Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Φωκίδας στο Δήμο Γαλαξιδίου και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
    Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας που αφορούν το Δήμο Γαλαξιδίου στο Δήμο αυτό, και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου» και έδρα το Δήμο Γαλαξιδίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α΄ 231) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
    Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄180), όπως η παρ.1 αντικαταστήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η δε παρ.2 συμπληρώθηκε με την παρ.12 του άρθρου 11 του Ν.2839/2000 (Α΄ 196)».
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001).
  • α) Την 281/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλαξιδίου. β) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 προθεσμία για το Δήμο Γαλαξιδίου, όπως αποδεικνύεται με το 402/28.1.2004, έγγραφό του.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 429/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Title Ref.Number Date