ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Χαλκιδικής στην εταιρία «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διορισμός πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης"
1.  
  Εγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ποσό των 6529,71 ΕΥΡΩ, το οποίο θα καταβληθεί από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25η/26.6.2003 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ανωτέρω Ιδρύματος, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 108/1989 (Α~ 46) ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Α. Κατηγορία ΠΕ.
 1. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 2. -Επιστήμης των Υπολογιστών -Μηχανικών Η/Υ
 3. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής
 4. -Πολιτικών Μηχανικών -Ηλεκτρολόγων -Μηχανολόγων
 5. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
 6. Κλάδος ΔΕ Ταξινόμων
 7. Κλάδος ΔΕ Οδηγών Δ. Κατηγορία ΥΕ.
2.  
  Με την αύξηση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 29 του Π.Δ. 108/1989 (Α~ 46) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 351/1994 (Α~ 186). Επίσης εξαιρούνται από την πρόσβαση στις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4.  
  Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527τ.Β΄/ 24.3.2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5.  
  Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού
6.  
  Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 36/2004, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ [...]"
1.  
  Δεν επιτρέπεται, ο διορισμός πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια στις θέσεις του κλάδου Γραμματέων της γραμματείας του Συμβουλίου Επικρατείας των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα διοικητικά δικαστήρια, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών του κλάδου Γραμματέων (Κλάδος ΠΕ Γραμματέων, Κλάδος ΤΕ Γραμματέων, Κλάδος ΔΕ Γραμματέων) επιφυλάσσονται μόνο σε Ελληνες πολίτες.
 1. του άρθρου 28 παρ. 19 περίπτωση α του Ν. 2083/1992 (Α~ 159).
 2. των άρθρων 2, 11, παρ. 1 περ. α και β και 12 του Ν. 2842/2000 (Α~ 207).
 3. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α~38).
 4. του άρθρου 14 παρ. 2α του π.δ. 143/93 (Α~59).
 5. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αρ. 37876/ 26.4.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β~ 608).
2.  
  Τη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, (πρακτικά συνεδρίασης της 26ης Νοεμβρίου 2003)
3.  
  Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 (Β 598) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 80026/9.6.2004 (ΦΕΚ 883/Β/14.6.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
4.  
  Την από 21.9.2000 απόφαση της κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του ν. 753/1948 Γενικής Συνελεύσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5.  
  Τις υπ’ αριθμ. 13/2.4.2003 και 31/27.8.2003 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.
6.  
  Το από 2.6.2003 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. καθώς και την από το Σεπτέμβριο του 2001 αναλογιστική μελέτη που αφορά το εν λόγω Ταμείο.
7.  
  Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 10η/24.7.2003 συνεδρίασή του.
8.  
  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στον προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, ύψους 78 χιλ. ευρώ, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 0631.
9.  
  Την Δ. 121/1.3.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε :.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΦΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ.0544/4/ΑΣ661/Μ.5612 (6)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας - Ελλάδος για τη μεταφορά αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας προς την Ελληνική Δημοκρατία (θεσσαλονίκη, 23.2.2003). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας - Ελλάδος για τη μεταφορά αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας προς την Ελληνική Δημοκρατία, που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2003 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3246/2004 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 117 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~, της 1ης Ιουλίου 2004, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 αυτής στις 20 Ιουλίου 2004.
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» και ιδιαίτερα τα άρθρα 59 και 60 αυτού (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄) και του Ν.274/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄).
 • Την υπ αριθμ. Δ15/Φ19/οικ. 4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 528/Β΄)». Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Την υπ αριθμ. 19/1400/3 Αυγούστου 2001 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις» που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο (ΦΕΚ 1224/Β΄).
 • Την από 25.10.2001 αίτηση της «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις» προς το Νομάρχη Χαλκιδικής για παραχώρηση μεταλλείου σε περιοχή Πλατανοχωρίου του Δήμου Ζερβοχωρίων, Δημοτικού Διαμερίσματος Μαραθούσας Νομού Χαλκιδικής εκτάσεως 243,650 στρεμμάτων.
 • Την υπ αριθμ. 19/2311/18.12.2002 προκήρυξη του Νομάρχη Χαλκιδικής περί παραχωρήσεως του χώρου της ανωτέρω αδείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 443/Β΄ και 174/Β΄) και στον ημερήσιο τύπο.
 • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80026 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Φ19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Φ19_ΟΙΚ_4889 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας - Ελλάδος για τη μεταφορά αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας προς την Ελ[...]" 2004/3246 2004
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών. 1993/143 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία