ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/101

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του Π.Δ.141/1991 αντικαθίσταται ως εξής : ε. Συντάσσει και παραδίδει στην Υπηρεσία το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με διαταγή της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. στ. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται με τρόπο σαφή, συνοπτικό και περιεκτικό, χωρίς γνώμη, κρίσεις ή σχόλια για τα αίτια του ατυχήματος και την υπαιτιότητα των οδηγών, όλες, οι σχετικές με το ατύχημα, ενέργειες και διαπιστώσεις του αστυνομικού, ο οποίος έχει επιληφθεί και ιδίως : (1) Το είδος του ατυχήματος, ο ακριβής τόπος και χρόνος επέλευσής του, το Αστυνομικό Τμήμα και ο οικείος Δήμος στην περιοχή των οποίων έλαβε χώρα και ο χρόνος ενημέρωσης και μετάβασης του Αστυνομικού. (2) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των οδηγών των εμπλεκομένων, στο ατύχημα οχημάτων και τα προσδιοριστικά τους στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη. (3) Ο ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένο κάθε όχημα και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για όχημα που φέρει πινακίδες άλλης χώρας αναγράφεται, επιπλέον, η χώρα προέλευσης, η ασφαλιστική εταιρεία και ο αριθμός πράσινης κάρτας ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όταν το όχημα είναι ανασφάλιστο γίνεται μνεία της διαπίστωσης αυτής και των περαιτέρω συναφών ενεργειών του αστυνομικού. (4) Η κατοχή ή μη αδειών ικανότητας από τους οδηγούς των οχημάτων, ο αριθμός και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτών. (5) Ο χρόνος, ο τόπος και ο λόγος ακινητοποίησης του οχήματος. (6) Η βεβαίωση Παράβασης και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, ο λόγος και η διάρκεια αφαίρεσης και μνεία της Υπηρεσίας από την οποία θα παραλειφθεί. (7) Η διενέργεια ή μη ελέγχου μέθης (alcοtest) και σε θετική περίπτωση η εφαρμοζόμενη μέθοδος, το αποτέλεσμα αυτού και οι επιβληθείσες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. (8) Τα σημεία σύγκρουσης των επιφανειών των οχημάτων, οι προκληθείσες φθορές σε οχήματα ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων, ο τρόπος ενημέρωσής τους, η υπάρχουσα σήμανση των οδών, οι κατευθύνσεις των οχημάτων εφόσον προκύπτουν ή σύμφωνα με τις δηλώσεις των οδηγών. (9) Η διενέργεια προανάκρισης και η έκδοση αναζητήσεων με τηλετυπική αναφορά, όταν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. (10) Σε χωριστή παράγραφο του παραπάνω Δελτίου με τον τίτλο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ καταχωρείται κάθε άλλο στοιχείο ή ενέργεια του αστυνομικού, ο οποίος έχει επιληφθεί, που σχετίζεται με το ατύχημα. ζ. Χορηγεί επιτόπου αντίγραφα του δελτίου στους εμπλεκόμενους οδηγούς, εκτός αν εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η επιτόπια χορήγηση, οπότε το αντίγραφο χορηγείται από την υπηρεσία. Τα δελτία αρχειοθετούνται από την υπηρεσία καθημερινά και αποτελούν παράρτημα του Βιβλίου Αδικημάτων, Συμβάντων, Συστάσεων, Συλλήψεων και Παραπόνων.
Άρθρο 2
1.  
    ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49) και στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 (Α΄- 41).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
  • Τη διάταξη του άρθρου μόνου του Π.Δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 58/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία