ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/110

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 151/2002 «Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 132 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα εδάφια α και β της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ.151/2002 (Α΄132) αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. ΠΕ Μηχανικών:
 2. Θέσεις ογδόντα δύο (82) από τις οποίες δύο (2) θέσεις κατανέμονται στο βαθμό του Διευθυντή και Ογδόντα (80) στους βαθμούς Δ-Α
 3. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού :
 4. Θέσεις τριάντα τρεις (33) από τις οποίες μία (1) θέση κατανέμεται στο βαθμό του Διευθυντή και τριάντα δύο (32) στους βαθμούς Δ - Α
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ 151/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι θέσεις των κλάδων της περίπτωσης Β, εδ. γ-ιζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ 151/2002 Β κατανέμονται για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στους βαθμούς Δ-Α και για την κατηγορία ΥΕ στους βαθμούς Ε-Β. Οι ανωτέρω κλάδοι περιλαμβάνουν τις ειδικότητες που προσδιορίζονται κατά κλάδο στις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ 151/2002 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, και 7 ως εξής:.
4.  
  Μετά το άρθρο 11 του του Π.Δ 151/2002 προστίθενται άρθρα 11 Α και 11 Β ως εξής :.
5.  
  Προσόντα Διορισμού στους Εισαγωγικούς Βαθμούς των ανωτέρω Κλάδων ορίζονται τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39 ) και στη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2002 (ΦΕΚ Α΄ 132)
6.  
  Η συνδρομή ορισμένης εξειδίκευσης, γνώσης ή εμπειρίας, όπου αυτές απαιτούνται, αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 και επόμενες του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/2001).
7.  
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι που προΐστανται οργανικών μονάδων, προγραμματίζουν, οργανώνουν, συντονίζουν και ελέγχουν τις εργασίες της οργανικής μονάδας της οποίας προΐστανται και αξιολογούν τους υπ αυτούς πολιτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα (για τους δημοσίους υπαλλήλους) νομοθεσία
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 11Α "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων"
1.  
  Στις Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΓΟΣΑΕ) προΐστανται Γενικοί Διευθυντές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.2984/2002 και στη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 151/2002.
2.  
  Στις παρακάτω Διευθύνσεις της ΓΓΟΣΑΕ προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (Κεφ. Δ΄ Ν.2683/99 ΦΕΚ Α 19/99), σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 151/02, ως εξής:.
 1. Στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΔΙΠΥ) της Γενικής Δνσης Οικονομικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΣ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Στην Διεύθυνση Λοιπού Εξοπλισμού της Γενικής Δνσης Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΔΑΕ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 3. Στην Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας (ΔΑΒ) της Γενικής Δνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας (ΓΔΑΒΕ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
Άρθρο 11Β "Προϊστάμενοι Τμημάτων"
1.  
  Στα παρακάτω τμήματα των Διευθύνσεων της ΓΓΟΣΑΕ προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (Κεφ. Δ΄ Ν.2683/99), σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ.151/02, ως εξής:.
 1. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Γενικής Γραμματείας της Δνσης Προϋπολογισμού (ΔΙΠΥ) της Γενικής Δνσης Οικονομικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΣ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Στο Τμήμα Παροχών της Δνσης Οικονομικού (ΔΟΙ) της ΓΔΟΣ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 3. Στο Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Νομικών Προσώπων της Δνσης Οικονομικού (ΔΟΙ) της ΓΔΟΣ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 4. Στο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού της Δνσης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠ & ΔΜ) της ΓΔΟΣ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 5. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δνσης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠ & ΔΜ) της ΓΔΟΣ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και σε περίπτωση έλλειψης αυτού υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
 6. Στο Τμήμα ΠΔΕ-Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων της ΓΔΟΣ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Δ - Λ
 7. Στο Τμήμα Αξιολόγησης και Κατάρτισης Συμβάσεων Α.Ω της Δνσης Κύριου Εξοπλισμού (ΔΙΚΕ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
 8. Στο Τμήμα Κοινών Προμηθειών της Δνσης Λοιπού Εξοπλισμού (ΔΙΛΕ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 9. Στο Τμήμα Τυποποίησης - Προδιαγραφών της Δνσης Λοιπού Εξοπλισμού (ΔΙΛΕ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 10. Στο Τμήμα Κατάρτισης Κύριων Συμβάσεων της Δνσης Κύριου Εξοπλισμού (ΔΙΚΕ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 11. Στο Τμήμα Ελέγχου Τιμών - Κόστους της Δνσης παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣ & ΔΠ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 12. Στο Τμήμα Πολιτικής για την Ποιότητα της Δνσης Παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας(ΔΠΣ & ΔΠ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 13. Στο Τμήμα Εποπτείας - Πιστοποίησης Ποιότητας της Δνσης Παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣ & ΔΠ) της ΓΔΑΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 14. Στο Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας της Δνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (ΔΑΒ) της Γενικής Δνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας (ΓΔΑΒΕ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 15. Στο Τμήμα Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Συμπαραγωγών της Δνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (ΔΑΒ) της ΓΔΑΒΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 16. Στο Τμήμα Συντονισμού - Προγραμματισμού της Δνσης Έρευνας (ΔΕ) της ΓΔΑΒΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 17. Στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων της Δνσης Έρευνας (ΔΕ) της ΓΔΑΒΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 18. Στο Τμήμα Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Δνσης Έρευνας (ΔΕ) της ΓΔΑΒΕ, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 19. Στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Προγραμμάτων της Δνσης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΔΣ) προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 20. Στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΔΔΣ), προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
2.  
  Σε όλες τις Γραμματείες των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων της ΓΓΟΣΑΕ προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΔΕ Τεχνικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.2984/2002 (ΦΕΚ Α΄15/02) «Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄137/85), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1παρ 2 περ. α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄38/97).
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 985/03) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το Π.Δ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57/02).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000 ευρώ, για το τρέχον έτος και για κάθε ένα από τα πέντε επόμενα έτη, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΥΠΕΘΑ, ειδικός φορέας 11130 ΚΑΕ 0219 (Ν.2081/92 άρθρο 27 ΦΕΚ124Α΄).
 • Την 67/12.2.2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίυ της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. 2002/151 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία