ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/113

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων μεταλλικών κερμάτων 2 1 ως επετειακών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα μεταλλικά κέρματα των 2 1, ως επετειακά, προς τιμή των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στην ΑΘΗΝΑ το έτος 2004. Τα κέρματα αυτά τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 50.000.000 τεμαχίων με μία (1) παράσταση επί της εθνικής όψης, διαφορετική από τα ήδη κυκλοφορούντα κέρματα της αξίας αυτής, και την κοινή στην όψη της αξίας.
2.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 1, όπως αυτά έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης που απεικονίζει το Δισκοβόλο Αθλητή που είναι έργο του Μύρωνα, μεγάλου γλύπτη της Αρχαίας Ελλάδας, είναι: Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος φέρονται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρονολογία κοπής (2004). Όλο το χώρο του εσωτερικού κύκλου (Πυρήνα) του νομίσματος καταλαμβάνει ο Αθλητής, με τη βάση του αγάλματος να περνά λίγο, στο κάτω μέρος, στον εξωτερικό κύκλο (Δακτύλιο). Αριστερά, υπάρχει το ξενόγλωσσο λογότυπο των Αγώνων «ΑΤΗΕΝS 2004» με τους πέντε Ολυμπιακούς κύκλους. Κάτω δεξιά αναγράφεται η ονομαστική αξία του νομίσματος που ισοδυναμεί με 2 ΕΥΡΩ και πάνω από τον Αθλητή το σήμα (ανθέμιο) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες του εν λόγω κέρματος το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα παραπάνω κέρματα δεδομένου ότι φέρουν ολυμπιακά σύμβολα και εκδίδονται με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και προκειμένου να τεθούν στην κυκλοφορία, θα παραδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε απευθείας στην Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» είτε σε υποδεικνυόμενο από αυτή σύστημα διανομής τρίτου (πιστωτικού ιδρύματος ή μη) με ταυτόχρονη καταβολή της ονομαστικής αξίας τους. Το προϊόν από τη διάθεσή τους θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού των Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα, στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ 2 ΕΥΡΩ.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 της 11.5.1998 σ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999 σ. 2).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ (ΦΕΚ 242/Α΄)».
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3114/2003 (ΦΕΚ 43/Α΄/19-2-03) «Κύρωση της Σύμβασης για το πρόγραμμα έκδοσης νομισμάτων για την Ολυμπιάδα του 2004».
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 985/Β΄/16.7.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2004, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 9.300.000 1 περίπου.
 • Τη 107/2004/27-2-2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
Κύρωση της Σύμβασης για το Πρόγραμμα έκδοσης Νομισμάτων για την Ολυμπιάδα του 2004. 2003/3114 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία