Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. (Ο/ΣΔΕΠΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1 "Ίδρυση , Αποστολή και Προορισμός της Σχολής"
1.  
  Ιδρύεται Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ)
2.  
  Η ΣΔΕΠΝ είναι Σχολή Διοικητικής και Επιτελικής Εκπαίδευσης καθώς και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης των Αξιωματικών του Π.Ν. στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική.
3.  
  Αποστολή της ΣΔΕΠΝ είναι να παρέχει διοικητική και επιτελική εκπαίδευση και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική, με σκοπό τη κατάλληλη κατάρτιση των Αξιωματικών του Π.Ν. για την εκτέλεση Επιτελικών και Διοικητικών καθηκόντων, σ όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, την προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στη λήψη ορθών αποφάσεων καθώς και την ανάληψη, από τους Μάχιμους Αξιωματικούς, της διοίκησης Ναυτικών Μονάδων και Δυνάμεων.
4.  
  Η ΣΔΕΠΝ είναι επίσης ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας του ΥΕΘΑ σε θέματα Ναυτικής Επιστήμης και Στρατηγικής
Άρθρο 2 "Υπαγωγή ΣΔΕΠΝ"
1.  
  Η ΣΔΕΠΝ υπάγεται στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) με σχέση διοικητικής διοίκησης , ή όπως αποφασίζεται από τον Α/ΓΕΝ
Άρθρο 3 "Σχολεία - Σπουδαστές"
1.  
  Στη Σχολή λειτουργεί το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) στο οποίο φοιτούν υποχρεωτικά όλοι οι Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξιωματικοί καθώς και όλοι οι Αξιωματικοί Υγειονομικού, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), βαθμού Υποπλοιάρχου ή, ειδικά για τους Αξιωματικούς (Ι), και Ανθυποπλοιάρχου. Επίσης στο ΣΔΙΕΠΝ μπορεί να φοιτά και περιορισμένος αριθμός Αξιωματικών των λοιπών κλάδων των ΕΔ, του Λ.Σ. καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί, κατά προτίμηση του αυτού βαθμού, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν και όπως ορίζεται κάθε φορά από το ΓΕΝ.
2.  
  Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί του ΣΔΙΕΠΝ είναι:
 1. Η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των σπουδαστών στην επιχειρησιακή σχεδίαση, οργάνωση και έλεγχο των ναυτικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στην τακτική συγκρότηση, ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των ναυτικών δυνάμεων και των μέσων υποστήριξης αυτών
 2. Η προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών να παράγουν σωστή επιτελική εργασία
 3. Η βελτίωση της ικανότητας των σπουδαστών για τη διατύπωση εισηγήσεων και τη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα επιχειρησιακής σχεδίασης, σύνθεσης και διοίκησης καθώς και για την εκτέλεση διευθυντικών καθηκόντων σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας
 4. Η προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στη σχεδίαση και έλεγχο συνδυασμένων / μεικτών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας με τη σχεδίαση και διεξαγωγή πολεμικών παιγνίων
 5. Η βελτίωση της ικανότητας των σπουδαστών για μελέτη, έρευνα, συγγραφή και παρουσίαση επιτελικών εργασιών
 6. Η βελτίωση των γνώσεων των σπουδαστών επί των αρχών και των συγχρόνων αντιλήψεων οργάνωσης και διοίκησης
 7. Η ενημέρωσή τους επί του θεσμικού πλαισίου και της οργάνωσης του ΝΑΤΟ, καθώς και επί των βασικών διαδικασιών διασυμμαχικής συνεργασίας
 8. Η πληρέστερη γνώση του παγκόσμιου περιβάλλοντος με ενημέρωσή τους επί των διεθνών σχέσεων, διεθνών οργανισμών και των συμμαχιών που επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των ναυτικών δυνάμεων
 9. Η ενημέρωσή τους επί εθνικών θεμάτων καθώς και θεμάτων που επηρεάζουν την άμυνα της χώρας
 10. Η εισαγωγή στη στρατηγική και η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της θαλάσσιας ισχύος και της ναυτικής στρατηγικής
 11. Η στρατηγική θεώρηση σημαντικών ιστορικών περιόδων και μεγάλων συγκρούσεων
 12. Η σπουδή της σχέσης και της αλληλεπίδρασης της στρατηγικής και της πολιτικής
 13. Η βαθύτερη κατανόηση της πολιτικής εθνικής άμυνας και των παραγόντων που την επηρεάζουν
 14. Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα εθνικά συμφέροντα και οι στόχοι εθνικής άμυνας, επηρεάζουν τις επιλογές για τη βέλτιστη δομή των ναυτικών δυνάμεων
 15. Η ενημέρωση επί των διαδικασιών των σχετικών με την κατανομή των εθνικών πόρων στις Ένοπλες Δυνάμεις και την πρόσκτηση αμυντικού υλικού
 16. Η μελέτη και ανάλυση θεμάτων που αφορούν σε διεθνείς σχέσεις - διεθνείς οργανισμούς - συμμαχίες
 17. Η συμπλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης με την εκτέλεση εκπαιδευτικών ταξιδίων και επισκέψεων σε μεγάλους σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σε στρατηγικής σημασίας χώρους (αμυντικές περιοχές, βιομηχανίες, μεγάλες ενεργειακές μονάδες), ιδρύματα μελετών, πολιτιστικά ιδρύματα κτλ
Άρθρο 4 "Γενικές αρχές εκπαίδευσης Διαίρεση του κύκλου σπουδών κατά τομείς"
1.  
  Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης (Κ.Ε) του ΣΔΙΕΠΝ, καθώς και τις ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΓΕΝ. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης κατανέμονται στους ακόλουθους - τομείς :.
 1. Τομέας «Α» :
 2. Εισαγωγή σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας - Διεθνών σχέσεων
 3. Τομέας «Β» :
 4. Επιτελικά θέματα (Διοίκηση - Ηγεσία - Λήψη Αποφάσεων - Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας)
 5. Τομέας «Γ» :
 6. Στρατηγική - Πολιτική
 7. Τομέας «Δ» :
 8. Επιχειρησιακή Σχεδίαση στο Π.Ν. - Διεξαγωγή Επιχειρήσεων.
 9. Τομέας «Ε» :
 10. Εθνικά Θέματα και Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος
2.  
  Στα αντικείμενα διδασκαλίας των τομέων Σπουδών του ΣΔΙΕΠΝ, κατόπιν έγκρισης ΓΕΝ, δύνανται να περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα ή τομείς, ανάλογα με τις εξελίξεις, σε θέματα ενδιαφέροντος της Σχολής
3.  
  Οι Αξιωματικοί που φοιτούν κάθε φορά στο ΣΔΙΕΠΝ αποτελούν μία εκπαιδευτική σειρά, η οποία χαρακτηρίζεται από:
 1. Την ένδειξη ΣΔΙΕΠΝ
 2. Έναν αριθμό που είναι ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου σχολείου, αρχής γενομένης από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου σχολείου
 3. Το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου (π.χ. ΣΔΙΕΠΝ 1/03).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση - Προσωπικό
Άρθρο 5 "Οργάνωση - Διάρθρωση της ΣΔΕΠΝ"
1.  
  Για την αποδοτική λειτουργία της, η ΣΔΕΠΝ διαρθρώνεται ως ακολούθως: α. Διοίκηση β. Διεύθυνση Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ γ. Διεύθυνση Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ).
Άρθρο 6 "Προσωπικό ΣΔΕΠΝ"
1.  
  Το προσωπικό της ΣΔΕΠΝ διαιρείται σε Διοικητικό και Εκπαιδευτικό και στελεχώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, Τμήματα και Θέσεις σύμφωνα με την διάρθρωση της Σχολής, ως ακολούθως:
 1. Το Διοικητικό Προσωπικό αποτελείται από τους:
 2. (1) Διοικητή ΣΔΕΠΝ, Ανώτατο ή Ανώτερο Μάχιμο Αξιωματικό.
 3. (2) Υποδιοικητή ΣΔΕΠΝ, Ανώτερο Μάχιμο Αξιωματικό (3) Διευθυντή Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας, Ανώτερο Μάχιμο ή Μηχανικό Αξιωματικό.
 4. (4) Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ, Ανώτερο Μάχιμο ή Μηχανικό Αξιωματικό.
 5. (5) Το Ανώτερο και Κατώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που στελεχώνει τις Γραμματείες, τα Τμήματα, τα Γραφεία, τη Βιβλιοθήκη και λοιπές Υπηρεσίες της ΣΔΕΠΝ, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.).
 6. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό αποτελείται από τους:
 7. (1) Διοικητή ΣΔΕΠΝ (2) Διευθυντή Σπουδών του ΣΔΙΕΠΝ (3) Τμηματάρχη Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ (4) Τμηματάρχη Μελετών του ΣΔΙΕΠΝ (5) Επιτηρητή Μαχίμων Σπουδαστών του ΣΔΙΕΠΝ (6) Επιτηρητή Μηχανικών - Οικονομικών και λοιπών ειδικοτήτων Σπουδαστών του ΣΔΙΕΠΝ
2.  
  Στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό περιλαμβάνεται επίσης το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), ως ακολούθως:
 1. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, καλύπτει τα εξής αντικείμενα εκπαίδευσης:
 2. (1) Στρατηγικών Σπουδών.
 3. (2) Διπλωματικής Ιστορίας-Διεθνών Σχέσεων (3) Διευθυντικής-Επιχειρησιακής Έρευνας.
 4. (4) Ιστορίας.
 5. (5) Οικονομικής Επιστήμης.
 6. Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τους επιστημονικούς συνεργάτες και έκτακτους διαλέκτες που παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητας ή ιδιότητάς τους, απαρτίζεται από :
 7. (1) Προσωπικότητες του δημόσιου βίου, μέλη του διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ, προϊστάμενους και ανώτερα στελέχη μεγάλων οργανισμών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανώτερους ή Ανώτατους υπάλληλους Υπουργείων.
 8. (2) Αξιωματικούς εν ενεργεία ή εν αποστρατεία του ΠΝ και των λοιπών κλάδων των Ε.Δ. του Λ.Σ. και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 9. (3) Ειδικούς Ερευνητές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών.
Άρθρο 7 "Βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες Μονίμου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού."
1.  
  Ο Διοικητής της ΣΔΕΠΝ έχει τις εξής αρμοδιότητες :
 1. Είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής της, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 2. Προΐσταται όλου του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Σχολή και έχει τις αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και ευθύνες Διοικητή Ν. Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται στις Διατάξεις ΠΝ.
 3. Παρέχει κατευθύνσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη Σχολή , με βάση τον παρόντα Οργανισμό, τον κανονισμό εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ και τις οδηγίες ΓΕΝ
 4. Καθορίζει και κατευθύνει τις εκάστοτε απαιτούμενες έρευνες και μελέτες για τη βελτίωση ή την αναπροσαρμογή της οργάνωσης και των μεθόδων εκπαίδευσης καθώς και των αντικειμένων των σπουδών.
 5. Στο έργο αυτό υποβοηθείται άμεσα από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) του οποίου και προεδρεύει.
 6. Παρακολουθεί και βαθμολογεί τις επιδόσεις των Σπουδαστών, διαμορφώνοντας ιδία γνώμη από την παρακολούθηση των σπουδών τους λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά στοιχεία που του υποβάλλονται από το Διευθυντή Σπουδών του ΣΔΙΕΠΝ
 7. Παρακολουθεί και διαπιστώνει προσωπικά την απόδοση και ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και μεριμνά για την τυχόν αντικατάσταση, ανανέωση ή συμπλήρωσή του
2.  
  Το Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Υποδιοικητής, και τούτου κωλυομένου ο αμέσως αρχαιότερος Αξιωματικός ΠΝ του Επιτελείου της ΣΔΕΠΝ. 3.Ο Υποδιοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες :.
 1. Είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΔΕΠΝ.
 2. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί και συντονίζει το έργο όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της.
 3. Έχει τις γενικές ευθύνες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες Υποδιοικητή Ν. Υπηρεσίας οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των Διατάξεων ΠΝ.
 4. Είναι μέλος και Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
 5. Μεριμνά για την ορθή οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς και για την ανανέωσή της με νέους τίτλους βιβλίων, βοηθούμενος στο έργο του αυτό και από τους Διευθυντές και Τμηματάρχες της Σχολής
 6. Κατευθύνει, ελέγχει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες της υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας της Σχολής
4.  
  Τον Υποδιοικητή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς ΠΝ που υπηρετούν υπό τις διαταγές του. 5.Ο Διευθυντής Σπουδών του ΣΔΙΕΠΝ έχει τις εξής αρμοδιότητες :.
 1. Με βάση τις οδηγίες του Διοικητή, κατευθύνει και συντονίζει την οργάνωση, την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του
 2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύματος
 3. Κατευθύνει, ελέγχει και παρακολουθεί τις εν γένει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Σπουδαστών
 4. Με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία αξιολόγησης των Σπουδαστών και την προσωπική του εμπειρία από την παρακολούθηση της απόδοσης και της δραστηριότητάς τους, συντάσσει τις προβλεπόμενες Εκθέσεις Αξιολόγησης και Απόδοσης Σπουδαστών τις οποίες υποβάλλει στο Διοικητή.
 5. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου απόδοσης των Σπουδαστών κάθε σειράς.
 6. Εισηγείται για το διορισμό του Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού
 7. Παρακολουθεί τις διαλέξεις των καθηγητών , τους αξιολογεί όσον αφορά τις ικανότητες παρουσίασης και το περιεχόμενο της ομιλίας τους και εισηγείται ανάλογα για τη διατήρηση ή διακοπή της συνεργασίας τους, λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη και τις αξιολογήσεις των Σπουδαστών
 8. Ευθύνεται για τη σχεδίαση και εκτέλεση των Πολεμικών Παιγνίων, την ανάλυση και παρουσίαση της κριτικής τους
 9. Οργανώνει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμοδίους της Σχολής
 10. Μεριμνά για τη σύνταξη, από τους καθηγητές, των θεμάτων γραπτών ασκήσεων
 11. Μεριμνά για την προετοιμασία των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών χώρων εκπαίδευσης
 12. Τηρεί τους φακέλους των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων των Σπουδαστών της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς και τηρεί το αρχείο εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ
 13. Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα του Κανονισμού Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ
 14. Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
6.  
  Ο Τμηματάρχης Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Συντάσσει και παρακολουθεί την τήρηση όλων των οδηγιών, προγραμμάτων και διαταγών Εκπαίδευσης
 2. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των σπουδαστών
 3. Μεριμνά για τη φύλαξη των επιτελικών παραδειγμάτων και των θεμάτων εξετάσεων των Σπουδαστών
 4. Μεριμνά για την αναθεώρηση και την ανανέωση των επιτελικών παραδειγμάτων και θεμάτων εξετάσεων των Σπουδαστών
 5. Συντάσσει το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς με βάση τις κατευθύνσεις του Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ, καθώς και τα εβδομαδιαία προγράμματα εκπαίδευσης
 6. Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύματος
 7. Μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των καθηγητών και τη διάθεση των οχημάτων που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τα εβδομαδιαία προγράμματα
 8. Εισηγείται για την αξιολόγηση των σπουδαστών
 9. Εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων σπουδαστών για την επεξεργασία θεμάτων , ασκήσεων, μελετών κλπ
 10. Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον κανονισμό εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ
 11. Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση αλλοδαπών Σπουδαστών όπως καθορίζεται με διαταγή που εκδίδεται γι΄ αυτό το σκοπό
 12. Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
7.  
  Ο Τμηματάρχης Μελετών του ΣΔΙΕΠΝ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθεί την εξέλιξη μεθόδων, αρχών και μέσων, εισηγούμενος τυχόν ανάλογες τροποποιήσεις στην ύλη και τον τρόπο εκπαίδευσης των σπουδαστών
 2. Μελετά, ερευνά και εισηγείται θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση ενιαίου δόγματος στον τομέα της θαλάσσιας ισχύος, της Ναυτικής Στρατηγικής και της Επιχειρησιακής Σχεδίασης
 3. Μελετά και εισηγείται για τη βελτίωση των εφαρμοζομένων μεθόδων εκπαίδευσης
 4. Εισηγείται επί των απαιτήσεων εκπαίδευσης για τη σύνταξη του γενικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς και για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης
 5. Χειρίζεται τα οργανωτικά θέματα του ΣΔΙΕΠΝ, τα θέματα τα σχετικά με τον Κανονισμό Εκπαίδευσής του, καθώς και τα θέματα του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής (ΚΟΛ/ΣΔΕΠΝ)
 6. Συντάσσει τα περιγράμματα διαλέξεων και λοιπών αντικειμένων διδασκαλίας
 7. Εισηγείται για κάθε θέμα, τους πλέον κατάλληλους κατά την γνώμη του ομιλητές
 8. Τηρεί και συμπληρώνει τον κατάλογο των διαφόρων θεμάτων, συνεργαζόμενος με το τμήμα εκπαίδευσης
 9. Παρακολουθεί την έκδοση συγγραμμάτων, μελετών ή ανακοινώσεων και εισηγείται στο Διευθυντή Σπουδών για τη συμπλήρωση της βιβλιοθήκης της Σχολής
 10. Μεριμνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων και σύνταξη στατιστικών στοιχείων αναγκαίων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και με βάση τα αποτελέσματα αυτά εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται
 11. Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ για τη σχεδίαση, εκτέλεση, ανάλυση και παρουσίαση ανάλυσης / κριτικής των Πολεμικών Παιγνίων
 12. Διδάσκει τα προβλεπόμενα, από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ, μαθήματα
8.  
  Οι Επιτηρητές του ΣΔΙΕΠΝ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσος βοηθός του Υποδιοικητή έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική λειτουργία της Σχολής
 2. Καθορίζουν και συγκροτούν τους Σπουδαστές σε ομάδες για την επεξεργασία θεμάτων, ασκήσεων, μελετών κ.λπ.
 3. Βοηθούν τον Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ στην προετοιμασία / εκτέλεση και παρουσίαση της κριτικής των Πολεμικών Παιγνίων
 4. Παρακολουθούν την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγούνται αλλαγές
 5. Παρακολουθούν λεπτομερώς την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σπουδαστών
 6. Τηρούν το απουσιολόγιο, φακέλους αξιολόγησης και εισηγούνται επί των Εκθέσεων Απόδοσης των σπουδαστών
 7. Διδάσκουν τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ. 9.Ο Διευθυντής Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
10.  
  Ο Τμηματάρχης Διοίκησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή Διοίκησης επί Θεμάτων Διοικητικής λειτουργίας και Ασφάλειας της Σχολής
 2. Παρακολουθεί κατευθύνει και ελέγχει τη διαγωγή και απόδοση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπάγεται σ αυτόν
 3. Ασκεί καθήκοντα Αξιωματικού Γενικής Επιστασίας και Ασφάλειας όπως αυτά προβλέπονται από τις Διατάξεις Π.Ν. για Ν. Υπηρεσία.
11.  
  Ο Τμηματάρχης Διοικητικής Μέριμνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντή Διοίκησης - ΔΜ επί Θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας
 2. Ευθύνεται για την προετοιμασία των Επιτελικών Ταξιδίων και Εκπαιδευτικών Επισκέψεων των Σπουδαστών (προγραμματισμός - έξοδα μετακινήσεων, τροφοδοσίας, διανυκτέρευσης, εθιμοτυπικών εκδηλώσεων κλπ)
 3. Χειρίζεται τα θέματα Προϋπολογισμού και Εφοδιασμού
 4. Συνδράμει κατά περίπτωση στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής
 5. Μεριμνά για τη τήρηση των βιβλίων και εντύπων εξόδων των μικρογραφικών, της γραφικής ύλης και σκευών
Άρθρο 8
1.  
  Ειδικά προσόντα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Τα απαιτούμενα προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά Θέση έχουν ως ακολούθως: α. Ο Διοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ (ή παλαιού Σχολείου Ανωτέρων ΝΣΠ ή Σχολείου Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ)), με βαθμό αποφοίτησης «Α» ή «Β» και εφόσον είναι δυνατόν απόφοιτοι Ναυτικής Σχολής Πολέμου της αλλοδαπής. β. Οι Τμηματάρχες Εκπαίδευσης και Μελετών του ΣΔΙΕΠΝ είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ (ή παλαιού Σχολείου Ανωτέρων ΝΣΠ ή ΣΠΝ), με βαθμό αποφοίτησης «Α» ή «Β» και κατά προτίμηση απόφοιτοι Ναυτικής Σχολής Πολέμου αλλοδαπής. γ. Οι Αξιωματικοί Επιτηρητές του ΣΔΙΕΠΝ είναι απόφοιτοι του ΣΔΙΕΠΝ, (ή παλαιού Σχολείου Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)), με βαθμό αποφοίτησης «Α» ή «Β». δ. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) αποτελείται από Επιστήμονες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίμηση κατόχους διδακτορικού διπλώματος και Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς Π.Ν., απόφοιτους της ΑΔΙΣΠΟ ή της Ναυτικής Σχολής Πολέμου, κατά προτίμηση αλλοδαπής. ε. Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό είναι αναλόγων προσόντων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με εξαίρεση τους έκτακτους διαλέκτες - Αξιωματικούς και Δημοσίους Λειτουργούς, για τους οποίους τα προσόντα αυτά είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα. στ. Περαιτέρω ειδικά προσόντα διορισμού του Ε.Ε.Π και των Επιστημονικών Συνεργατών αναφέρονται στο άρθρο 21. ζ. Εφ όσον απαιτηθεί είναι δυνατή η πρόκληση αλλοδαπών Αξιωματικών ή Καθηγητών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΓΕΝ, για παρουσίαση ειδικών θεμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
Άρθρο 9 "Σύσταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι συλλογικό συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή ΣΔΕΠΝ για Θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς
2.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) αποτελείται από τους:
 1. Διοικητή ΣΔΕΠΝ ως Πρόεδρο (Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Υποδιοικητής)
 2. Υποδιοικητή ΣΔΕΠΝ
 3. Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ
 4. Κατά την κρίση του Προέδρου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύνανται να συμμετέχουν συμβουλευτικά ο Τμηματάρχης Εκπαίδευσης ΣΔΙΕΠΝ και Επιτηρητές ή και μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ανάλογα με τα θέματα που εξετάζονται κάθε φορά
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ)"
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Μελετά και εισηγείται για θέματα διορισμού νέων ή τη διακοπή συνεργασίας με παλαιά μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού
 2. Εισηγείται την ανανέωση της ύλης του σχολείου ΣΔΙΕΠΝ και των εκπαιδευτικών κειμένων, για κάθε εκπαιδευτικό έτος
 3. Μελετά και εισηγείται για θέματα που αφορούν την οργάνωση, προπαρασκευή και διεξαγωγή της εκπαίδευσης
 4. Μελετά και εισηγείται επί των προτεινομένων πρωτότυπων ιδεών Καθηγητών και Σπουδαστών
 5. Εισηγείται για θέματα συνεργασίας με Επιστημονικούς Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές Διοίκησης και Επιτελών ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το έτος. Μία περί το μέσο κάθε εκπαιδευτικού έτους και μία περί το τέλος του ιδίου εκπαιδευτικού έτους. Επίσης συνέρχεται εκτάκτως, οποτεδήποτε απαιτείται, κατά την κρίση του Διοικητή της Σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκπαίδευση - Μελέτες - Έρευνα
Άρθρο 11 "Διάρκεια και Οργάνωση Φοίτησης Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Κανονισμοί Εκπαίδευσης"
1.  
  Η φοίτηση στο ΣΔΙΕΠΝ διαρκεί περίπου 5 μήνες
2.  
  Το εκπαιδευτικό έτος της Σχολής περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικές σειρές του ΣΔΙΕΠΝ, εξελισσόμενες σε σταθερές χρονικές περιόδους, από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο και από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο
3.  
  Οι σπουδαστές της Σχολής διαιρούνται σε τμήματα των 20-25 ατόμων έκαστο
4.  
  Η Γενική Εποπτεία λειτουργίας και Εκπαίδευσης ασκείται από το Διευθυντή Σπουδών, ενώ ο συντονισμός των Τμημάτων κάθε Σχολείου γίνεται από τον Τμηματάρχη ΣΔΙΕΠΝ
5.  
  Οι αλλοδαποί Αξιωματικοί δεν παρακολουθούν διαβαθμισμένα θέματα. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε κατά τις περιόδους διδασκαλίας διαβαθμισμένων θεμάτων να παρακολουθούν διαφορετικά αντικείμενα ή να εκτελούν επιμορφωτικές, ενημερωτικές επισκέψεις.
6.  
  Η Σχολή, για κάθε εκπαιδευτική σειρά ΣΔΙΕΠΝ , συντάσσει και υποβάλλει ιεραρχικά στο ΓΕΝ για έγκριση το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών που περιλαμβάνει:
 1. Τον χρόνο έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης
 2. Την περίοδο εκτέλεσης, του Επιτελικού Ταξιδίου και των εκπαιδευτικών επισκέψεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν
 3. Τους έκτακτους ομιλητές και τα θέματα που θα παρουσιάσουν
7.  
  Η υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται με μέριμνα του Διευθυντή Σπουδών ΣΔΙΕΠΝ με την έκδοση λεπτομερών Εβδομαδιαίων προγραμμάτων
8.  
  Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και έρευνα-μελέτη στο ΣΔΙΕΠΝ συντελείται με:
 1. Ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες επιτελικής Φύσης
 2. Ατομικές έρευνες - μελέτες σε θέματα των τομέων εκπαίδευσης, οι οποίες παρουσιάζονται ενώπιον ακροατηρίου
 3. Εκπόνηση και συγγραφή δοκιμίων και εργασιών επί αντικειμένων Στρατηγικού, Γεωπολιτικού, Ιστορικού και Γεωστρατηγικού χαρακτήρα καθώς και Διεθνών Σχέσεων, Διπλωματικής Ιστορίας και λήψης αποφάσεων, που παρουσιάζονται ενώπιον ακροατηρίου, παρουσία Επιτελών της Σχολής
 4. Εκπαίδευση στη Στρατηγική Ανάπτυξη Ναυτικών Δυνάμεων και τη Σχεδίαση και Διεξαγωγή Συνθέτων Ναυτικών Παιγνίων
 5. Επιτελικά Ταξίδια και εκπαιδευτικές - ενημερωτικές επισκέψεις
 6. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ομιλιών και συζητήσεων επί αντικειμένων Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων που διοργανώνονται στη Σχολή ή διεξάγονται σε αναγνωρισμένα Επιστημονικά Ιδρύματα
 7. Χορήγηση, με επιστροφή, των αντιστοίχων διδακτικών βιβλίων και άλλων βοηθημάτων, καθώς και δανεισμό βιβλίων και συγγραμμάτων από τη βιβλιοθήκη της Σχολής
9.  
  Οι ατομικές - ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες, Στρατηγικής και Επιτελικής Φύσης, αναφέρονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ και περιλαμβάνουν:
 1. Τις γραπτές ατομικές εργασίες που εκτελούνται στη Σχολή.
 2. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται σε θέματα Διοικητικά, Επιτελικά, Επιχειρησιακής Σχεδίασης, Διεθνούς Δικαίου Θάλασσας, Ατομικών Επιτελικών Μελετών, επίλυσης τακτικών προβλημάτων κ.λπ.
 3. Τις γραπτές ατομικές ή ομαδικές εργασίες (δοκίμια, επιτελικές μελέτες και άλλα) που προετοιμάζονται εκτός Σχολής.
 4. Οι εργασίες αυτές παραδίδονται από τους Σπουδαστές σε συγκεκριμένο χρόνο και παρουσιάζονται ενώπιον των λοιπών Σπουδαστών και του Διευθύνοντος Επιτελείου της Σχολής.
 5. Τις προφορικές εργασίες, όπως παρουσιάσεις, ομιλίες, συσκέψεις και συζητήσεις, σε θέματα που καθορίζονται από το Σχολείο και αξιολογούνται από το Διευθύνον Επιτελείο
12.  
  Η εκπαίδευση στη Σχολή είναι συνεχής και εκτελείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης του Σχολείου και με τα εκδιδόμενα προγράμματα
13.  
  Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης του ΣΔΙΕΠΝ εκδίδεται από το ΓΕΝ και εγκρίνεται ή τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στον Κανονισμό αυτό προβλέπονται:.
 1. Οι προκαταρκτικές γνώσεις που απαιτούνται για τη φοίτηση σ αυτό
 2. Τα διδασκόμενα μαθήματα, η εκπαιδευτική ύλη για καθένα απ αυτά και τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά βιβλία και εγχειρίδια
 3. Οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων και τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα
 4. Ο τρόπος εξετάσεων κάθε μαθήματος και τα ανώτατα και κατώτατα όρια βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ) αυτών
 5. Η συνολική διάρκεια του Σχολείου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες
 6. Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη λειτουργικότητα του Σχολείου
14.  
  Ο Διοικητής της Σχολής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών δύναται να καθορίζει ημέρες και ώρες, μέσα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΣΔΙΕΠΝ, κατά τις οποίες οι Σπουδαστές ασχολούνται, εντός ή εκτός της Σχολής, με την προετοιμασία των εργασιών και ερευνών / μελετών τους, εξεύρεση επιστημονικού υλικού, διαβουλεύσεις με αρμόδιους επιτελείς άλλων υπηρεσιών, κ.λπ.
Άρθρο 12 "Αξιολόγηση Εργασιών και Επίδοσης Σπουδαστών"
1.  
  Η επίδοση κάθε σπουδαστή κατά την φοίτησή του στο ΣΔΙΕΠΝ χαρακτηρίζεται με βαθμούς σε κλίμακα από μηδέν ως εκατό (0-100)
2.  
  Κάθε σπουδαστής λαμβάνει:
 1. Ένα βαθμό για κάθε γραπτή ή ατομική εργασία που εκτελείται στη Σχολή όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης.
 2. Ο μέσος βαθμός που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών αυτών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ατομικών εργασιών, που εκτελούνται στη Σχολή .
 3. Ένα βαθμό για κάθε γραπτή ατομική, ή ομαδική εργασία όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης που προετοιμάζεται εκτός Σχολής και παρουσιάζεται στη Σχολή ενώπιον ακροατηρίου.
 4. Ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών αυτών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που προετοιμάζονται εκτός Σχολής και παρουσιάζονται στη Σχολή.
 5. Ένα βαθμό για κάθε προφορική ατομική ή ομαδική εργασία, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης
 6. Επίσης ένα βαθμό από την γενική απόδοση του σπουδαστή, για την οποία συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:
 7. (1) Η νοημοσύνη, οξύτητα κρίσης και η ορθή εκτίμηση των πραγμάτων.
 8. (2) Το πρακτικό πνεύμα και η αντίληψη της πραγματικότητας.
 9. (3) Η πρωτοτυπία σκέψης και η εποικοδομητική φαντασία.
 10. (4) Η ικανότητα για παραγωγή θετικού και ολοκληρωμένου επιτελικού έργου (5) Η ικανότητα έκφρασης των συλλογισμών με ειρμό και κατά τρόπο επαγωγικό, όπως και η ικανότητα παρουσίασης αυτών γραπτά και προφορικά, κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό.
 11. (6) Η ικανότητα για συνεργασία και η δυνατότητα συντονισμού και κατεύθυνσης ομάδας εργασίας.
 12. (7) Η ευχέρεια στη διαλογική συζήτηση, η ετοιμότητα πνεύματος, η διαλεκτική ικανότητα, η ποιότητα και η ποσότητα επιχειρημάτων και η διάθεση για αποδοχή αντιθέτων απόψεων.
 13. (8) Το ενδιαφέρον, ο ζήλος και η επιμέλεια που επιδείχθηκαν κατά την διάρκεια της φοίτησης.
 14. (9) Το επίπεδο γενικής μόρφωσης και το ενδιαφέρον για μελέτη και έρευνα.
 15. Ο μέσος βαθμός που προκύπτει από το σύνολο των προφορικών εργασιών και της γενικής απόδοσης του σπουδαστή πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,2 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των προφορικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών και της γενικής απόδοσης του σπουδαστή.
3.  
  Για όλες τις γραπτές ή ατομικές εργασίες που εκτελούνται στη Σχολή (παραπάνω παραγράφου 2α) συντάσσεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό φύλλο παρατηρήσεων και συμπληρώνεται το αντίστοιχο συνολικό φύλλο βαθμολογίας των φακέλων κάθε θέματος. Το φύλλο παρατηρήσεων είναι ατομικό και διανέμεται προσωπικά σε κάθε σπουδαστή, προκειμένου αυτός να λάβει γνώση για τις ειδικές παρατηρήσεις και την γενική εντύπωση της ατομικής γραπτής εργασίας του. Η γενική εντύπωση στα φύλλα παρατηρήσεων θα αναφέρεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:.
 1. ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 85% - 100%
 2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 75% - 84,99%
 3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 50% - 74,99%
 4. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 0% - 49,99%
4.  
  Στα φύλλα βαθμολογίας τα οποία επισυνάπτονται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε εργασίας (παραπάνω παραγράφου 2) αναγράφεται η εκατοστιαία βαθμολογία κάθε σπουδαστή η οποία δεν ανακοινώνεται
5.  
  Τελικός βαθμός επίδοσης είναι ο βαθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των παραπάνω εργασιών (Παρ.2 παρόντος άρθρου). Ο τελικός βαθμός και η κατηγορία ( «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε») που αντιστοιχεί σ αυτόν σύμφωνα, με το άρθρο 7 του Ν. 2439/1996 (Α΄ 219) αναγράφονται στις ατομικές εκθέσεις απόδοσης που υποβάλλονται στο ΓΕΝ όπως καθορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 13 "Απολογισμός Εκπαίδευσης"
1.  
  Μετά το τέλος της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς ΣΔΙΕΠΝ υποβάλλεται στο ΓΕΝ απολογισμός εκπαίδευσης στον οποίο αναφέρεται το έργο που εκτελέσθηκε και περιλαμβάνονται προτάσεις για βελτίωση της εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα και τομείς
Άρθρο 14 "Έκθεση Απόδοσης"
1.  
  Με τη λήξη της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς, Διευθυντής Σπουδών του σχολείου συντάσσει εμπιστευτική λεπτομερή Έκθεση Απόδοσης για κάθε Σπουδαστή, την οποία υποβάλλει στο Διοικητή της Σχολής. Η Έκθεση Απόδοσης βασίζεται στις επιμέρους βαθμολογίες, την προσωπική του αντίληψη, καθώς και αυτή των αντιστοίχων Τμηματαρχών Εκπαίδευσης και Μελετών.
2.  
  Ο Διοικητής προσθέτει σε κάθε Έκθεση τις δικές του κρίσεις, όσον αφορά τις ικανότητες του Σπουδαστή για εκτέλεση επιτελικής εργασίας, ορθολογική σκέψη, την οξύτητα της κρίσης του, την ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Επίσης ο Διοικητής αναγράφει στην Έκθεση τον τελικό βαθμό του Σπουδαστή και την αντίστοιχη κατηγορία επίδοσης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
3.  
  Τις Εκθέσεις Απόδοσης ο Διοικητής ΣΔΕΠΝ υποβάλλει στον Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης , ο οποίος αφού προσθέσει τυχόν δικές του παρατηρήσεις τις επικυρώνει. Ακολούθως υποβάλλονται στο Β΄ Κλάδο του ΓΕΝ για την καταχώρησή τους στα αντίστοιχα Μητρώα και Ατομικούς φακέλους των Αξιωματικών ή προκειμένου περί Σπουδαστών άλλων κλάδων των ΕΔ, του Λ.Σ. ή αλλοδαπών διαβιβάζονται στο ανάλογο Γενικό Επιτελείο ή Αρχηγείο Λ.Σ. ή στην Πρεσβεία της χώρας τους.
Άρθρο 15 "Κατηγορίες Αποφοίτησης Περιπτώσεις Επαναφοίτησης"
1.  
  Οι Σπουδαστές που αποφοιτούν από τη Σχολή κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό αποφοίτησής τους σε μία από τις κατηγορίες «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε», σύμφωνα με το με το άρθρο 7 του Ν. 2439/1996 (Α΄ 219), ως ακολούθως: Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Συνθηματική Άριστα 19-20 95 - 100% Α Λίαν Καλώς 15-18,99 75-94,99% Β Καλώς 12-14,99 60 -74,99% Γ Μετρίως 10-11,99 50- 59,99% Δ Αποτυχών 0- 9,99 0 - 49,99% Ε Οι Σπουδαστές του ΣΔΙΕΠΝ οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία «Ε», ως ανωτέρω, θεωρούνται αποτυχόντες, ενώ οι κατατασσόμενοι στις κατηγορίες «Γ» και «Δ» δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την επιλογή τους προς φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).
2.  
  Αξιωματικός που απουσίασε από τα μαθήματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 1/3 των ημερών πραγματικής εκπαίδευσης συνεχώς ή διακεκομμένα, θεωρείται ότι δεν φοίτησε και δύναται να επαναφοιτήσει σε μία από τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους. Επίσης Αξιωματικός που απουσίαζε περισσότερο από το 1/2 των ημερών πραγματικής εκπαίδευσης στους τομείς «Β» ή «Δ», θεωρείται ότι δεν φοίτησε στον τομέα αυτόν και μετά από πρόταση της Σχολής και έγκριση ΓΕΝ δύναται να παρακολουθήσει τον τομέα αυτόν σε μία από τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους.
Άρθρο 16 "Κοινοποίηση Αξιολόγησης"
1.  
  Μετά την αξιολόγηση κάθε γραπτής και προφορικής εργασίας, κοινοποιείται σε κάθε Σπουδαστή το Φύλλο Αξιολόγησής του, στο οποίο αναγράφονται οι ειδικές παρατηρήσεις. Ειδικότερα τα φύλλα παρατηρήσεων των γραπτών εργασιών διανέμονται από τον διδάξαντα κατά την ανάλυση του θέματος στη διάρκεια της οποίας διανέμονται με επιστροφή στους Σπουδαστές και τα γραπτά τους.
2.  
  Ο Διοικητής της Σχολής, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής γενικά απόδοσης μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους Σπουδαστές εγγράφως
3.  
  Με μέριμνα του ΓΕΝ μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου κοινοποιείται στους αποφοίτους της η τελική βαθμολογία τους (εκατοστιαία) και η αντίστοιχη κατηγορίας επίδοσής τους (Α, Β, Γ, Δ, ή Ε)
Άρθρο 17 "Απονομή Πτυχίων -Διακριτικών"
1.  
  Στους επιτυχώς αποφοιτούντες από το ΣΔΙΕΠΝ απονέμεται Πτυχίο Επιτελούς, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα : (Θυρεός Σχολής) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΔΕΠΝ)ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Απονέμεται στ. . . . …. . που αποφοίτησε. . . . . . Ευδόκιμα από το Σχολείο Διοικήσεως και Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) της . . . . Εκπαιδευτικής Σειράς. Αθήνα. . . . . . Ο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ.
2.  
  Στους επιτυχώς αποφοιτούντες απονέμεται επίσης Διακριτικό σήμα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Στολών
Άρθρο 18 "Αρχείο Εκπαιδευομένων"
1.  
  Όλα τα λεπτομερή στοιχεία αξιολογήσεων και απουσιών των Σπουδαστών των Σχολείων τηρούνται από την Γραμματεία της Σχολής και με βάση αυτά γίνονται όλες οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία του σχολείου
2.  
  Τα πρωτότυπα στοιχεία αξιολόγησης (γραπτά, αντίγραφα φύλλων παρατηρήσεων, εκθέσεων απόδοσης κ.λπ.) τηρούνται από τη Γραμματεία του ΣΔΙΕΠΝ για δεκαπέντε χρόνια (15) από την ημερομηνία αποφοίτησης κάθε εκπαιδευτικής σειράς.
Άρθρο 19 "Δημοσίευση Εργασιών Σπουδαστών και Καθηγητών της ΣΔΕΠΝ"
1.  
  Κατά την κρίση της Σχολής δύναται, ορισμένες από τις συγγραφικές εργασίες των Σπουδαστών, να αποστέλλονται προς δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις Ναυτικού, Στρατιωτικού ή Διπλωματικού περιεχομένου
2.  
  Επίσης επιλεγμένες εργασίες, δοκίμια κ.λπ. των Σπουδαστών, Επιτελών ή Καθηγητών της Σχολής δημοσιεύονται στην «Ναυτική Επιθεώρηση» σε ειδικά παραχωρούμενες στην ΣΔΕΠΝ σελίδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Άρθρο 20 "Προσόντα διορισμού του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και των Επιστημονικών Συνεργατών."
1.  
  Γενικά Προσόντα. Τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΣΔΕΠΝ και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, παρ.2 Άρθρου 6, παρόντος, πρέπει να:.
 1. Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα
 2. Μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
 3. Έχουν υγεία που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 4. Μη τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 5. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία
2.  
  Ειδικά προσόντα
 1. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού έχουν ως ακολούθως:
 2. (1) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδικότερες σπουδές στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους.
 3. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος αναλόγου των διδασκομένων αντικειμένων θεωρείται πρόσθετο στοιχείο για την επιλογή του υποψηφίου.
 4. (2) Να έχουν συνεργαστεί τουλάχιστον επί διετία με την ΣΔΕΠΝ ως έκτακτοι διαλέκτες στο γνωστικό αντικείμενο, για την διδασκαλία του οποίου πρόκειται να διορισθούν ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
Άρθρο 21 "Επιλογή - Διορισμός των μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού"
1.  
  Η επιλογή των μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων τους, όπως ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 21
2.  
  Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΣΔΕΠΝ διορίζεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση ύστερα από πρόταση της Σχολής και έγκριση του ΓΕΝ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό διορίζεται ως ωρομίσθιο με την αυτή όπως παραπάνω διαδικασία
Άρθρο 22 "Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις των μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)"
1.  
  Αρμοδιότητες:
 1. Καθορίζουν το περίγραμμα των μαθημάτων τα οποία διδάσκουν
 2. Συμμετέχουν συμβουλευτικά στην κατάρτιση της ύλης και του προγράμματος Σπουδών στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου
 3. Συμμετέχουν κατά περίπτωση συμβουλευτικά στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 4. Προτείνουν νέα μέλη του ΕΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και έκτακτους διαλέκτες
 5. Αξιολογούν τις εργασίες των Σπουδαστών στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου
2.  
  Υποχρεώσεις:
 1. Διδάσκουν μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου
 2. Ερευνούν την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και τύπο για την επιλογή και τον καθορισμό των υποχρεωτικών, για μελέτη από τους Σπουδαστές, θεμάτων, στο τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου.
 3. Για το λόγο αυτό και εφ όσον απαιτείται συγγράφουν επ αμοιβή, δοκίμια ή και βιβλία, τα οποία εκδίδονται με μέριμνα της ΣΔΕΠΝ.
 4. Συμμετέχουν στην οργάνωση και διεξαγωγή Σεμιναρίων ή Συμποσίων, τα οποία διοργανώνονται, όποτε απαιτείται, για τη κάλυψη αναγκών ειδικής επιμόρφωσης των Σπουδαστών της ΣΔΕΠΝ, των στελεχών του ΠΝ καθώς και στελεχών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 23 "Διακοπή Λειτουργίας της ΣΔΕΠΝ"
1.  
  Σε εξαιρετικές καταστάσεις, ειδικές για το Πολεμικό Ναυτικό ή γενικές για όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να διαταχθεί από το ΓΕΝ η διακοπή λειτουργίας της Σχολής με την εφαρμογή αντιστοίχου μέτρου συναγερμού ή με ειδική προς τούτο Διαταγή
2.  
  Η επαναλειτουργία της Σχολής διατάσσεται από το ΓΕΝ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν ή με άρση του αντιστοίχου μέτρου συναγερμού
Άρθρο 24 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι διατάξεις του εφαρμόζονται από τους σπουδαστές του 1ου Σχολείου Διοικήσεως Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ).
2.  
  Από της εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 350/1992 (Α΄ 173) «Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ)».
3.  
  Στον Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παρ. 1 περίπτωση β και παρ. 2 και 3, 4, 5 και 6 του ΑΝ 428/37 «περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαίδευσης».
 • Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Νόμου 3186/2003 (Α΄ 230) «Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου».
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
 • Την υπ΄ αριθμ. 40/22.10.2003 γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου
 • Την από 16.4.2004 εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμό 87 από 24.2.2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-05-12 Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. (Ο/ΣΔΕΠΝ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/96
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 2003/3186 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.). 1992/350 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). 2017/86 2017