ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/129

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρεται από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Βούλας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα [...]"
1.  
  Παρέχεται στην τράπεζα ΑΜΕRΙCΑΝ ΒΑΝΚ ΟF ΑLΒΑΝΙΑ, με έδρα στην Αλβανία, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος στην Ελλάδα με την επωνυμία ΑΜΕRΙCΑΝ ΒΑΝΚ ΟF ΑLΒΑΝΙΑ GRΕΕΚ ΒRΑΝCΗ, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος:
 1. θα έχει εισαχθεί και κατατεθεί σε μετρητά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα το ελάχιστο απαιτούμενο, κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2471/ 10.4.2001, όπως ισχύει, αρχικό κεφάλαιο (ευρώ 9.000.000) και.
 2. θα έχει γνωστοποιηθεί από την τράπεζα ΑΜΕRΙCΑΝ ΒΑΝΚ ΟF ΑLΒΑΝΙΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) η ταυτότητα του υπεύθυνου για τον εσωτερικό έλεγχο του υποκαταστήματος προσώπου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας και επάρκειας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998, όπως ισχύει.
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περιπτ.α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 1. Η εποπτεία του υποκαταστήματος θα ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα
 2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.
 3. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 σχετικά με τις προϋποθέσεις ως προς την άσκηση της εποπτείας επί του υποκαταστήματος από τη χώρα έδρας.
3.  
  Παρέχεται προθεσμία δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης για την ενεργοποίηση της άδειας ίδρυσης του πιο πάνω υποκαταστήματος, μετά την παρέλευση της οποίας η σχετική άδεια παύει να ισχύει
4.  
  Η τράπεζα ΑΜΕRΙCΑΝ ΒΑΝΚ ΟF ΑLΒΑΝΙΑ GRΕΕΚ ΒRΑΝCΗ υποχρεούται να αναγγείλει την έναρξη λειτουργίας, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την πραγματοποίησή της καθώς και την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση του πιο πάνω υποκαταστήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων - Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Παρακολούθησης Εγχώριας Αγοράς Συναλλάγματος). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 20 Απριλίου 2004 Ο Γραμματέας Σ. Παπαδόπουλος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑριθ. Φ.0546/13/ΑΣ 289/Μ.5503 (5)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της απόφασης του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ. ΕΥΡΑΤΟΜ και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3216/2003 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 312 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 31ης Δεκεμβρίου 2003, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτής την 1ης Απριλίου 2004. Αθήνα, 16 Απριλίου 2004 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής ΝομικήςΥπηρεσίας Βασίλειος Ν. Πάτρωνας ΦΑριθ. Φ.0544/ΑΣ 302/Μ.5594 (6)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 2 Δεκεμβρίου 2003 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3228/2004 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 32 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 9ης Φεβρουαρίου 2004, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 27 αυτής στις 5 Μαρτίου 2004. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 «Οι διατάξεις της Συμφωνίας αυτής θα έχουν εφαρμογή α) αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή σε σχέση με ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ και β) αναφορικά με άλλους φόρους σε σχέση με τα φορολογικά έτη που αρχίζουν κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ». Αθήνα, 19 Απριλίου 2004 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής ΝομικήςΥπηρεσίας Βασίλειος Ν. Πάτρωνας Αριθ. Φ.0544/ΑΣ 328/Μ.5553 (7)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέματα υδατικών πόρων (Αθήνα, 10.6.2003). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέματα υδατικών πόρων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2003 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3221/2004 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 18 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 2ης Φεβρουαρίου 2004, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού στις 6 Απριλίου 2004. Αθήνα, 27 Απριλίου 2004 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής ΝομικήςΥπηρεσίας Βασίλειος Ν. Πάτρωνας Αριθ. 0546/ΑΣ 333/Μ.5226 (8)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ηνωμένα Έθνη 1999) που άνοιξε προς υπογραφή στις 10 Ιανουαρίου 2000 και κυρώθηκε από την χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3034/2002 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 168 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 19ης Ιουλίου 2002, θα τεθεί σε ισχύ ως προς τη χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 αυτής στις 16 Μαΐου 2004.
5.  
  Την 37/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου 2830/2000 «Κώδικας συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 96/ 16.3.2000 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περιπτ.α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθ. 6/22.10.2003 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε μετά την από 16.5.2003 γνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 38/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/2438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2438 1998
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000/2461 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2461 2000
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/2471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2471 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κώδικας Συμβολαιογράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος και άρθρο 16 παρ. 15 του Ν. 2298/95, το ακόλουθο σχέδιο νόμου[...]" 2000/2830 2000
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 2002/3034 2002
Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση, καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ[...]" 2003/3216 2003
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υδατικών Πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέματα υδατικών πόρων. 2004/3221 2004
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. 2004/3228 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία