ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0014-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ως Ιχθυοπαγίδες ορίζονται τα στατικά αλιευτικά εργαλεία, τα οποία ποντίζονται στη θάλασσα και λειτουργούν παθητικά. Γενικά είναι κατασκευασμένα από ένα θάλαμο με ένα ή περισσότερα στόμια που επιτρέπουν την είσοδο των προς σύλληψη αλιευμάτων.
2.  
  Στις Ιχθυοπαγίδες που χρησιμοποιούνται από τα σκάφη επαγγελματικής αλιείας, εντάσσονται οι παρακάτω τύποι αλιευτικών εργαλείων:
 1. Κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκοι, ανοιχτοί στο ένα άκρο, γνωστοί ως Βολκοί ή Νταούλια, που είναι στερεωμένοι σε μεταλλικά στεφάνια ή άλλες άκαμπτες δακτυλιοειδείς κατασκευές και χωρίζονται σε διαμερίσματα που συγκοινωνούν μεταξύ τους με ένα μικρό άνοιγμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωριστά ή και κατά ζεύγη, συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω των ανοιχτών άκρων με οριζόντιο δίχτυ, ενώ το συνολικό μήκος του ζεύγους (συστήματος) δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα.
 2. Το άνοιγμα του ματιού του διχτυού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 χιλιοστά κατά τη διαγώνιο.
 3. Η διάμετρος του στεφανιού ή της δακτυλιοειδούς κατασκευής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατοστά.
 4. Άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι, ανοιχτοί στο ένα άκρο, γνωστοί ως δοχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
 5. Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εκατοστών, το μήκος τους κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατοστά και είναι δυνατόν, να φέρουν βάρος στο εσωτερικό τους για να είναι δυνατή η πόντιση.
 6. Σφαιροειδείς κλωβοί, γνωστοί ως κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
 7. Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδεδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα, διαμέτρου μέχρις ενός (1) μέτρου, έχουν ύψος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατοστά και φέρουν ένα στόμιο με διάμετρο τουλάχιστον 13 εκατοστά.
 8. Παραλληλεπίπεδοι κλωβοί, γνωστοί ως παγίδες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.
 9. Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδεδυμένο με δικτυωτό πλέγμα ανοίγματος ματιού, τουλάχιστον 28 χιλιοστών μετρούμενο κατά τη μεγαλύτερη διαγώνιο και φέρουν δύο ανοίγματα.
 10. Το μήκος και το πλάτος του κλωβού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 εκατοστά, ενώ το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 εκατοστά.
3.  
  Το χρησιμοποιούμενο πλέγμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να παραμένει ανοιχτό
4.  
  Ιχθυοπαγίδες κατά την έννοια του παρόντος άρθρου μπορούν να φέρονται και χρησιμοποιούνται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία
Άρθρο 2
1.  
  Η αλιεία με Ιχθυοπαγίδες απαγορεύεται:
 1. Με κωνικούς δικτυωτούς σάκους και άκαμπτους κυλινδροειδείς θαλάμους, από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτος
 2. Με σφαιροειδείς και παραλληλεπίπεδους κλωβούς, από 1ης Μαΐου μέχρι και 31ης Ιουλίου, κάθε έτος
2.  
  Κάθε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος, δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο, -είτε μέχρι χίλια (1.000) ζεύγη κυλινδρικών ή κωνικών δικτυωτών σάκων -είτε μέχρι χίλιους πεντακόσιους (1.500) κυλινδροειδείς θαλάμους -είτε μέχρι τριακόσιους (300) κλωβούς (σφαιροειδείς ή και παραλληλεπίπεδους).
3.  
  Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων
Άρθρο 3 "Τα περιγραφόμενα στο παρόν διάταγμα αλιευτικά εργαλεία ποτίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά και σημαίνονται ως ακολούθως:"
1.  
  Κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων
2.  
  Κατά την ημέρα:
 1. Στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες
 2. Ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα
 3. Τόσο κατά τη νύχτα όσο και κατά την ημέρα θα αναγράφονται στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα:
 4. -τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους - αριθμός και λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ). -στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ).
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων, τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι χρησιμοποιούμενοι από τους επαγγελματίες αλιείς τύποι αλιευτικών εργαλείων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, του παρόντος διατάγματος μπορεί να αποκλίνουν κατά το σχήμα τους, από τα υποδείγματα των παραρτημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
3.  
  Με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του β.δ. 805/1968 (Α 282) «περί αλιείας χελιών με τα εργαλεία «βολκοί», κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος ή αντίκειται στις διατάξεις αυτού καταργείται.
4.  
  Η ερασιτεχνική αλιεία με παγίδες διενεργείται κατά τις διατάξεις του π.δ. 373/1985 «Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία» (Α 131).
Άρθρο 5
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΚΙΟΥΠΙΑ Ή ΣΩΛΗΝΕΣ Ή ΔΟΧΕΙΑ κ.λπ.)ΚΥΛΙΝΔΡΟΕΙΔΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΙ.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδιξ» (Α 27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). γ) Της Υ1/10-3-2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).
 • Την 230642/15-3-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό» (Β 525).
 • Την234/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 85/2004 και 150/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-09 Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/230642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/230642 2004
ΠΡΑΞΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/373 1985
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/805 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/805 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. 2009/68 2009