ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/105

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κριτηρίων για την εγγραφή ,κατάταξη και αναθεώρηση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Συντελεστής Κατάταξης του τμήματος Γ~ του Τύπου Κατάταξης (άρθρο 16 παρ. 29 του Ν .1418/1984, όπως ισχύει) εφαρμόζεται για την εγγραφή, την κατάταξη και την αναθεώρηση της εγγραφής ή κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη. Ο Συντελεστής Κατάταξης που χρησιμοποιείται στον τύπο κατάταξης καθορίζεται ως εξής: α. για εταιρεία έβδομης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιμή του συντελεστή Γ~ είναι 300 β. για εταιρεία έκτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιμή του συντελεστή Γ~ είναι 180 γ. για εταιρεία πέμπτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιμή του συντελεστή Γ~ είναι 140 δ. για εταιρεία τέταρτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιμή του συντελεστή Γ~ είναι 90 ε. για εταιρεία τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιμή του συντελεστή Γ~ είναι 70.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως παρονομαστές στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση ορίζονται ως εξής: α) για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, γ) για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια(15.000.000) ευρώ τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ, δ) για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 ) ευρώ , τα ίδια κεφάλαια σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ και τα πάγια σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ, ε) για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ και τα πάγια σε δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ.
Άρθρο 3
1.  
  Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κατάταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ, είναι η εξής: α) για την έβδομη τάξη 500 βαθμοί β) για την έκτη τάξη 250 βαθμοί γ) για την πέμπτη τάξη 170 βαθμοί δ για την τέταρτη τάξη 120 βαθμοί ε) για την τρίτη τάξη 75 βαθμοί.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος .
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Νόμου 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α~/1984), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α~/2001).
 • Την Υ6/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β~ 1484/2001)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 48/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία