Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάτμηση"
1.  
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών το οποίο συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 377/89 (Α΄ 166) και του Π.Δ. 329/ 19.7.91 (ΦΕΚ Α΄ 118) κατατέμνεται στα Τμήματα:.
 1. Κοινωνικής Πολιτικής και
 2. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2.  
  Τα νέα Τμήματα διέπονται ως προς την οργάνωση, την διοίκηση, την λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό, από τις διατάξεις των Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και 2083/1992 (Α΄ 1992 (Α΄ 159), όπως ισχύουν σήμερα.
3.  
  Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας παύει να λειτουργεί με την έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε Τμήματος είναι: 1α) Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Η διεπιστημονική ανάπτυξη των αντικειμένων της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στην άμεση σύνθεση της θεωρίας με την πράξη. Σκοπός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες στη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία, την κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, την κοινωνική γεωγραφία, τη δημογραφία και την κρατική ή μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων, του περιβάλλοντος και του ελεύθερου χρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, τις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας και της ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει, ώστε να προσφέρει στους αποφοίτους του αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε θέσεις για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης. β) Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχουν τη επιστημονική δυνατότητα να απασχολούντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Ως ερευνητές σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς και γραφεία μελετών. Ως στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας, σε διοικητικές περιφέρειες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης και σε ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο απασχόλησης την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού, κοινωνικής ανάπτυξης κ.λ.π. καθώς και στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λ.π.) δημόσιων ή ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων. Στην εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της επιστήμης τους. 2α) Της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες. Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των οικονομικών και πολιτικών θεσμών, στη διερεύνηση των γλωσσικών και συμβολικών αναπαραστάσεων, στην ανάλυση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, στην εξέταση της δομής των συγγενικών συστημάτων, στην ερμηνεία των διαδικασιών κατασκευής πολιτισμικών ταυτοτήτων και της συγκρότησης εθνοτικών ομάδων, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, των μεταναστευτικών κινήσεων και των δομών υγείας. Στόχος του Τμήματος, επίσης, είναι η ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών και ερευνητικών προγραμμάτων με δυτικές και άλλες κοινωνίες, την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Νοτιανατολικής Ευρώπης και των όμορων Ισλαμικών κοινωνιών. β) Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που στόχο έχει τη μελέτη και την ανάλυση ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, είτε άμεσα ως ειδικοί, είτε έμμεσα ως επιστημονικοί σύμβουλοι μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς που μελετούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστεακό χώρο, σε εθνολογικά / πολιτισμικά μουσεία, στο χώρο της υγείας (κέντρα υγείας, κέντρα πρόληψης και αποτοξίνωσης, ιδρύματα, ασφαλιστικούς οργανισμούς), στο χώρο της εκπαίδευσης (διδασκαλία μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής αγωγής), στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό όπως αυτά ασκούνται στο χώρο των διαφόρων Υπουργείων (ως επιστημονικοί σύμβουλοι σε πολιτισμικά και κοινωνικά ζητήματα για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής στρατηγικής και την αντιμετώπιση ειδικών φαινομένων), στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής σε ελληνικούς και διεθνείς κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς (ΟΗΕ, UΝΙCΕF, UΝΕSCΟ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Greenpeace και άλλες οικολογικές οργανώσεις) και σε διάφορες επιτροπές της ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής η οποία να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Άρθρο 3 "Σπουδές και Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Καθένα από τα νέα Τμήματα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε οκτώ (8), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1268/82 (Α΄ 97).
Άρθρο 4 "Ισοτιμία Τίτλων"
1.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο του κατατεμνόμενου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
2.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο του κατατεμνόμενου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Άρθρο 5 "Κατανομή Προσωπικού"
1.  
  Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, οι βοηθοί, οι επιστημονικοί συνεργάτες και το ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) που έχει διοριστεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κατανέμεται και εντάσσεται στα νέα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από δήλωση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συγκλήτου
2.  
  Το διοικητικό προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος τοποθετείται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στις γραμματείες των νέων Τμημάτων
Άρθρο 6 "Κατάταξη φοιτητών"
1.  
 1. Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κατατάσσονται υποχρεωτικά από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σε ένα από τα δύο νέα Τμήματα μετά από δήλωσή τους
 2. Η ανωτέρω κατάταξη γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος μετά από δήλωση των φοιτητών αυτού και οπωσδήποτε πριν την έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων.
 3. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται τα θέματα των ποσοστών κατανομής των φοιτητών στα νέα Τμήματα, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, ο τρόπος και τα κριτήρια κατάταξης αυτών στα κατανεμόμενα στα νέα Τμήματα ποσοστά θέσεων και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια που αφορά την ανωτέρω κατάταξη των φοιτητών.
 4. Οι φοιτητές του κατατεμνόμενου Τμήματος που παρακολουθούν μία εκ των δύο κατευθύνσεων, Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κατατάσσονται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση αυτού
2.  
  Οι φοιτητές που κατατάσσονται σε ένα από τα νέα Τμήματα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση τόσο σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών, όσο και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών. Η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος ρυθμίζει με αποφάσεις της, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών λόγω οποιασδήποτε αλλαγής των σπουδών.
Άρθρο 7 "Αυτοδύναμη λειτουργία"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία νέων Τμημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/ 1997 (Α΄ 7). Ο προγραμματισμός, η προκήρυξη και η πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται, μετά την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 6 του Ν. 2188/ 1994.
2.  
  Η σύσταση των Τομέων των Τμημάτων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4ε του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως ισχύει.
Άρθρο 8 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε τμήματος μετά την κατά το άρθρο 5 αυτοδίκαιη ένταξη των μελών ΔΕΠ που υπηρετούσαν στο καταργούμενο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2454/1997 (Α΄7) αυτοδυναμία, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 6 του Ν. 2188/94 (Α΄ 18) 16 παρ. 3 του Ν. 2327/95 (Α΄ 156) και 1 και 4 1α του Ν. 2517/97 (Α΄ 40). Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, τα οποία μπορούν να έχουν την ιδιότητα του Εκλέκτορα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. Ε παρ. 1 του Ν. 2083/92 (Α΄ 159), η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή γενική συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α΄160) με πράξη του πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 9 "Προσωρινή Διοίκηση - Πρόγραμμα Σπουδών"
1.  
  Η διοίκηση του Τμήματος που προκύπτει από την κατάτμηση και δεν εξασφαλίζει την αυτοδύναμη λειτουργία του ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται, με πράξη του πρύτανη, ύστερα από απόφαση της συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση, αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ, κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο τμήμα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμπληρώσεως του αιτουμένου αριθμού των πέντε μελών ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προέρχονται κατά προτίμηση από τα άλλα τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του οικείου τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος που δεν εξασφαλίζει την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη σύγκλητο
Άρθρο 10 "Σύσταση Γραμματειών"
1.  
  Σε καθένα από τα νέα Τμήματα συνιστάται γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει έργο τους. Κάθε γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος με την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
Άρθρο 11 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η κατανομή του Προσωπικού, των φοιτητών και των μονάδων στα νέα Τμήματα και η εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Τμήματα που εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τη λήξη του Ακαδημαϊκού έτους που παύει η λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2.  
  Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις και εν γένει αρμόδια όργανα για την κρίση εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ των νέων τμημάτων παύουν να υφίστανται μετά την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων που προέκυψαν από την κατάτμηση. Σχετικές διαδικασίες οι οποίες για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στα αρμόδια όργανα του νέου τμήματος στο οποίο εντάχθηκε το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ ή ΕΤΕΠ.
3.  
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας που προβλέπεται από την Β7/456/10.12.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1777), μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος μετεξελίσσεται σε διατμηματικό υλοποιούμενο από τα δύο νέα τμήματα τα οποία και χορηγούν τον αντίστοιχο μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Οι υποψήφιοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο ίδιο Τμήμα και δεν ολοκληρώνουν τη σχετική διαδικασία μέχρι την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων Τμημάτων, εντάσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος, ύστερα από δήλωσή τους και ανάλογα με το αντικείμενο της διατριβής τους, σε ένα από τα νέα Τμήματα και συνεχίζουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της διατριβής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
4.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος ή, έως ότου εκδοθεί, με απόφαση της Συγκλήτου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/ 1982 (Α΄ 87) όπως το τελευταίο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. δ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/97 (Α΄ 107). δ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/9.1/2/13773/15.7.2003 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη (Β΄ 985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της (Β΄ 1000).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/ 15.7.2003 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 53425/ Β1/10.7.2003, έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Τις γνώμες της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών (συνεδριάσεις 22.5.2003 και 27.2.2003) και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (συνεδριάσεις 21.5.2003 και 27.11.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 4.700 Ευρώ, από την καταβολή της αποζημίωσης Προέδρου Τμήματος και επιδόματος ευθύνης ενός επιπλέον Προϊσταμένου Γραμματείας Τμήματος, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Επίσης, προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου ύψους 3.000 Ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων ενός νέου Τμήματος καθώς και εφάπαξ δαπάνη κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας αυτού, ύψους 15.000 Ευρώ από την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως στον Προϋπολογισμό του εν λόγω Παν/μίου, για το σκοπό αυτό.
 • Την 72/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002