ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄187) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο άρθρο 43 του Π.Δ.352/1995 (Α΄187), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.212/1998 (Α΄170) και του άρθρου 1 του Π.Δ.3/1997 (Α΄2) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:"
5.  
  Ειδικά για την προετοιμασία της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του έτους 2004, οι αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, η επίδοση των οποίων ή των ομάδων τους εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β και Γ της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), δύνανται να ζητήσουν την αναστολή της φοίτησής τους στη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία επισυνάπτεται επίσημη βεβαίωση της ΕΠ.Ο.Π. ότι οι επιδόσεις τους πληρούν τα κριτήρια ένταξης, καθώς και αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας για απόσπαση σ΄ αυτή. Οι αθλητές δόκιμοι αστυφύλακες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «επίλεκτοι αθλητές προολυμπιακής ομάδας» με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία και διακόπτεται η φοίτησή τους. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 17 του Ν.3057/2002 (Α΄239) κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, οι αθλητές δόκιμοι αστυφύλακες αποσπώνται στην Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, οι αθλητές δόκιμοι αστυφύλακες παύσουν να εντάσσονται, για οποιονδήποτε λόγο, στα κριτήρια Α, Β και Γ της ΕΠ.Ο.Π. της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αυτή οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας εντός 48 ωρών από τον αποχαρακτηρισμό του αθλητή από την ολυμπιακή ομάδα του 2004. Οι αθλητές δόκιμοι αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η απόσπαση, τίθενται στη διάθεση της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν παρακολουθούν την εκπαίδευση. Οι αθλητές δόκιμοι αστυφύλακες που η απόσπασή τους έληξε με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και αυτοί που είναι στη διάθεση της Σχολής, παρακολουθούν κανονικά τη φοίτηση με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους που όφειλαν να παρακολουθήσουν και μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή ονομάζονται αστυφύλακες και εντάσσονται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στη σειρά αρχαιότητας των αστυφυλάκων με τους οποίους είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων προς εκπαίδευση.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του Π.Δ.352/1995 (Α΄187), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αθλητές δοκίμους της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄ και ζ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 84/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία