ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/163

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2003.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 2003 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή βοηθήματος, στις κατά τις διατάξεις του παρόντος κατηγορίες ανέργων ναυτικών από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Ν. 6002/1934 ΦΕΚ Α΄ 37). Το ύψος αυτής καθορίζεται σε: (α) Εκατόν εβδομήντα πέντε (175,00) ΕΥΡΩ για τους άγαμους και τις άγαμες. (β) Διακόσια τριάντα (230,00) ΕΥΡΩ για τους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες παιδιά.
Άρθρο 2
1.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικώς τις εξής προϋποθέσεις:
 1. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δεκατέσσερις (14) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2003 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2003, τετραετία
 2. Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2003, χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δώδεκα (12) μήνες
 3. Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και έχουν κάρτα ανεργίας
 4. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής, και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
 5. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176) όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 110/2000 (Α΄ 104) και 281/2001 (Α΄ 196) δεν θεωρούνται επίδομα άλλης μορφής.
 6. Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
 7. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο του δικαιούχου.
 8. Επικυρωμένα από τον Οίκο Ναύτου φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών φυλάσσονται στο φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.
2.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
 1. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφ όσον έχουν πάνω από οκτώ (8) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία
 2. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2003 και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2003, εφ΄ όσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία
 3. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ, που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176) όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 110/2000 (Α΄ 104) και 281/2001 (Α΄ 196) για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
 4. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους
 5. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και στη Σχολή Θαλαμηπόλων
 6. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού
Άρθρο 3
1.  
  Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στο άρθρο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει διανυθεί:
 1. Σε πλοία με Ελληνική Σημαία
 2. Σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
 3. Σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εφ όσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύτηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
3.  
  Δεν προσμετράται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο
4.  
  Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/81, τελευταία δε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
Άρθρο 4
1.  
  Για τον χαρακτηρισμό ως χρονίου του νοσήματος των ναυτικών, οι οποίοι αναφέρονται στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2, αρμόδιοι είναι: (α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητος Οίκου Ναύτου Αθηνών - Πειραιώς και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. (β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περιοχές αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου. (γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές.
Άρθρο 5
1.  
  Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 καταβάλλεται στους δικαιούχους, εντός προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, με την προσέλευσή τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
Άρθρο 6
1.  
  Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2δ του άρθρου 2 του παρόντος, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 4 (παρ. 1, εδ. ιγ) και 5 του Ν. 6002/1934 Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών (Α΄ 37) όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 113/1936 Περί συμπληρώσεως του Ν. 6002 κ.λπ. (Α΄ 398) και το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου (Α΄ 111). β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247). δ. Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57). ε. Της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 519).
 • Την 4672/17/23.6.2003 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
 • Την 367/2.9.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (1.172.200,00) ΕΥΡΩ η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες, στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου οικονομικής χρήσεως 2003, πιστώσεις.
 • Τις 73/18.2.2004 και 143/27.5.2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών 1998/228 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/110 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία