Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα κατωτέρω θέματα για την ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινή απόφαση περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς την σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:"
1.  
  Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας:
 1. Η σύσταση θέσεων κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. κατά νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 25, παρ. 2 Ν. 1397/83 Φ.Ε.Κ. 143/Α΄, άρθρο 6 Ν. 2889/01 Φ.Ε.Κ. 37/Α΄).
 2. Η σύσταση θέσεων γιατρών ΕΚΑΒ για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 25, παρ. 2 Ν. 1397/83 Φ.Ε.Κ. 143/Α΄, άρθρο 7 Ν. 1579/85 Φ.Ε.Κ. 217/Α΄, άρθρο 1 Ν. 2194/94 Φ.Ε.Κ. 34/Α΄, Ν. 2345/95 Φ.Ε.Κ. 213/Α΄, άρθρο 58 Ν. 2519/97 Φ.Ε.Κ. 165/Α΄, άρθρο 6 Ν. 2889/01 Φ.Ε.Κ. 37/Α΄).
 3. Η τροποποίηση των θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. για τη οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 64, παρ. 1 Ν. 2071/92 Φ.Ε.Κ. 123/Α΄).
 4. Η πρόσληψη συμβούλων ιατρών νοσοκομείων για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 64, παρ.4 Ν. 2071/92 Φ.Ε.Κ. 123/Α΄).
 5. Η μετάκληση σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις από το εξωτερικό ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας και κύρους με αποδεδειγμένο κλινικό ή εργαστηριακό ή ερευνητικό έργο και με αποδεδειγμένη από επίσημους επιστημονικούς τίτλους προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση αναγνωρισμένων νοσηλευτικών ερευνητικών ή εκπαιδευτικών κέντρων της αλλοδαπής και η πρόσληψή τους με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ενός έτους για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 5, παρ. 2 Ν. 2194/94).
 6. Η σύσταση θέσεων γιατρών δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 6, παρ. 1 Ν. 2519/97 Φ.Ε.Κ. 165/Α΄).
 7. Η σύσταση θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων σχολικής υγείας ως και ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εποπτών υγείας και επισκεπτών υγείας με 3ετή θητεία για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 7, παρ. 5 Ν. 2519/97 Φ.Ε.Κ. 165/Α΄).
 8. Η ανακατανομή θέσεων γιατρών - οδοντιάτρων μεταξύ Μονάδων Υγείας από Κέντρο Υγείας σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο και από Νοσοκομείο σε άλλο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή Κέντρο Υγείας μέσα στα όρια του νομού καθώς και μετατροπή κενών θέσεων ειδικευομένων σε οποιοδήποτε νοσοκομείο σε θέσεις ειδικευομένων στη γενική ιατρική και ανακατανομή τους μεταξύ των νοσοκομείων για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 28, παρ. 11 Ν. 2646/98 Φ.Ε.Κ. 236/Α΄).
 9. Χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων ως Ιατρείων άγονων ή προβληματικών περιοχών και παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων στους γιατρούς που τίθενται σ’ αυτά για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 28, παρ. 5 Ν. 2646/98 Φ.Ε.Κ. 236/Α΄).
2.  
  Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
 1. Η σύσταση κλάδων και θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κατανομή αυτών κατά ειδικότητες, η αύξηση των υφιστάμενων θέσεων και η μείωση αυτών καθώς και η μεταφορά θέσεων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης ή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντίστροφα για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (άρθρο 6, παρ. 1 Ν. 2817/2000 Φ.Ε.Κ. 78/Α΄).
 2. Η σύσταση ή αύξηση οργανικών θέσεων προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής της παρ. 13 του Ν. 2817/2000 για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (άρθρο 1, παρ. 18 Ν. 2817/2000, Φ.Ε.Κ. 78/Α΄).
 3. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50). β. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ. Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 201). δ. Του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α΄ 201). ε. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 201). στ. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 42/29.1.2004 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία