ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ)» (ΦΕΚ 22/Α~).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ) όπως αυτή ορίσθηκε με το Π.Δ. 26/1999 (ΦΕΚ 22/Α~) παρατείνεται για πέντε χρόνια. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α~), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α~), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α~) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α~), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α~).
  • Το Π.Δ/μα 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ)» (ΦΕΚ 22/Α~/10.2.1999).
  • Το με αριθμ. ΔΟ/Ο/51/1/Φ.1332/21.4.2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 132/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ~Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ). 1999/26 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/Δ/ΜΑ26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ_ΜΑ26 1999