ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δικαιολογητικά αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υπηρεσίες προσωπικού των υπουργείων, οι στρατιωτικές υπηρεσίες και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης με την οποία λύεται η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία, υποχρεούνται μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου - λειτουργού ή τaου στρατιωτικού και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να στέλνουν συμπληρωμένο στις αρμόδιες διευθύνσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το προβλεπόμενο στην παρ. 2 Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού, κατά περίπτωση.
2.  
  Το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελλο του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού, και όσα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος με υπεύθυνη δήλωση του που επισυνάπτεται στο δελτίο
3.  
  Οι διευθύνσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή το Ελεγκτικό Συνέδριο δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν την υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 50 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καθώς και κάθε άλλο έγγραφο στοιχείο που κρίνεται κατά νόμο απαραίτητο για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου - λειτουργού ή του στρατιωτικού
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Α.Ν. 1854/1951 Α΄ 182, (άρθρο 81 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π.Δ. 166/2000 Α΄ 153).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 50 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 166/2000).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Πρακτικά της 6ης Ειδικής Συνεδρίασης της 12.11.2003.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη Δ71/16.2.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-03 Δικαιολογητικά αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1854 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1854 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/166 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία