Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π.» (Β΄ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν Διάταγμα αποσκοπείται η αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και της 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/ 1995 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κ.λπ.» (Β΄ 963) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1650/1986 και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/157/ΕΟΚ, 93/86/ ΕΟΚ και 98/101/ΕΚ αντίστοιχα ώστε τα θεσπιζόμενα μέρα για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και περαιτέρω η αξιοποίησή τους.
Άρθρο 3 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Το παρόν Π.Δ. καλύπτει όλες τις Η.Σ. και Συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οιανδήποτε χρήση από τον καταναλωτή, την βιομηχανία ή τα μέσα μεταφοράς, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα υλικά από τα οποία συντίθενται, και τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές.
Άρθρο 4 "Απαγορεύσεις-Περιορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ. απαγορεύεται : α) Η παρεμπόδιση, ο περιορισμός ή η απαγόρευση της εμπορίας Η.Σ. και συσσωρευτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος και πληρούν τις διατάξεις του. β) Κάθε απόρριψη των υγρών που προέρχονται από τις εκκενώσεις των συσσωρευτών μολύβδου στα επιφανειακά και υπόγεια νερά καθώς και στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων και στο έδαφος γ) Η διάθεση προς πώληση Η.Σ. και συσσωρευτών των οποίων η τοποθέτηση στις αντίστοιχες συσκευές γίνεται κατά τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται η εύκολη αφαίρεσή τους από τον καταναλωτή μετά τη χρήση τους. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες συσκευών : i) Στις συσκευές των οποίων οι Η.Σ. είναι συγκολλημένες ή άλλως μονίμως τοποθετημένες σε σημεία επαφής για να εξασφαλίζουν τη συνεχή και εντατική ηλεκτρική τροφοδοσία για βιομηχανικούς σκοπούς και να διατηρούν τη μνήμη και το δεδομένο ορισμένων συσκευών πληροφορικής και μηχανογράφησης γραφείου, όταν η χρησιμοποίηση των Η.Σ. και συσσωρευτών είναι τεχνικώς αναγκαία. ii) Στις Η.Σ. αναφοράς των επιστημονικών και επαγγελματικών συσκευών, καθώς και στις Η.Σ. και συσσωρευτές που είναι τοποθετημένοι σε ιατρικές συσκευές προοριζόμενες για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών και σε βηματοδότες καρδιάς, όταν η συνεχής λειτουργία τους είναι αναγκαία και όταν η αφαίρεση των Η.Σ. και συσσωρευτών μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. iii) Στις φορητές συσκευές όταν η αντικατάσταση των Η.Σ. από αναρμόδιους θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για το χρήστη ή να θίξει τη λειτουργία της συσκευής και στις επαγγελματικές συσκευές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πολύ ευαίσθητο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα παρουσία πτητικών ουσιών Στις άνω περιπτώσεις (i), (ii), (iii) οι συσκευές των οποίων οι Η.Σ. και οι συσσωρευτές δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από το χρήστη, συνοδεύονται υποχρεωτικά από οδηγίες χρήσεως που θα πληροφορούν το χρήστη σχετικά με το περιεχόμενο των επικίνδυνων για το περιβάλλον Η.Σ. ή συσσωρευτών και θα του υποδεικνύουν τρόπους ακίνδυνης αφαίρεσής τους.
Άρθρο 5 "Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση Η.Σ. και συσσωρευτών"
1.  
  Προκειμένου οι Η.Σ. και συσσωρευτές να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγρ. 2 του άρθρου αυτού ή ενδεχομένως σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αφορούν στην κατασκευή και στη σύνθεσή τους με τη μείωση της επικινδυνότητάς τους καθώς και στην αξιοποιήσιμη φύση των αποβλήτων τους ώστε όταν γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.
2.  
 1. Απαγορεύεται η εμπορία Η.Σ. και συσσωρευτών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 0.0005% κατά βάρος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου αυτές οι Η.Σ. και Συσσωρευτές είναι ενσωματωμένες σε συσκευές.
 2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Η.Σ. τύπου «κουμπί», των οποίων η περιεκτικότητα σε υδράργυρο δεν υπερβαίνει το 2% κ.β.
 3. Οι όροι για τη διάθεση στην αγορά συσσωρευτών Νi Cd ηλεκτρικών οχημάτων, καθορίζονται στην Απόφαση 2002/525/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (ΕΕL 170/81/29.6.2002).
 4. Η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων (Η.Σ και συσσωρευτών) είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οικονομία πρώτων υλών και ενέργειας, χρησιμοποίηση μη επικινδύνων ουσιών, αλλά και γενικότερα για προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 6 "Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ι. Γενικές κατευθύνσεις Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης"
1.  
  Η αρμόδια αρχή οργανώνει σύστημα ενημέρωσης - πληροφόρησης για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών το οποίο απευθύνεται : - στις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν σχέση με τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης - Στους τελικούς χρήστες/καταναλωτές (ευρύ κοινό).
 1. Συλλογή • Στους τόπους συγκέντρωσης (πρωτογενής προσωρινή αποθήκευση):
 2. Τοποθέτηση πλαστικών δοχείων, ενδεικτικής χωρητικότητας 120lt, σε σημεία που περιγράφονται στην παράγρ. 2 (εδαφ. 2.1). • Στην δευτερογενή προσωρινή αποθήκευση:
 3. Η αποθήκη απαιτείται, να διαθέτει υπόστεγο και δάπεδο στεγανοποιημένο.
 4. Τα κομβιόσχημα στοιχεία θα αποθηκεύονται σε ειδικό τμήμα του χώρου.
 5. Ο χώρος θα προστατεύει τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. από έκθεση σε ακραίες συνθήκες.
 6. Τα σημεία δευτερογενούς αποθήκευσης διαθέτουν ζυγιστήρια. • Κεντρική αποθήκη:
 7. πλήρως στεγανοποιημένος και στεγασμένος χώρος, κατά προτίμηση εντός υφιστάμενης βιομηχανικής περιοχής ή εγκατάστασης ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου.
 8. Ο χώρος αυτός διαθέτει ζυγιστήριο.
 9. Διαλογή:
 10. β.1.α) Σε περίπτωση μεταφοράς σε τρία στάδια:
 11. i) από τους τόπους συγκέντρωσης (σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης) προς τα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης ii) από τα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης προς το σημείο ή τα σημεία κεντρικής αποθήκευσης και iii) από την κεντρική αποθήκευση προς τις εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης. β.1.β) Σε περίπτωση μεταφοράς σε δύο στάδια, i) από τους τόπους συγκέντρωσης (σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης) προς τα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης και ii) από τα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης προς τις εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης. β.2) Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες κατά στάδιο προϋποθέσεις :
 12. • 1ο στάδιο:
 13. μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, με οχήματα ενδεικτικής χωρητικότητας 3 κ.μ., πλήρους στεγανότητας, κατάλληλης επισήμανσης και εν γένει σύμφωνα με τις διατάξεις ΑDR. • 2ο στάδιο:
 14. μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στα σημεία δευτερογενούς αποθήκευσης, με οχήματα ενδεικτικής χωρητικότητας 10 κ.μ. Τα οχήματα αυτά έχουν χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των οχημάτων του 1ου σταδίου. • 3ο στάδιο (εφόσον δεν παραλείπεται):
 15. μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου με οχήματα ενδεικτικής χωρητικότητας 10 κ.μ. Τα οχήματα αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων του 1ου και 2ου σταδίου.
 16. Σε όλα τα στάδια η μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών γίνεται είτε απευθείας μέσα στο όχημα είτε μέσα σε ειδικούς κάδους.
 17. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο καθαρισμός των οχημάτων ή των κάδων πραγματοποιείται στις ειδικές εγκαταστάσεις δευτερογενούς αποθήκευσης ή στις μονάδες ανακύκλωσης, προκειμένου να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν. 1.3.
 18. Λοιποί συσσωρευτές (π.χ. βιομηχανικοί νικελίου - καδμίου) :
 19. Προβλέπονται καταρχήν δύο στάδια μεταφοράς:
 20. 1ο) από τους τόπους συλλογής (πρωτογενής προσωρινή αποθήκευση) προς το / τα σημεία κεντρικής αποθήκευσης και 2ο) από τα σημεία κεντρικής αποθήκευσης προς εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. 1.3.1) Συλλογή:
 21. δεν θα χρησιμοποιηθούν κάδοι στη συλλογή των συσσωρευτών αυτών (νικελίου - καδμίου ή μολύβδου). 1.3.2) Μεταφορά:
 22. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2.(β) σχετικά με τα οχήματα 2ου και 3ου σταδίου.
 23. Μεταφορά:
 24. Προβλέπονται καταρχήν δύο στάδια μεταφοράς:
 25. 1ο) από τους τόπους συγκέντρωσης (πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης) προς τις αποθήκες δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης 2ο) από τις αποθήκες δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης προς αξιοποίηση και ασφαλή τελική διάθεση.
 26. Τα οχήματα πρέπει να είναι πλήρους στεγανότητας, κατάλληλης επισήμανσης και γενικά να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» (ΑDR). 1.2.
 27. Συσσωρευτές 1.2.1.
 28. Συσσωρευτές μολύβδου - οξέος (οχημάτων):.
2.  
  Ειδικές οδηγίες για την οργάνωση της χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών 2.1. - σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των Η.Σ. και συσσωρευτών - στους κινδύνους που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών - στην επισήμανση των Η.Σ. και συσσωρευτών καθώς και των συσκευών στις οποίες ενσωματώνονται μόνιμα Η.Σ. και συσσωρευτές - στον τρόπο αφαίρεσης Η.Σ. και συσσωρευτών που είναι μόνιμα ενσωματωμένοι σε μια συσκευή.
 1. Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. από κοινού με τα οικιακά απόβλητα.
 2. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να παραδίδουν τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου - οξέος στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.
 3. Απαγορεύεται η πώληση καινούργιου συσσωρευτή εάν δεν επιστραφεί από τον καταναλωτή ο χρησιμοποιημένος συσσωρευτής ίδιας περίπου χωρητικότητας (ΑΗ) στην επιχείρηση πώλησης των συσσωρευτών και αντικατάστασης των χρησιμοποιημένων, εκτός εάν αποδεικνύεται επαρκώς η καταστροφή του συσσωρευτή ή η για πρώτη φορά τοποθέτησή του.
 4. Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ. πραγματοποιείται σε ειδικούς κάδους που φέρουν κατάλληλη επισήμανση στους ακόλουθους τόπους συγκέντρωσης (πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης):
 5. Οι παραπάνω κάδοι τοποθετούνται στους χώρους των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο (α) επιχειρήσεων.
 6. Τα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
 7. Μέτρα για την προώθηση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων Η.Σ και συσσωρευτών.
 8. Συσσωρευτές Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά και διάθεση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών από κοινού με τα οικιακά απόβλητα.
 9. Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών είναι υποχρεωτική. 2.2.1.Συσσωρευτές μολύβδου - οξέος οχημάτων.
 10. Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη
 11. Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη χωριστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των Η.Σ. και συσσωρευτών.
 12. Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ. ΙΙ.
 13. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Εναλλακτικής διαχείρισης Α. Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια διαχείρισης σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.
 14. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η άδεια συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 15. Εφόσον αποδεδειγμένα έχει πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των χρησιμοποιημένων Η.Σ. σε δύο ομάδες επικίνδυνων και μη επικίνδυνων, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείρισής τους διέπονται και από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 16. Οι επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών υποχρεούνται:
 17. - για την ασφαλή πρωτογενή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς συντήρησης των ειδικών κάδων - να μην διακινούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - να παραδίδουν τις αποθηκευμένες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στον (στους) νόμιμο (ους) Συλλέκτη (ες). - να διατηρούν βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών.
 18. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
 19. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ανακαλείται από την αρμόδια αρχή η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.
 20. Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης υποχρεούνται να ανακυκλώνουν το σκραπ μολύβδου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ Α του άρθρου αυτού.
 21. Κάθε επιχείρηση ανακύκλωσης υποχρεούται να παραλαμβάνει τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές με τον περιεχόμενο ηλεκτρολύτη τους, μόνο από νόμιμους συλλέκτες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη σχετική νομοθεσία και στο παρόν Διάταγμα 2.2.2.
 22. Λοιποί συσσωρευτές (π.χ. βιομηχανικοί νικελίου - καδμίου και μολύβδου) Ο συλλέκτης αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά 1ου και 2ου σταδίου και προσωρινή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων μεγάλων (βιομηχανικών, σταθερών) συσσωρευτών όπως προβλέπεται στην παρ. 1 (εδαφ. 1.3.). 2.3.
 23. Οι ένοπλες Δυνάμεις, το Δημόσιο, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί καθώς και οι λοιποί χρήστες παραδίδουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προς ανακύκλωση ίδιο αριθμό χρησιμοποιημένων συσσωρευτών με αυτόν που προμηθεύονται.
 24. Β. Επισήμανση Η.Σ. και συσσωρευτών Οι Η.Σ., οι συσσωρευτές και ενδεχομένως οι συσκευές στις οποίες είναι ενσωματωμένοι, διατίθενται προς πώληση μόνο εφόσον φέρουν κατάλληλη επισήμανση.
 25. Η επισήμανση αυτή είναι εμφανής δήλωση, ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη και διενεργείται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα ή άλλως από τον υπεύθυνο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά.
 26. Το περιεχόμενο και ο τρόπος της επισήμανσης παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. Γ. Μέτρα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τελικού χρήστη / καταναλωτή.
3.  
  Το ειδικότερο περιεχόμενο της ως άνω ενημέρωσης - πληροφόρησης καθώς και οι δράσεις περιγράφονται στο παράρτημα Δ. Δ. Μέτρα για την προώθηση της αξιοποίησης των Η.Σ. και συσσωρευτών Ο ΕΟΕΔΣΑΠ εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα διοικητικά και νομοθετικά για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των Η.Σ. και συσσωρευτών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται α) η παροχή κινήτρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων β) όπου από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις προβλέπεται η βράβευση επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα με περιβαλλοντικές προδιαγραφές, λαμβάνεται ως κριτήριο για τη βράβευση αυτή εκτός των άλλων και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης / ανακύκλωσης όταν καταστούν απόβλητα.
Άρθρο 7 "΄Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των Η.Σ. και συσσωρευτών Α. Οι παραγωγοί, εισαγωγείς και ανακυκλωτές Η.Σ. και συσσωρευτών υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Η.Σ. και σ [...]"
1.  
  Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί, εισαγωγείς και ανακυκλωτές δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο. Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.
 1. Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται:
 2. α1.
 3. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο :
 4. • να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ.
 5. Α. • να καθορίζονται:
 6. - οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
 7. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και - εφόσον προτείνεται, το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου για τις Η.Σ και συσσωρευτές α2.
 8. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 9. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
 10. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς των Η.Σ. και συσσωρευτών που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10.
 11. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης παρουσιάζονται στο παράρτημα Β.
 12. Στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Η.Σ.και Συσσωρευτών, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προιόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και πιο αποτελεσματική η συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ.
2.  
  Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγουμένων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 6). Ειδικότερα τα συστήματα αυτά :. Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ. Δ. Οι παραγωγοί, εισαγωγείς και ανακυκλωτές των Η.Σ. και συσσωρευτών υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
 1. Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται :
 2. α1.
 3. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο :
 4. • να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ.
 5. Α. • να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες διαχειριστές και ανακυκλωτές, με κριτήρια κυρίως το είδος της Η.Σ. - συσσωρευτή, το βάρος και το ρυπαντικό φορτίο. • Να καθορίζονται:
 6. - οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
 7. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και - εφόσον προτείνεται, το σύστημα εγγυοδοσίας για τις Η.Σ. και συσσωρευτές α2.
 8. Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών και ανακυκλωτών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος. α3.
 9. Ο προσδιορισμός του πλαισίου των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα α4.
 10. Η διασφάλιση της δυνατότητας κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 8.
 11. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης παρουσιάζονται στο παράρτημα Γ. α5.
 12. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 13. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
 14. ΄Οροι συμμετοχής στο σύστημα :
 15. - προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών - προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου Β. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και ανακυκλωτές :.
 16. Ειδικότερα :.
 17. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των ως άνω συστημάτων.
 18. Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης :
 19. i) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού, εισαγωγέα και ανακυκλωτή χρηματικής εισφοράς.
 20. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησής τους στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην περίπτωση α.2. ii) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα παραγωγό ή εισαγωγέα να επισημαίνει τις Η.Σ. και συσσωρευτές με ειδικό σήμα, ως απόδειξη συμμετοχής του στο σύστημα iii) απαλλάσσει τους ως άνω συμβαλλόμενους από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 10.
 21. Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον :.
Άρθρο 8 "΄Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων Η.Σ."
1.  
  Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων Η.Σ. είναι υποχρεωτική από τους ΟΤΑ και οργανώνεται :.
 1. από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων (Δήμους ή Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Δήμων ή Κοινοτήτων ή Λιμενικό Ταμείο)
 2. από τους διαχειριστές και ανακυκλωτές Η.Σ (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους παραπάνω υπόχρεους φορείς.
 3. Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων Η.Σ. γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, σε συνδυασμό με τους ποσοτικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11.
2.  
  Αν η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων οργανώνεται από κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 1β, καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και υπόχρεων παραγωγών, εισαγωγέων και ανακυκλωτών Η.Σ.) εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως :.
 1. τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν εργασίες διαχείρισης αποβλήτων που αναλαμβάνουν οι υπόχρεοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων, τους ποσοτικούς στόχους συλλογής και αξιοποίησης και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους
 2. το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού χρηματοδότησης των υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων
 3. μέτρα και όροι σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.
 4. Αντίγραφο των εξαετών αυτών συμβάσεων συνεργασίας υποβάλλεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή τους.
3.  
  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ των υπόχρεων φορέων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων και των υπόχρεων εισαγωγέων, παραγωγών και ανακυκλωτών Η.Σ. αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερομένων μερών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΔΣΑΠ ή στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001 προκειμένου να προτείνει την προσφορότερη και για τα δύο μέρη δυνατή λύση.
4.  
  Οι υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων των Η.Σ. λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή του καταναλωτή ή τελικού χρήστη κατά το στάδιο διαλογής των αποβλήτων στην πηγή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή ή τελικού χρήστη με τα ως άνω μέτρα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμο με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική πράξη που εκδίδει ο κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 15 (παρ. 5) του Ν. 2539/1997.
Άρθρο 9 "Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης"
1.  
  Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του παραγωγού, εισαγωγέα ή ανακυκλωτή ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των Η.Σ. και συσσωρευτών σε εναλλακτική διαχείριση.
2.  
  Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του παραγωγού, εισαγωγέα ή του συλλογικού συστήματος,για όλες τις Η.Σ. και συσσωρευτές που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι από την υποχρέωση έκδοσής του.
3.  
  Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών :.
 1. αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7).
 2. Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός, εισαγωγέας ή ανακυκλωτής συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.
 3. καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 4. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.
4.  
  Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προσθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει τη δυνατότητα :.
 1. στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού
 2. στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού
5.  
  Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001.
Άρθρο 10 "Υποχρεώσεις διαχειριστών Η.Σ. και Συσσωρευτών και ανακυκλωτών"
1.  
  Οι διαχειριστές των Η.Σ. και συσσωρευτών έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2939/2001 και του παρόντος Π.Δ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα από τους διαχειριστές Η.Σ. και συσσωρευτών έχουν ευθύνη :.
 1. παραγωγοί και εισαγωγείς:
 2. να παραλαμβάνουν τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές από σημεία συλλογής (προσωρινούς ή δευτερογενούς αποθήκευσης ή κεντρικής αποθήκευσης) και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς αξιοποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
 3. οι διακινητές :
 4. i) να μη διακινούν στην αγορά Η.Σ. και Συσσωρευτές που δεν είναι ενταγμένοι σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, ii) οι διακινητές συσσωρευτών να παραλαμβάνουν τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές που τους παραδίδονται από τους κατόχους τους στα σημεία συλλογής (πρωτογενής προσωρινή αποθήκευση) και να τα παραδίδουν στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
 5. ανακυκλωτές :
 6. να παραλαμβάνουν τις χρησιμοποιημένες ΗΣ και συσσωρευτές και να τις επανεπεξεργάζονται σε διαδικασία παραγωγής (ανακύκλωσης)
2.  
  Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς Η.Σ. και συσσωρευτών ή οι ανακυκλωτές , εφόσον συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απαλλάσσονται των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν.2939/2001 και από το παρόν Π.Δ. με τον όρο ότι τηρούνται αμοιβαία οι συμβατικές τους υποχρεώσεις με το σύστημα αυτό.
Άρθρο 11 "Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή - αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και των συσσωρευτών"
1.  
  Οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται είναι οι ακόλουθοι :
 1. Ως προς την συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών :
 2. • Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κατά βάρος όλων των χρησιμοποιημένων Η.Σ. Αυτός ο στόχος επίσης πρέπει να επιτευχθεί ξεχωριστά και για τις Η.Σ. που εμπεριέχουν περισσότερο από 5ppm υδράργυρο • Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της βιομηχανίας και των οχημάτων.
 3. Αυτός ο στόχος επίσης πρέπει να επιτευχθεί ξεχωριστά και για τους συσσωρευτές που εμπεριέχουν κάδμιο.
 4. Ως προς την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών:
 5. • Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των συλλεγομένων χρησιμοποιημένων Η.Σ. • Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των συλλεγομένων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.
 6. Οι Η.Σ. και συσσωρευτές που δεν αξιοποιούνται, οδηγούνται προς διάθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παραγ. 7) του παρόντος Π.Δ/τος.
2.  
  Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ποσοτικοί στόχοι είναι δυνατό να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 (παραγ. 5) του Ν. 2939/2001.
Άρθρο 12 "Υποβολή εκθέσεων"
1.  
  Οι διαχειριστές και ανακυκλωτές των Η.Σ. και συσσωρευτών υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2.  
  Η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα: α) ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχομένων στοιχείων και β) συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου
3.  
  Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις Η.Σ. και συσσωρευτές.
4.  
  Η αρμόδια αρχή καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 13 "΄Ελεγχοι"
1.  
  Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος διενεργούνται: α) Για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 3 εδ. Θ΄) σε συνδυασμό με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού. β) Για την τήρηση των όρων διαχείρισης των Η.Σ. και συσσωρευτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 (κεφ. ΙΙ παραγ. Α) του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 14 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6 (κεφ. ΙΙ, παραγ. Β), 7, 8, 9, 10 και 11 αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 (κεφ. ΙΙ παραγ. Α), 7 (παραγ. Α και Β) και 10 του παρόντος διατάγματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροποποιημένο ισχύει.
2.  
  Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Άρθρο 15 "Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα που ακολουθούν. Τα Παραρτήματα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ Η επισήμανση αναφέρεται [...]"
1.  
  Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση
2.  
  Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό, εισαγωγέα και συγκεκριμένα : Συγκεκριμένα : • Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων διαχειριστών Η.Σ. και συσσωρευτών. • Είδος Η.Σ. και συσσωρευτών και ετήσιες ποσότητες αυτών (τεμάχια / βάρος) που τίθενται στην αγορά, εισαγόμενες και εγχώριας παραγωγής για την τελευταία τριετία (ανά έτος) και ανά συμμετέχοντα διαχειριστή. • Ποσότητες και είδος Η.Σ. και συσσωρευτών που διατίθενται στην αγορά ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, π.χ. βιομηχανική χρήση, οχήματα, γεωργικά μηχανήματα, σκάφη, φορητές Η.Σ. και συσσωρευτές, ιατρικές συσκευές. • Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης. • Ποσότητες Η.Σ. και συσσωρευτών που συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση, ανά κατηγορία, την τελευταία τριετία (ανά έτος).
3.  
  Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.
4.  
  Εμβέλεια του συστήματος Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.
5.  
  Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας
6.  
  Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον • Σκοπιμότητα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης • Αναμενόμενα αποτελέσματα • Μεθοδολογία υλοποίησης • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται: Προσδιορισμός του είδους του μεγέθους και του αριθμού των απαιτούμενων κάδων για τη συλλογή των Η.Σ. και συσσωρευτών, του είδους του μεγέθους και του αριθμού των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τους, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ·• Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας • Εκτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά. • Περιγραφή των μέτρων, έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος • Οικονομικά στοιχεία του συστήματος - κριτήρια βιωσιμότητας Ενδεικτικά αναφέρονται: Προϋπολογισμός έργων πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων κ.λπ., προϋπολογισμός δαπανών λειτουργίας, περιγραφή του συστήματος εγγυοδοσίας εφόσον αυτό προτείνεται.
7.  
  Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κ.λπ.).
8.  
  Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κ.λπ.).
9.  
  Αντίγραφα των προσυμφώνων των συμμετεχόντων παραγωγών και εισαγωγέων Η.Σ. και συσσωρευτών. στο υπό έγκριση σύστημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο Β παραγ. 2 του παρόντος Π.Δ. από πλευράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση συλλογικό σύστημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:.
10.  
  Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ Το περιεχόμενο της ενημέρωσης και πληροφόρησης κινείται στην εξής θεματολογία : • στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης • στα συστήματα συλλογής - μεταφοράς - αποθήκευσης • στα συστήματα αξιοποίησης • στο περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση των Η.Σ. και των συσσωρευτών • στο ρόλο των χρηστών-καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης, με την ουσιαστική συμμετοχή τους στα συστήματα επιστροφής / συλλογής / διαλογής στην πηγή • στη σημασία των συμβόλων και των χημικών στοιχείων που εμφανίζονται στις Η.Σ. και συσσωρευτές που διακινούνται στην αγορά καθώς και την αναγκαιότητα αναγνώρισής τους από τους καταναλωτές (άρθρο 5, παραγ. 5.4.) • στη δυνατότητα ελαχιστοποίησης της χρήσης Η.Σ. και συσσωρευτών • στη δυνατότητα επιλογής περιβαλλοντικά φιλικών Η.Σ. και συσσωρευτών • στη δυνατότητα επιλογής εφαρμογών με περιβαλλοντικά φιλικές Η.Σ. και συσσωρευτές • στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση προς τους ενδιαφερόμενους. Προτεινόμενες δράσεις : • Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση Δεδομένων, η οποία θα είναι προσπελάσιμη διαμέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο • δημιουργία και διανομή CD-RΟΜ για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις • εκλαϊκευμένη πληροφορία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού θα διατίθεται διαμέσου teletext • σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού με τη μορφή: α) αφίσας, β)φυλλαδίων με πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) πολύπτυχων ή/και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού με τη διάθεσή τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν περίπτερα με τα έντυπα και σαν ένθετα σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας • παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση • παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκασέτες και DVDs το οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες του κοινού όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελματικές ομάδες κλπ.
Άρθρο 16
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος καταργείται η 73537/1438/1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 781) και η 19817/2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 963) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται μερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό
Άρθρο 17
1.  
  Η ισχύς του παρόντος ΠΔ/τος ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. νοούνται ως :"
1.  
  «Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» : Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προέρχεται από την άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας και αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία ή δευτερογενή (επαναφορτιζόμενα) στοιχεία
2.  
  «Χρησιμοποιημένη ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής»: Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και προορίζεται για διάθεση ή αξιοποίηση
3.  
  «Κομβιόσχημες Η.Σ και συσσωρευτές»: Μικρές κυψέλες σχήματος κομβίου, συνήθως βάρους μικρότερου των 50g, που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς, όπως είναι τα ακουστικά, τα ωρολόγια και ο μικρός φορητός εξοπλισμός.
4.  
  «Φορητές Η.Σ και συσσωρευτές» : Η.Σ και συσσωρευτές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για προσωπική ή επιστημονική χρήση.
5.  
  «Η.Σ. και συσσωρευτές οχημάτων ή βιομηχανικοί» : Η.Σ. και συσσωρευτές οι οποίοι προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για την εκκίνηση οχημάτων.
6.  
  «Συλλογή» : Η συγκέντρωση, διαλογή ή και ομαδοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών, χωριστά από τα άλλα είδη αποβλήτων.
7.  
  «Διάθεση»: Οι εργασίες διάθεσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙVΑ του άρθρου 17, της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης και στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 20 της 19396/1997 κοινής υπουργικής απόφασης κατά περίπτωση, εφόσον οι εργασίες αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν στις Η.Σ. και στους συσσωρευτές.
8.  
  «Αξιοποίηση» : Οι εργασίες αξιοποίησης συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙVΒ του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης και στο Παράρτημα ΙV του άρθρου 20 της 19396/1997 κοινής υπουργικής απόφασης κατά περίπτωση εφόσον οι εργασίες αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν στις Η.Σ. και τους συσσωρευτές.
9.  
  «Ανακύκλωση» : Η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς.
10.  
  «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών»:
 1. παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
 2. η παραγωγή των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών («κατασκευή»)
 3. η διάθεση (διακίνηση) στην αγορά (εμπορία) συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής Η.Σ. και συσσωρευτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό («διακίνηση»).
 4. Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθ΄εαυτές.
11.  
  «Εναλλακτική διαχείριση Η.Σ. και συσσωρευτών» : Οι εργασίες συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών, ώστε μετά την αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.
12.  
  «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» : ΄Οπως ορίζεται στην παραγ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001.
13.  
  «Διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών» : οι εργασίες διάθεσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών καθώς και η συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
14.  
  «Παραγωγός» : Αυτός που κατασκευάζει Η.Σ. και συσσωρευτές ή αυτός του οποίου η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν.
15.  
  «Σύστημα εγγυοδοσίας» : Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κατά το οποίο ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
16.  
  «Αρμόδια αρχή» : Για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και το άρθρο 1 (παραγρ. 4) του Ν. 2469/1997.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π.» (Α΄ 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α΄ 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λπ (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 (Α΄ 91).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α΄ 91)».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.1994 (Α΄ 90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
 • Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909).
 • Τις διατάξεις της 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Καταταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Β΄ 1022).
 • Τις διατάξεις της 11014/703/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) …..κ.λπ.» (Β΄ 332).
 • Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604).
 • Το 13/5.11.2002 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων Προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.
 • Του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 59388/3363/88 (Β 638) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/96».
 • Τη Δ20/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ «για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (ΕΕL 78/38/26.3.1991).
 • Τις διατάξεις της οδηγίας 93/86/ΕΟΚ «περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (ΕΕL 264/51/23.10.1993).
 • Τις διατάξεις της οδηγίας 98/101/ΕΚ «περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (ΕΕL 1/1/5.1.1999).
 • Την Απόφαση 2000/532/Ε.Κ.της Επιτροπής της 3ης Μαίου 2000 (ΕΕL 226/6.9.2000) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 (ΕΕL 47/16.2.2001).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Την 485/2001 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β΄ 1484).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/59388/3363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/59388_3363 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/73537 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/73537 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/73537/1438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/73537_1438 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/19396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/19396 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/19396/1546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/19396_1546 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/1/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1_1 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/19817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/19817 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/50910/2727 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/50910_2727 2003
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 1996/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1650 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία