ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/117

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν.1650/1986 καθώς και των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/2001 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/96 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της οδηγίας 2002/95 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕL 37/24/2003) και (ΕΕL 37/19/2003) αντίστοιχα, ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά και επιπλέον με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των αποβλήτων προς διάθεση, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και κυρίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν αποτελεί τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, καθώς και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα. Στο Παράρτημα ΙΒ περιέχεται κατάλογος προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ. 2.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. 3.Ο εξοπλισμός που συνδέεται με την προστασία εθνικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για εξοπλισμό που προορίζεται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: (1) Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή ΗΗΕ : ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος. (2) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ : ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παραγ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του. (3) Πρόληψη : Τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας των ΑΗΗΕ, καθώς και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν, και στον περιορισμό των κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον. (4) Διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) : α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζεται άμεσα ο ΗΗΕ ή/ και τμήματα και ανταλλακτικά αυτού (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών όπως ορίζονται στις παραγράφους 25 και 26 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001) εφεξής προμήθεια β) η παραγωγή των ΗΗΕ συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων / εξαρτημάτων και τμημάτων αυτού εφεξής κατασκευή γ) η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) ΗΗΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό (διακίνηση). Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθεαυτές. (5) Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) : η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και διάθεση των ΑΗΗΕ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΗΗΕ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών μετά την παύση λειτουργίας τους. (6) Επαναχρησιμοποίηση : οιαδήποτε εργασία με την οποία τα ΑΗΗΕ ή τα κατασκευαστικά τους μέρη χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της χρήσης του εξοπλισμού ή των κατασκευαστικών τους μερών που επιστρέφονται στα σημεία συλλογής ή στους διανομείς, τους ανακυκλωτές ή τους παραγωγούς. (7) Ανακύκλωση : η επανεπεξεργασία, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, των αποβλήτων υλικών, για τους σκοπούς που αρχικά είχαν σχεδιασθεί ή για άλλους σκοπούς, εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας, η οποία συνίσταται στη χρήση καυσίμων αποβλήτων ως μέσων παραγωγής ενέργειας με άμεση καύση με ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας. (8) Αξιοποίηση : οιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙVΒ του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. (9) Διάθεση : οιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙVΑ του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. (10) Επεξεργασία : οιαδήποτε δραστηριότητα μετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε μονάδα απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, αξιοποίησης ή προετοιμασίας για διάθεση, καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την αξιοποίηση και/ή τη διάθεση των ΗΗΕ. (11) Συλλογή : όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. Οι εργασίες συλλογής ξεκινούν από το σημείο συλλογής όπως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου αυτού. (12) Σημείο συλλογής : κάθε εγκεκριμένος χώρος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον οποίο γίνεται η παραλαβή ΑΗΗΕ από τον τελικό χρήστη. (13) Εναλλακτική διαχείριση : αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς (14) Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης : η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. (15) Παραγωγός : οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 (ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19), για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την 21 - 496/2000 ΚΥΑ (Β~ 1545), το οποίο : (i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα του, (ii) μεταπωλεί με τη μάρκα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται παραγωγός εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το εδάφιο i), ή (iii) εισάγει ή εξάγει κατ επάγγελμα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης, δεν θεωρείται παραγωγός, εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός με την έννοια των εδαφίων (i) έως (iii). (16) Διακινητής (διανομέας) : όποιος εμπορεύεται ΗΗΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το κοινό. (17) ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης : τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά, ιδρύματα, εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από νοικοκυριά. (18) Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα : κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που να θεωρείται επικίνδυνη σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας (19) Χρηματοδοτική συμφωνία : οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση δανειοδότησης, μίσθωσης, ενοικίασης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή της ρύθμισης ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή ρύθμισης προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του εξοπλισμού. (20) Αρμόδια αρχή : για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001 (Α~ 157). (21) Οικονομικοί παράγοντες : όσοι ασκούν διαχείριση των ΗΗΕ, εφεξής διαχειριστές, καθώς και όσοι ασκούν συλλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, οι χρήστες ΗΗΕ, οι ΟΤΑ και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί Άρθρο 4 Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΗΗΕ Προκειμένου να διακινηθούν στην αγορά τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική και /ή βιομηχανική χρήση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς και την δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους : 1.Από 1ης Ιουλίου 2006 ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του Παραρτήματος ΙΑ, καθώς και οι λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα που διατίθενται στην αγορά δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (ΡΒDΕ). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2.Η παράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτε στην επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω εξοπλισμού, ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006. 3.Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται : 1)κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή νέου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας. 2)να περιορίζουν τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και να τις υποκαθιστούν με ασφαλή ή ασφαλέστερα υλικά, ώστε να ενισχύονται οι δυνατότητες και η οικονομική αποδοτικότητα της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, να εξασφαλίζεται σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. 3)σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα νέα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά 4)κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ΗΗΕ να δίδουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων των αποσυρόμενων συσκευών καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών τους και των αναλωσίμων. 4.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ μπορεί α) να απαγορεύονται και άλλες επικίνδυνες ουσίες και να υποκαθίστανται με άλλες εναλλακτικές πιο φιλικές στο περιβάλλον,β) να προσδιορίζονται ανώτατες τιμές συγκέντρωσης ουσιών σε συγκεκριμένα κατασκευαστικά υλικά και στοιχεία και να εξαιρούνται υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία ΗΗΕ από την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, εφόσον η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς ανέφικτη ή εάν οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών, γ) να προσδιορίζονται i) κριτήρια και μέθοδοι για την ανάλυση του κύκλου ζωής των ΗΗΕ ii) μέθοδοι για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στα ΗΗΕ και της ελευθέρωσής τους στο περιβάλλον. 5.Όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, φέρουν εμπορικό σήμα, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 12 (παρ. 2) του παρόντος. 6.Οι παραγωγοί ΗΗΕ α) οφείλουν να επισημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που εκτίθεται στο Παράρτημα V του άρθρου 18 όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης και την εγγύηση του συγκεκριμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, β) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους αγοραστές κατά τη στιγμή της πώλησης νέων προϊόντων σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ, για μια μεταβατική περίοδο 8 ετών (10 ετών για την κατηγορία 1 του Παραρτήματος ΙΑ) μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ. 7.Οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 15 (παρ. 1) του παρόντος διατάγματος, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί. 8.Όσοι προβαίνουν σε προμήθεια και κατασκευή/ παραγωγή ΗΗΕ υποβάλλουν κάθε χρόνο στον ΕΟΕΔΣΑΠ έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθώς και το σχεδιασμό εφαρμογής του για τον επόμενο χρόνο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ Άρθρο 5 Γενικές κατευθύνσεις Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Νόμου 2939/01 και του παρόντος Π.Δ. 2.Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών μέτρων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο : 1)Μέτρα για οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ. 2)Μέτρα για την μείωση της επικινδυνότητας των ΗΗΕ καθώς και της ποσότητας των ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα. 3)Μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. 4)Μέτρα για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αξιοποίησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς και ανάπτυξη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, ΡΒDΕ και ΡΒΒ ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες οι οποίες να εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον. 5)Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη 6)Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη χωριστή συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ. 7)Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ 3.Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρησή τους, γίνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2939/ 2001. Άρθρο 6 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΗΕΕ Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΗΗΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋπόθεσης που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. Άρθρο 7 Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΕΕ Α. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001. Β. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν την δραστηριότητά τους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/01 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο παρόν Π.Δ. 1.Οι παραγωγοί ΗΗΕ προωθούν κατ εφαρμογή των προγραμμάτων την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των ΑΗΕΕ τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα : 1)Στην επιστροφή ή και τη συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. 2)Στην επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγομένων ΑΗΗΕ με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. 3)Στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων/ μεταχειρισμένων υλικών/ ανταλλακτικών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 2.Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τα εισαγόμενα ΗΗΕ, με συνθήκες που να μην δημιουργούν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά : 1)σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και 2)λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα : - προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών - προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. Γ. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους παραγωγούς ΗΗΕ : 1)ατομικά από τους ίδιους ή 2)συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π. Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ. Ειδικότερα : 1.Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης 1)Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται : α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο : • να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ. Β (εδάφ. 2) • να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. α2. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 2)Οι παραγωγοί ΗΗΕ που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως περιγράφεται στο παρόν Διάταγμα. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα VΙ (Α) 2.Συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 1)Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται: α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο: • να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. Β • να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και εισαγωγείς με κριτήρια κυρίως το είδος των ΑΗΗΕ, το βάρος, τη ρύπανση των ΑΗΗΕ από επικίνδυνες ουσίες. • Να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και α2. Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος. α3. Ο προσδιορισμός του πλαισίου των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα VΙ (Β) α4. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 2)Όροι συμμετοχής στο σύστημα : Οι παραγωγοί ΗΗΕ, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : β1. Σε περίπτωση υφιστάμενων συστημάτων , τα συστήματα αυτά να έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και οι ήδη συμμετέχοντες παραγωγοί ή εισαγωγείς να είναι νόμιμοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 8 β2. σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστημάτων, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών ΗΗΕ. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των ως άνω συστημάτων. Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης : i) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο σύστημα, ii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο παρόν Π.Δ. iii) παρέχει το δικαίωμα στο συμμετέχοντα παραγωγό να επισημαίνει τα είδη ΗΗΕ με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα. Δ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον : 1.Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί ή εισαγωγείς δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο. Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους. 2.Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγουμένων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο Β. Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ. Ε. Το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδών ΗΗΕ δεν επιδεικνύεται χωριστά στους αγοραστές κατά την πώλησή των προϊόντων αυτών. ΣΤ. Οι παραγωγοί των ΗΗΕ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους. Άρθρο 8 Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του παραγωγού ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των ΑΗΕΕ σε εναλλακτική διαχείριση. 2.Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του συστήματος ή/και του παραγωγού για τα ΗΗΕ που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι παραγωγοί από την υποχρέωση έκδοσής του. 3.Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός : 1)αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7). Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. 2)καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ. 4.Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει τη δυνατότητα : 1)στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού. 2)στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού. 5.Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ Άρθρο 9 Οροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους (σημεία συλλογής) που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα: Α. Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Β. Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή σε εξειδικευμένα καταστήματα και Super markets που διακινούν ΗΗΕ. 2.Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα συλλογής/επιστροφής ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα συλλογής/επιστροφής των ΑΗΗΕ. 3.Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να συνεργάζονται μόνο με όσους έχουν άδεια διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον πληρούν εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις χωριστής συλλογής, που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα. Β. ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 1.Οι παραγωγοί ΗΗΕ για τη λειτουργία των ατομικών ή/και συλλογικών συστημάτων επιστροφής - συλλογής των ΑΗΗΕ, λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα σε συνδυασμό με τα καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε οι τελικοί κάτοχοι και οι διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν. 2.Οι διανομείς, κατά την παροχή νέου προϊόντος, οφείλουν με σχέση ένα προς ένα, να παραλαμβάνουν χωρίς επιβάρυνση αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. 3.Στα σημεία συλλογής να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω ρύπανσης ή μόλυνσής του. 4.Οι καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής. 5.Το εγκεκριμένο σύστημα, κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, πλην των οικιακών χρηστών, εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής στην επωνυμία του Φορέα. Γ. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών, μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από τις εγκαταστάσεις των χρηστών, με τη δυνατότητα να συνάπτουν μεταξύ τους οικονομικές συμφωνίες. Δ. Η συλλογή και η μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που α) να βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και β) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Ε. Οποιοσδήποτε συλλέγει ΑΗΗΕ από τα σημεία συλλογής υποχρεούται : • να έχει λάβει άδεια συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ/γματος. • να διατηρεί αρχεία ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που συλλέγει σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ/τος. • να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΗΗΕ και να τα παραδίδει σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΣΤ. Όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους Β, Γ, Δ πλην των εξοπλισμών που επαναχρησιμοποιούνται ως σύνολα, μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την αξιοποίηση τους, στην οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης. Άρθρο 10 Οροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ 1.Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΗΗΕ πρέπει να έχει λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια διαχείρισης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση.Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει επιπλέον και όρους για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να συμβάλλονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος. 2.Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας οφείλει να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ. 3.Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εφαρμόζουν τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας, αξιοποίησης και ανακύκλωσης. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και το περιβάλλον. 4.Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ οφείλουν να κρατούν στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας και/ή κατά την είσοδο στην εγκατάσταση αξιοποίησης ή ανακύκλωσης. 5.Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ οφείλουν να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1). 6.Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί επίσης να διενεργείται εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349, 31.12.2001, σ. 1). 7.Τα ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ευρ. Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, τον κανονισμό (ΕΚ) 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ (ΕΕ L 166, 1.7.1999, σ. 6. . Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 2243/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 303, 20.11.2001, σ. 11) και με τον κανονισμό (ΕΚ) 1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) 259/93 του Συμβουλίου που εφαρμόζονται στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό, του ΟΟΣΑ( ΕΕ L 185, 17.7.1999, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 2243/2001), υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του παρόντος άρθρου, μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η ενέργεια της αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και/ή ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του παρόντος Π.Δ/τος. Άρθρο 11 Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή - αξιοποίηση των ΑΗΗΕ Α. Ως προς τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ 1.Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. 2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προβλεπόμενος στην παράγραφο (1) ποσοτικός στόχος σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. Β. Ως προς την αξιοποίηση-επεξεργασία ΑΗΗΕ 1.Για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους εξής στόχους : 1)Για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 του Παραρτήματος ΙΑ, - ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του μέσου - βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή· 2)για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του Παραρτήματος ΙΑ, - ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή· 3)για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7και 9 του Παραρτήματος ΙΑ, - ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή· 4)για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι προβλεπόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο 1 ποσοτικοί στόχοι σε συμμόρφωση με αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 4) της οδηγίας 96/2002. Άρθρο 12 Πληροφορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 1.Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακατασκευής και ανακύκλωσης, οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ, τα διάφορα συστατικά και υλικά ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-RΟΜ, δικτυακές υπηρεσίες). 2.Οιοσδήποτε παραγωγός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, γίνεται σαφώς αναγνωρίσιμος από τη σήμανση της συσκευής, στην οποία προσδιορίζεται επιπλέον ότι η συσκευή διατέθηκε στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005 , σύμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Ενημέρωση των χρηστών Οι παραγωγοί και οι διακινητές εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης ενημερώνονται δεόντως, μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, σχετικά με : (α) την υποχρέωση να μην διατίθενται πλέον τα ΑΗΗΕ μαζί με τα αστικά απόβλητα (β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση, (γ) το ρόλο τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των ΑΗΗΕ, (δ) τις δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, (ε) την έννοια του συμβόλου που παρατίθεται στο Παράρτημα V. Άρθρο 14 Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων 1.Το ΥΠΕΧΩΔΕ καταρτίζει μητρώο παραγωγών και συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται και σχετικά με τα συλλεγέντα απόβλητα που έχουν εξαχθεί, κατά βάρος, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, κατά αριθμό τεμαχίων. 2.Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανά διετία διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός 18 μηνών μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα έτη 2005 και 2006. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή που καθορίζεται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία στο άρθρο 14, παράγραφο 2 με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τα ΑΗΗΕ και την επεξεργασία τους. 3.Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανά τριετία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο εκπονεί η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η εκάστοτε έκθεση. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα μηνών από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς περιόδου. Η πρώτη τριετής έκθεση καλύπτει την περίοδο από το 2004 ως το 2006. Άρθρο 15 Ελεγχοι Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος διενεργούνται : α) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 3 εδ. Θ) σε συνδυασμό με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού. β) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ. Άρθρο 16 Κυρώσεις 1.Κάθε παραγωγός ή άλλος διαχειριστής ΗΗΕ ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9 και 13 αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ κατά παράβαση των άρθρων 9 και 10 του παρόντος διατάγματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροποποιημένο ισχύει. 2.Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 17 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα ΙΑ, ΙΒ, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ που ακολουθούν. Τα παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από το παρόν Π.Δ 1.Μεγάλες οικιακές συσκευές 2.Μικρές οικιακές συσκευές 3.Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 4.Καταναλωτικά είδη 5.Φωτιστικά είδη 6.Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων) 7.Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 8.Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων) 9.Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10.Συσκευές αυτόματης διανομής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ Κατάλογος προϊόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ και υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ 1.Μεγάλες οικιακές συσκευές Μεγάλες συσκευές ψύξης Ψυγεία Καταψύκτες Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων : Πλυντήρια ρούχων Στεγνωτήρια ρούχων Πλυντήρια πιάτων Συσκευές μαγειρικής Ηλεκτρικές κουζίνες Ηλεκτρικά μάτια Φούρνοι μικροκυμάτων Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων: Ηλεκτρικές θερμάστρες Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες Συσκευές κλιματισμού Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού 2.Μικρές οικιακές συσκευές Ηλεκτρικές σκούπες Σκούπες χαλιών Άλλες συσκευές καθαριότητας Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το μαγγάνισμα και εν γένει τη φροντίδα των ρούχων Φρυγανιέρες Συσκευές τηγανίσματος (φρυτέζες) Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών Ηλεκτρικά μαχαίρια Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, ξυρίσματος, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος Ρολόγια και εξοπλισμός μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου Ζυγαριές 3.Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Συγκεντρωτική επεξεργασία δεδομένων : Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes) Μεσαίοι υπολογιστές (mini cοmputers) Μονάδες εκτύπωσης Συστήματα προσωπικών υπολογιστών : Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CΡU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων) Φορητοί υπολογιστές (lap-tοp) (συμπεριλαμβανομένων των CΡU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων) Υπολογιστές τσέπης (nοtebοοk) Υπολογιστές χειρός (nοtepad) Εκτυπωτές Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα Τερματικά και συστήματα χρηστών Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) Τηλέτυπα Τηλέφωνα Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή Ασύρματα τηλέφωνα Κινητά τηλέφωνα Συστήματα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα 4.Καταναλωτικά είδη Ραδιόφωνα Τηλεοράσεις Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες) Μαγνητοσκόπια(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας) Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας Ενισχυτές ήχου Μουσικά όργανα και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα 5.Φωτιστικά είδη Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης 6.Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων) Τρυπάνια Πριόνια Ραπτομηχανές Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών με άλλα μέσα Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής 7.Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόμια Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών Βιντεοπαιχνίδια Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ. Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών 8.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων) Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός Καρδιολογικός εξοπλισμός Συσκευές αιμοκάθαρσης Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής Ιατρικός εξοπλισμός για in-νitrο διάγνωση Συσκευές ανάλυσης Καταψύκτες Τεστ γονιμοποίησης Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών 9.Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου Ανιχνευτές καπνού Συσκευές θερμορύθμισης Θερμοστάτες Συσκευές μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλώ ελέγχου) 10.Συσκευές αυτόματης διανομής Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εφαρμογές μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και εξασθενούς χρωμίου, που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1 1.Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 5 mg ανά λαμπτήρα. 2.Υδράργυρος σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού γενικώνεφαρμογών, εφόσον δεν υπερβαίνει : - ο αλοφωσφορικός τα 10 mg - ο τριφωσφορικός, σε κοινούς λαμπτήρες τα 5 mg - ο τριφωσφορικός, σε λαμπτήρες με μεγάλη διάρκεια ζωή τα 8 mg 3.Υδράργυρος σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικώνεφαρμογών. 4.Υδράργυρος σε άλλους λαμπτήρες που δεν κατονομάζονται ρητώς στο παρόν Παράρτημα. 5.Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και λαμπτήρων φθορισμού. 6.Μόλυβδος ωςσυστατικό κράματος χάλυβα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35% κατά βάρος, κράματος αλουμινίου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4% κατά βάρος και κράματος χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% κατά βάρος. 7.- Μόλυβδος για κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλ. συγκολλητικό από κράμα μολύβδου - κασσιτέρου με άνω του 85% μόλυβδο), - Μόλυβδος για κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες (χορηγείται εξαίρεση μέχρι το 2010), - Μόλυβδος για κολλήσεις για εξοπλισμό υποδομής δικτύων, για μεταγωγή, σηματοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες, - Μόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραμικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις). 8.Επίστρωση με κάδμιο εκτός των εφαρμογών που έχουν απαγορευθεί δυνάμει της οδηγίας 91/338/ΕΟΚ (ΕΕ L 186, 12.7.1991, σ. 59) για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ (ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201) περί περιορισμών εμπορίας και χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. 9.Εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/ /ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Επιτροπή εξετάζει τις εφαρμογές που αφορούν : - το δεκα - ΒDΕ, - τον υδράργυρο σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικώνεφαρμογών, - το μόλυβδο για κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής δικτύων, για μεταγωγή, σηματοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες (προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο γι αυτή την εξαίρεση), και - τους λαμπτήρες πυράκτωσης, κατά προτεραιότητα, προκειμένου να αποφασίσει, το ταχύτερο δυνατόν, αν πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα είδη αυτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 (παραγ. 