ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/122

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Υπουργείο Τουρισμού που είχε συγχωνευθεί με το άρθρο 1 εδάφιο α του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 27) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανασυνιστάται και μεταφέρεται σε αυτό το σύνολο των υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργείται
Άρθρο 2
1.  
  Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρονται όλες οι θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση και οι υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις αυτές θερωρούνται εφ’ εξής υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού με το βαθμό τον οποίο κατέχουν ή την έννομη σχέση με την οποία απασχολούνται μέχρι σήμερα στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης
2.  
  Για την μεταφορά του προσωπικού από την Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Τουρισμού
3.  
  Η θέση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού που είχε συσταθεί με το άρθρο 4 του Π.Δ. 142/2001 καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  Το ανασυνιστώμενο Υπουργείο Τουρισμού έχει τις αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 459/1993, το Π.Δ. 207/1989, το άρθρο 3 του Π.Δ. 142/2001 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 313/2001.
Άρθρο 4
1.  
  Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης το αρχείο που αντιστοιχεί στις αρμοδιότητες και το προσωπικό του
Άρθρο 5
1.  
  Όπου στη νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης στο εξής νοείται ο Υπουργός Τουρισμού. Όπου στη νομοθεσία για αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Τουρισμού αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης στο εξής νοείται το Υπουργείο Τουρισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Μέχρι τη θέσπιση του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2503/1997 εφαρμόζεται το Π.Δ. 296/1989 όπως τροποποιήθηκε και το Π.Δ. 313/2001.
2.  
  Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών και πειθαρχικών συμβουλίων για το προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού, εξακολουθούν να παραμένουν αρμόδια τα συμβούλια του Υπουργείου Ανάπτυξης
Άρθρο 7
1.  
  Οι δαπάνες του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού καλύπτονται μέχρι το τέλος του 2004 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137). β. Του άρθρου 2 του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 76). γ. Του Π.Δ. 207/1989 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 98). δ. Του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118). ε. Του Π.Δ. 459/1993 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 193). στ. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19). ζ. Του Π.Δ. 142/2001 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 123). η. Το Π.Δ. 313/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών» (ΦΕΚ Α΄ 211). θ. Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορει να υπολογισθεί ακριβώς.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 130/04 με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-17 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/85
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/207 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/296 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/459/1993Π.Δ.207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/459_1993Π_Δ_207 1989
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 2004/123 2004
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Χαλκιδικής στην εταιρία «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις». 2004/172 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 2004/220 2004
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
Παράταση παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής Αγίων Αποστόλων, Δ.Δ Δουμπιών, στο Δήμο Ανθεμούντος Ν. Χαλκιδικής. 2006/5 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. 2007/33 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2007/89 2007
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014