ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο θα φέρει την επωνυμία Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισαςμε έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Σκήτης του δήμου Μελιβοίας, οικισμός Αγιοκάμπου. Τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου εκτείνονται σε όλη την παράλια ζώνη του Ν. Λάρισας.
Άρθρο 3
1.  
  Το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Π.Δ. 30/1996 (Α΄ 21) και ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄ 180).
Άρθρο 4
1.  
  Το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 198/1996 (ΦΕΚ Α 159) σε συνδυασμό με τις όμοιες του Προεδρικού Διατάγματος 30/96 και του Ν. 2738/1999 όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της οικείας λιμενικής αρχής.
Άρθρο 5
1.  
  Πόροι του Λιμενικού Ταμείου αποτελούν τα προβλεπόμενα από το νόμο σχετικά έσοδα, αλλά και όσα προκύπτουν από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου και γενικά, από την άσκηση της δραστηριότητάς του, οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ταμείου, από δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις
Άρθρο 6
1.  
  Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
  Σκοπός του Λιμενικού Ταμείου είναι η εποπτεία και διαχείριση όλης της παράλιας ζώνης του νομού Λάρισας
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις (Α΄ 102), 2 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (Α΄ 180). β) Της παργ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α΄ 201). γ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/Β/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΔΔΑ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΥΠΕΣΔΑ.
 • Το αριθ. 11/6.12.2000 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ΕΥΡΩ), η οποία θα καλυφθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας και θα αποτελέσει το κεφάλαιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας.
 • Την αριθμ. 59/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-23 Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139( 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία