ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α~/14.9.1995) και 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α~/2.3.2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΣΚΟΠΟΣ"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση α) του Π.Δ. 370/95 (199/Α/14.9.1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και β) του Π.Δ. 57/2000 ( ΦΕΚ 45/Α/2.3.2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς της διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος της ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 22/2002 (ΦΕΚ 17Α), σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙV,V και VΙ της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την Οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως ΧV, ΧVΙΙ και ΧVΙΙΙ της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/4/ΕΚ» (ΕΕL 285/29.10.2001) κατά το μέρος που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών 93/36/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από τη Οδηγία 97/52/ΕΚ.
Άρθρο 2
1.  
  Α) Το αναφερόμενο στη παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 370/95 παράρτημα ΙV όπως αντικαταστάθηκε με το αναφερόμενο στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 105/2000, αντικαθίσταται κατά περιεχόμενο από το παράρτημα Ι του παρόντος. Β) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 57/2000 παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 παρ.15 του Π.Δ. 22/2002 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙ του παρόντος αντίστοιχα. Γ) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 57/2000 παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ του παρόντος αντίστοιχα.
Άρθρο 3 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 • Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α΄/83) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
 • Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 136).
 • Τον Ν. 2290/1995 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης» (Α΄ 28).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 506 /2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/98/4/ΕΚΕΕL285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/98_4_ΕΚΕΕL285 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης 1995/2290 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον[...]" 1995/370 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/105 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/57 2000
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρ[...]" 2002/22 2002