ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/168

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση των Β. Δ. 263/1971 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Αν. Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 78/Α/1971), Π.Δ. 442/1975 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΦΕΚ 139/Α/1975) και του Π.Δ. 234/1976 Περί συμπληρώσεως του από 7/16.7.1975 Π.Δ/τος Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Ανων. Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 86/Α/1976).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Καταργούνται το Β.Δ. 263/1971 «Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Ανων. Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 78/Α/1971), το Π.Δ. 442/1975 «Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΦΕΚ 139/Α/1975) και το Π.Δ. 234/1976 «Περί συμπληρώσεως του από 7/16.7.1975 Π.Δ/τος «Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Ανων. Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 86/Α/1976) και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας των αποθηκών επί της οδού Πειραιώς 166. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 14 σε συνδυασμό με τα άρθρα 8, 12 και 20 του Ν.Δ. 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» (ΦΕΚ 243/Α/54).
  • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/Οικ. 4889/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 528/Β/2004).
  • Την υπ’ αριθμ. 286/15.1.2004 αίτηση της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ. 154/23.6.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ.19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ_19_ΟΙΚ_4889 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3077 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3077 1954
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004