισης και η έκδοση αναζητήσεων με τηλετυπική αναφορά, όταν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. (10) Σε χωριστή παράγραφο του παραπάνω Δελτίου με τον τίτλο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ καταχωρείται κάθε άλλο στοιχείο ή ενέργεια του αστυνομικού, ο οποίος έχει επιληφθεί, που σχετίζεται με το ατύχημα. ζ. Χορηγεί επιτόπου αντίγραφα του δελτίου στους εμπλεκόμενους οδηγούς, εκτός αν εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η επιτόπια χορήγηση, οπότε το αντίγραφο χορηγείται από την υπηρεσία. Τα δελτία αρχειοθετούνται από την υπηρεσία καθημερινά και αποτελούν παράρτημα του Βιβλίου Αδικημάτων, Συμβάντων, Συστάσεων, Συλλήψεων και Παραπόνων.
Article 2
1.  
    ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49) και στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 (Α΄- 41).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
  • Τη διάταξη του άρθρου μόνου του Π.Δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 58/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε :
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label