2) 1.Τόποι αποθήκευσης (μεταξύ άλλων, προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ) : - Αδιάβροχες επιφάνειες όπου δει, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, εγκαταστάσεων καθαρισμού και συστημάτων απολιπάνσεως - Κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου δει. 2.Τόποι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ : - Ζυγοί για τη μέτρηση του βάρους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία - Αδιάβροχες επιφάνειες και κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου δει, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, εγκαταστάσεων καθαρισμού και συστημάτων απολιπάνσεως. - Κατάλληλη αποθήκευση των αποσυναρμολογημένων ανταλλακτικών - Κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση μπαταριών, πυκνωτών που περιέχουν ΡCΒ/ΡCΤ και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ραδιενεργά απόβλητα - Εξοπλισμός για την επεξεργασία του νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και το περιβάλλον. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 (παραγ. 3) 1.Τουλάχιστον οι εξής ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να αφαιρούνται από τα ΑΗΕΕ που συλλέγονται χωριστά : - Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (ΡCΒ) σύμφωνα με την 7589/731/2000 ΚΥΑ, Μέτρα και όροι για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡCΒ/ΡCΤ) (Β~ 514) - Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και οπισθοφωτιστικές λυχνίες - Μπαταρίες - Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες συσκευές αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά - Δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωμων - Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές - Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο - Καθοδικές λυχνίες - Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (ΗCFC) ή υδροφθοράνθρακες (ΗFC), υδρογονάνθρακες (ΗC) - Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων - Οθόνες υγρών κρυστάλλων (μαζί με το περίβλημά τους, οσάκις ενδείκνυται), η επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες φωτιζόμενες από το πίσω μέρος τους με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων - Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια - Κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες, όπως περιγράφονται στην οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών ( ΕΕ L 343, 13.12.1997, σ. 19). - Κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουμένων των κατασκευαστικών στοιχείων που κείνται κάτω των κατωφλίων εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1.) - Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm, διάμετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος). Οι ως άνω ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται ή αξιοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. 2.Τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά, πρέπει να υποβάλλονται στην εξής επεξεργασία : - Καθοδικές λυχνίες : Αφαιρείται το φθορίζον επίχρισμα Εξοπλισμός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη (GWΡ) άνω του 15, όπως τα αέρια που περιέχονται στον μονωτικό αφρό και τα ψυκτικά κυκλώματα: Τα αέρια πρέπει να αφαιρούνται καταλλήλως και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία . Τα αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 244, 29.9.2000, σ. 1). Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 2039/2000 (ΕΕ L 244, 29.9.2000, σ. 26). - Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων : Αφαιρείται ο υδράργυρος. 3.Λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών μελημάτων και της σκοπιμότητας της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικώς ορθή επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών. 4.Στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 14, παράγραφος 2 της οδηγίας, 2002/96/ΕΚ, η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρήσεις που αφορούν : - τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα, και - τις οθόνες με υγρούς κρυστάλλους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σύμβολο σήμανσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Το σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελείται από διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων, ως αναπαρίσταται κατωτέρω. Το σύμβολο πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α. Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.Κατάθεση από πλευράς ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία : • Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση. • Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό. Συγκεκριμένα : • Είδος και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία. • Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης. 2.Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων. 3.Εμβέλεια του συστήματος Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του. 4.Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα : 1)με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προυποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. 2)την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β~ 1572) 3)με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων(μη επικίνδυνων-επικίνδυνων). 4)τους διαχρονικούς στόχους 6.Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον : • Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) • Αναμενόμενα αποτελέσματα • Μεθοδολογία υλοποίησης • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας • Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά. • Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται. • Οικονομικά στοιχεία 7.Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κ.λ.π.). 8.Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ΗΗΕ στο υπό έγκριση σύστημα. 9.Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα Β. Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία : • Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση. • Στοιχεία που αφορούν τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα: • Πλήρη στοιχεία τους • Είδος και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία. • Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης. 2.Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων. 3.Εμβέλεια του συστήματος Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του. 4.Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα : 1)με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προυποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. 2)την ΚΥΑ υπ.αριθ. 29407/3508/2002 (Β~ 1572) 3)με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων(μη επικίνδυνων-επικίνδυνων). 4)τους διαχρονικούς στόχους 5.Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον : Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) • Αναμενόμενα αποτελέσματα • Μεθοδολογία υλοποίησης • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας • Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά. • Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται. • Οικονομικά στοιχεία 6.Αντίγραφα συμβάσεων και προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κλπ.) 7.Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ΗΗΕ στο υπό έγκριση σύστημα. 8.Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Επικοινωνιακής Πολιτικής θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και να απευθύνεται προς : - τις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν σχέση με τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και των εξαρτημάτων / ανταλλακτικών τους. - το ευρύ κοινό, χωρίζεται για μεθοδολογικούς λόγους σε επιμέρους ομάδες στόχους ώστε να γίνουν εξειδικευμένες εκστρατείες, τόσο από την πλευρά του περιεχομένου του μηνύματος όσο και από τον τρόπο μετάδοσης του προς τους αποδέκτες τους. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης προτείνεται να κινηθεί στην εξής θεματολογία : Ι. στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΗΗΕ ΙΙ. στα συστήματα επιστροφής/ παράδοσης των ΑΗΗΕ ΙΙΙ. στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης/ ανακύκλωσης/ αξιοποίησης ΙV. στο ρόλο των χρηστών - καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης V. στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και των εξαρτημάτων/ανταλλακτικών τους προς τους ενδιαφερόμενους. Προτεινόμενες δράσεις : • Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση Δεδομένων, η οποία θα είναι προσπελάσιμη διαμέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο • δημιουργία και διανομή CD-RΟΜ για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις • εκλαϊκευμένη πληροφορία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού θα διατίθεται διαμέσου teletext • σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού με τη μορφή: α) αφίσας, β)φυλλαδίων με πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) πολύπτυχων ή/ και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού με τη διάθεσή τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν stands με τα έντυπα και σαν ένθετα σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας • παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση • παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκασέτες και DVDs το οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες του κοινού όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελματικές ομάδες. Άρθρο 18 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος κάθε διάταξη που αντίκειται μερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό καταργείται. Άρθρο 19 Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της 2487/455/1999 ΚΥΑ Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων (Β~ 196).
 • Την 3418/8.7.2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (Β~ 861).
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α~ 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδα στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π. (Α~ 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α~ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α~ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α~ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α~ 21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α~ 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α~ 179).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (Α~ 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λ.π. (Α~ 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α~ 91).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... κ.λ.π. (Α~ 91).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις (Α~ 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.1994 (Α~ 90) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α~ 153).
 • Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης (Β~ 1909).
 • Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β~ 604).
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Β~ 1022).
 • Τις διατάξεις της 11014/703/2003 ΚΥΑ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) ………. κ.λ.π. (Β~ 332).
 • Την Δ6/09.01.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (Β~ 1572).
 • Το 15/14-1-2003 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 59388/3363/1988 Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1996 (Β~ 638).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α~ 154) όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2469/1997.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, (Α~ 177).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2947/2001 (Α~ 228).
 • Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/ΕΚ.
 • Την 485/2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (Β~ 1484).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β~ 1480).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/59388/3363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/59388_3363 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/19396/1546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/19396_1546 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/2487/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2487_455 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/29407/3508 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/29407_3508 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/50910/2727 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/50910_2727 2003
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 1996/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1650 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2013/114 2013